Zawieszenie UFK Rockbridge FIO Akcji Lewarowany pro (kod funduszu G21)

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że z dniem 27 lutego 2020 roku fundusz Rockbridge FIO Akcji Lewarowany („Fundusz”), w którego jednostki uczestnictwa lokowanych jest 100% aktywów UFK Rockbridge FIO Akcji Lewarowany pro (kod funduszu G21) został rozwiązany.

Rozwiązanie Funduszu nastąpiło na skutek spadku wartości aktywów netto Rockbridge FIO Akcji Lewarowany poniżej poziomu 2 000 000 zł, na podstawie art. 246 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95). W związku z powyższym w dniu 27 lutego 2020 r. nastąpiło otwarcie likwidacji Funduszu.

Począwszy od dnia 2 marca 2020 roku PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO Ubezpieczenia) zawiesiło realizację zleceń transferu, wpłat do funduszu UFK Rockbridge FIO Akcji Lewarowany pro (kod funduszu G21) oraz dokonało zmiany alokowanej składki uwzględniającej powyższy UFK.

Poniżej znajdą Państwo informacje związane z zawieszeniem zleceń związanych z UFK.

 1. Jakie są ograniczenia związane z zawieszeniem zleceń związanych z UFK Rockbridge FIO Akcji Lewarowany pro (kod funduszu G21)?

Zawieszenie zleceń związanych z UFK powoduje, że od dnia 2 marca 2020 roku nie mogą być realizowane wpłaty, zlecenia transferów oraz zmiany alokacji składki uwzględniające ten fundusz. Dnia 2 marca 2020 roku nastąpi również automatyczna zmiana podziału alokowanej składki między fundusze.

 1. Na jaki fundusz będzie dokonywana zmiana alokacji?

Z uwagi na brak funduszu o tej samej kategorii aktywów i profilu inwestycyjnym w ofercie PKO Ubezpieczenia, zmiana alokacji będzie realizowana na fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego – UFK Gwarantowany pro (F01).

Aktywa UFK Gwarantowany pro charakteryzują się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, tj. ryzyko straty na inwestycji jest znacznie niższe niż w likwidowanym UFK, a środki w ramach funduszu lokowane są głównie w:

 • obligacje skarbowe lub bony skarbowe,
 • dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy państw należących do OECD bądź banki centralne tych państw oraz
 • depozyty bankowe.

Strategia inwestycyjna UFK Gwarantowany pro może skutkować uzyskaniem wyników inwestycyjnych porównywalnych z oprocentowaniem lokat bankowych. Należy liczyć się z tym, iż potencjalne zyski wynikające z inwestycji środków w ramach UFK Gwarantowany pro mogą być znacznie niższe niż w UFK Rockbridge FIO Akcji Lewarowany pro (kod funduszu G21).

 1. Czy zmiana alokacji wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów?

Zmiany wynikające z zawieszenia funduszu nie wiążą się z kosztami.

 1. Gdzie znajdują się dodatkowe informacje dotyczące Funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany?

Pełna dokumentacja rozwiązanego Funduszu dostępna jest na stronie https://rockbridge.pl/fundusze/rockbridge-fio-akcji-lewarowany, natomiast informacje dotyczące funduszu UFK Gwarantowany pro znajdują się na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.

O kolejnych krokach związanych z likwidacją Funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po uzyskaniu przez PKO Ubezpieczenia informacji od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora),
 • mailem na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl,
 • wysyłając wiadomość w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z poważaniem,

Zespół PKO Ubezpieczenia