Wybór firmy audytorskiej na lata 2024-2026

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „PKO TU S.A.”), ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęła proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2024–2026 dla PKO TU S.A. do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz tych podmiotów.                                                  

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu oraz warunków składania oferty stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Zapytania.

Złożona przez Państwa oferta będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą PKO TU S.A. dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych PKO TU S.A., biorąc w szczególności pod uwagę oferowaną cenę, a także oczekiwaną przez PKO TU S.A. jakość wykonania usługi.

PKO TU S.A.  zachęca do składania ofert wspólnych przez więcej niż jedną firmę audytorską w formule audytu wspólnego.

Oferty można składać do 30 listopada 2023 r., do godziny 17:00 (dalej: „dzień złożenia ofert”). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie wszystkich ofert nastąpi jednego dnia między 06 a 08 grudnia 2023 r. przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. Otwarcie ofert jest niejawne. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest do 31 stycznia 2024 roku.

Pytania lub wątpliwości dotyczące Zapytania prosimy kierować elektronicznie na skrzynkę poczty elektronicznej Biuro Wsparcia Organizacyjnego i Administracji PKO TU S.A., adres: zakupy@pkoubezpieczenia.pl. Na ewentualne pytania czekamy do 13 października 2023 r., do godziny 15:00. Pytania należy przesłać zbiorczo w jednym dokumencie z jednego adresu poczty elektronicznej (e-mail), podając adres e-mail, na który mają zostać przesłane odpowiedzi przez PKO TU S.A. Odpowiedzi na wybrane pytania zadane w wyznaczonym terminie zostaną przekazane drogą elektroniczną na wskazany przez oferenta adres e-mail do 27 października 2023 r. Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi PKO TU S.A.  i nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Rada Nadzorcza PKO TU S.A. ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia, wyboru lub odrzucenia oferty, zmiany lub odwołania przetargu oraz jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zmian w sposobie przeprowadzania postępowania, w tym zmiany terminów określonych w Zapytaniu (w szczególności do przeprowadzenia postępowania dwustopniowego), bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, w szczególności Oferenci nie będą uprawnieni do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem wyboru ich oferty lub innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu.

Przedstawiona oferta powinna zawierać warunki zgodne z tymi, które zostaną /ły zaprezentowane w ofercie PKO Bankowi Polskiemu S.A. w ramach postępowania w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., o ile taka oferta została lub zostanie złożona., w zakresie w jakim dotyczy PKO TU S.A.

PKO TU S.A. zastrzega możliwość przekazania PKO Bankowi Polskiemu S.A. informacji o ofertach otrzymanych od wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym, na co oferent poprzez złożenie oferty wyraża zgodę.

PKO TU S.A. będzie informowała o ewentualnych zmianach lub uzupełnieniach warunków przetargu, sposobu przeprowadzenia postępowania, w tym terminów określonych w zapytaniu ofertowym, wprowadzonych przed dniem złożenia ofert, na stronie internetowej PKO TU S.A. pod adresem:https://pkoubezpieczenia.pl/przetargi-i-ogloszenia

Informujemy również, że jedynym potwierdzeniem przyjęcia Państwa oferty jest podpisanie przez PKO TU S.A. umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2024, 2025 i 2026, a wcześniejsze informacje nie mogą być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia tej umowy.

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, adres: ul. Chłodna 52 , 00-872 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000551487, NIP: 527-273-41-44, REGON: 361272718, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 25 000 000,00 zł, infolinia: 81 535 67 66. W PKO TU S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, adres e-mail: ochrona.danych@pkoubezpieczenia.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO TU S.A. znajduje się na stronie internetowej  PKO TU S.A.  w zakładce „Polityka prywatności”, pod adresem:https://pkoubezpieczenia.pl/polityka-prywatnosci.