Wycofanie z oferty funduszy F56 oraz E56

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem działalności w Polsce przez Nordea Funds Ltd, z dniem 17 grudnia 2018 roku z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO Ubezpieczenia) zostaną wycofane następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

 • UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy pro (kod funduszu F56)
 • UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy typu E pro (kod funduszu E56)
 1. Jakie są ograniczenia związane z wycofaniem funduszy z oferty PKO Ubezpieczenia?

Wycofanie UFK z oferty PKO Ubezpieczenia powoduje, że:

 • do 17 grudnia 2018 roku mogą być realizowane zlecenia transferów do wyżej wskazanych funduszy oraz zmiany alokacji składki uwzględniające te fundusze. Po tej dacie dokonywanie wskazanych operacji nie będzie już możliwe,
 • do 17 grudnia 2019 roku można utrzymywać środki finansowe w wycofywanych funduszach. Do tego terminu można realizować zlecenia transferu środków. W przypadku realizacji tych operacji, za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej otrzymania przez PKO Ubezpieczenia.
 1. Co się wydarzy jeżeli w odpowiednim czasie nie zostanie zmieniona alokacja, bądź środki pozostaną w funduszach, które są wycofywane z oferty?

Jeżeli:

 • do 17 grudnia 2018 roku nie złożą Państwo dyspozycji zmiany alokacji, wówczas 24 grudnia 2018 roku nastąpi automatyczna zmiana podziału alokowanej składki,
 • do 17 grudnia 2019 roku nie zostaną zrealizowane zlecenia transferu środków lokowanych na wycofywanych UFK, wówczas 18 grudnia 2019 roku nastąpi automatyczny transfer środków na UFK wskazane poniżej.
 1. Na jakie fundusze będą dokonywane automatyczne transfery i zmiany alokacji?

Z uwagi na brak w ofercie PKO Ubezpieczenia funduszu o tej samej kategorii aktywów i profilu inwestycyjnym, automatyczny transfer oraz zmiana alokacji będzie realizowana zgodnie z następującym schematem:

 • UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy pro (F56) transfer/zmiana alokacji na UFK Gwarantowany pro (F01),
 • UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy typu E pro (E56) transfer/zmiana alokacji na UFK Gwarantowany typu E pro (E01).

Aktywa UFK Gwarantowany pro oraz UFK Gwarantowany typu E pro charakteryzują się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, tj. ryzyko straty na inwestycji jest znacznie niższe niż w likwidowanych funduszach.

Wspomniane UFK lokują swoje środki głównie w:

 1. obligacje skarbowe lub bony skarbowe,
 2. dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy państw należących do OECD bądź banki centralne tych państw, oraz
 3. depozyty bankowe.

Strategia inwestycyjna UFK Gwarantowany pro oraz UFK Gwarantowany typu E pro może skutkować uzyskaniem wyników inwestycyjnych porównywalnych z oprocentowaniem lokat bankowych. Należy liczyć się z tym, iż potencjalne zyski wynikające z inwestycji środków w ramach UFK Gwarantowany pro oraz UFK Gwarantowany typu E pro mogą być znacznie niższe niż w likwidowanych funduszach.

 1. Czy transfery/zmiany alokacji wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów?

Zmiany wynikające z wycofania funduszy nie wiążą się z żadnymi kosztami.

 1. Gdzie znajdują się dodatkowe informacje dotyczące wycofywanych funduszy?

Pełna dokumentacja likwidowanych funduszy dostępna jest na stronie www.nordea.lu, natomiast informacje dotyczące funduszy UFK Gwarantowany pro oraz UFK Gwarantowany typu E pro znajdują się na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.

Wycena jednostek wycofywanych funduszy będzie dostępna na stronie www.pkoubezpieczenia.pl do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku
  w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
 • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
 • wysyłając wiadomość w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia