Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. informuje, że roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, podlegają zaspokojeniu ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w wysokości 50 % wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro, na warunkach określonych w Art. 98 ust. 2 pkt 2) i ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152 z późn. zm.).

Wypłaty ww. świadczeń dokonywane są wyłącznie na rzecz uprawnionych osób fizycznych.