Ubezpieczenie mienia dla klientów PKO Leasing

MATERIAŁ MARKETINGOWY

  • Ubezpieczenie mienia stanowiącego przedmiot umowy finansowania jest zabezpieczeniem mienia na wypadek jego utraty, uszkodzenia, zniszczenia na skutek wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
  • Ubezpieczenie jest zawierane w systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie jest należna wyłącznie w przypadkach jednoznacznie wskazanych w OWU