Katalog ryzyk

Niżej wymienione ryzyka to w ocenie PKO Ubezpieczenia najważniejsze ryzyka powiązane z ubezpieczeniami na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

 • Ryzyko rynkowe – ryzyko utraty części, a nawet całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości jednostek uczestnictwa w związku ze zmianą wyceny aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego danego funduszu.
 • Ryzyko cen akcji i cen innych instrumentów finansowych–ryzyko strat w związku z niekorzystnymi zmianami cen akcji i innych instrumentów finansowych na skutek różnych czynników takich jak np. kondycja finansowa emitenta, koniunktura rynkowa, płynność rynku, wahania popytu i podaży na akcji i inne instrumenty finansowe.
 • Ryzyko zmiany stóp procentowych – związane jest ze zmianą wartości instrumentów finansowych pod wpływem wahań rynkowych stóp procentowych. Przy wzroście rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej ulegają obniżeniu, natomiast przy spadku stóp procentowych ceny rosną. Wysokość stóp procentowych zależy między innymi od polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny, a ta z kolei uwzględnia szereg czynników między innymi bieżący i prognozowany poziom inflacji, poziom długu publicznego i deficytu budżetowego.
 • Ryzyko walutowe – związane z sytuacją, w której aktywa Funduszu, w części lub w całości są lokowane w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych, instrumenty finansowe notowane na rynkach zagranicznych, instrumenty finansowe oparte o waluty obce i/lub kursy walut obcych albo lokowane w same waluty obce. W takim przypadku niekorzystne zmiany na poszczególnych kursach walutowych mogą mieć negatywny wpływ na wartość tych inwestycji. Ryzyko walutowe rozumiane jako spadek wartości inwestycji wyrażonej w złotych, w przypadku niekorzystnych zmian kursów walutowych, dotyczy również funduszy, których cena jednostki jest wyrażona w walucie obcej.
 • Ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego – lub inaczej ryzyko emitenta polega na tym, iż emitent papierów wartościowych,które stanowią lokaty Funduszu na rzecz Subfunduszu, może zaprzestać regulowania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych lub regulować je nieterminowo. Na ryzyko kredytowe emitenta ma wpływ ogólna sytuacja makroekonomiczna kraju, sytuacja branży, w której działa, jego pozycja rynkowa, sytuacja finansowa, a w szczególności poziom zadłużenia i zdolność generowania gotówki niezbędnej do obsługi zadłużenia, a także dostępność alternatywnych źródeł finansowania. Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną, ryzyko kredytowe jest jednym z głównych źródeł generowania wartości. W celu optymalizowania relacji ryzyka i oczekiwanego zwrotu z inwestycji stosuje się analizę wiarygodności kredytowej emitentów lub gwarantów, a także odpowiednie zasady rozproszenia ryzyka pomiędzy większą ilość emitentów.
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – wynikające z lokowania aktywów Funduszu w papiery wartościowe, depozyty lub inne instrumenty finansowe emitowane przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na jednym rynku.
 • Ryzyko płynności – ryzyko braku możliwości sprzedaży instrumentu finansowego w określonym przez Fundusz czasie po jego pełnej rynkowej cenie. Ryzyko to dotyczyć może zarówno wybranych papierów wartościowych, jak i szerokiego rynku w okresach niestabilności na rynkach finansowych. Ponieważ przedmiotem lokat Funduszu mogą być dłużne papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, może się zdarzać, że niektóre emisje nabywane do portfela będzie cechować niższa płynność rekompensowana wyższą rentownością.
 • Ryzyko makroekonomiczne – wynikające z potencjalnego wpływu koniunktury gospodarczej w kraju oraz na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów Funduszu. Do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych mogących wpływać na wartość składników aktywów Funduszu należą m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom bilansu budżetu oraz bilansu na rachunku obrotów bieżących.
 • Ryzyko inflacji – ryzyko strat związane ze zmianami poziomu cen w gospodarce, które może mieć niekorzystny wpływ na wycenę instrumentów finansowych, wysokość stóp procentowych oraz wartość pieniądza w czasie i realną wartość inwestycji.
 • Ryzyko sytuacji politycznej – związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów decyzje inwestycyjne.
 • Ryzyko trafności decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez zarządzających aktywami – ryzyko związane z możliwością osiągnięcia przez zarządzającego stóp zwrotu niższych, niż średnia stopa zwrotu dla danej grupy funduszy, wynikające z nietrafności decyzji inwestycyjnej podjętej przez zarządzającego lub z charakterystyki przyjętej strategii inwestycyjnej mogącej dawać różne rezultaty w różnym horyzoncie czasowym.
 • Ryzyko zmian regulacji prawnych – zmiany prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, mogą oddziaływać na wycenę dłużnych papierów wartościowych, stanowiących przedmiot lokat Funduszu. W szczególności zmiany te mogą wpływać na notowania papierów wartościowych.
 • Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału, spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi w przypadku całkowitego/częściowego wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia.
 • Ryzyko wstrzymania umorzeń jednostek funduszy – ryzyko jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jako pochodna braku możliwości sprzedaży jednostek funduszy TFI lub funduszy zagranicznych, Dotyczy tych funduszy, które całość lub większość środków inwestują w jednostki funduszy TFI lub jednostki funduszy zagranicznych.
 • Ryzyko zawieszenia notowań – ryzyko związane z brakiem notowań danego instrumentu finansowego lub jednostki funduszu, polegające na braku możliwości wyceny instrumentu czy jednostki funduszu oraz brakiem możliwości dokonania transakcji na instrumencie lub jednostce funduszu po aktualnej cenie.
 • Ryzyko ograniczonego dostępu do środków – ryzyko związane z wystąpieniem okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela, np. z zawieszeniem wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub wstrzymaniem umorzeń jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne.
 • Ryzyko kredytowe ubezpieczyciela – ryzyko związane z zobowiązaniem z tytułu umowy ubezpieczenia ciążącym na zakładzie ubezpieczeń. W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń, świadczenia gwarantowane są w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Ryzyko operacyjne – ryzyko związane z możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzkich błędów lub błędów systemów komputerowych, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych. Może mieć miejsce błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji, jak również mogą zostać przeprowadzone transakcje nieautoryzowane. W wyniku błędów ludzkich lub błędów systemów, jak również w wyniku zdarzeń zewnętrznych, istnieje ryzyko dokonania błędnej wyceny wartości aktywów lub wartości jednostki, bądź dokonania takiej wyceny z opóźnieniem.
 • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów (niezdematerializowane aktywa Funduszu są przechowywane w Banku Depozytariuszu i/lub u Subdepozytariuszy) – ryzyko związane z niedopełnieniem obowiązków przez Depozytariusza lub zdarzeniami dotyczącymi przechowywania aktywów Funduszu mogące prowadzić do wahań cen jednostek Funduszu i/lub do strat Funduszu. Również ryzyko związane z wystąpieniem ograniczeń w dysponowaniu aktywami Funduszu. Ryzyko minimalizowane poprzez inwestowanie w zdematerializowane papiery lub współpracę z renomowanymi Depozytariuszami. Aktywa Funduszu są jego własnością i nie wchodzą w skład masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości przez Depozytariuszy.