ABC Inwestora

Wiesz już, że nawet niewielkie kwoty odkładane systematycznie i skutecznie inwestowane mogą w przyszłości zrealizować Twoje cele. W tej części znajdziesz podstawowe definicje, których znajomość umożliwi Ci podjęcie właściwej decyzji inwestycyjnej.

 • Fundusz Inwestycyjny

  Fundusz inwestycyjny to instytucja, która lokuje powierzone jej przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. Dzięki funduszom możemy spodziewać się zysków przewyższających najkorzystniejsze odsetki z lokat bankowych. Dlaczego? Fundusz inwestycyjny powstaje w drodze połączenia pieniędzy, osób i instytucji chcących efektywnie inwestować swoje oszczędności. W wyniku tego nawet niewielkie wpłaty wielu osób tworzą duży kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje.

  Fundusze oferują:
  • profesjonalne zarządzanie środkami
  • możliwość osiągania dochodów, przewyższających dochody z innych lokat
  • szybki dostęp do ulokowanych oszczędności
  • możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb inwestycyjnych
  • możliwość lokowania nawet niewielkich kwot

  Fundusze zarządzane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Są one ściśle kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i działają na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

  Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy to wydzielony fundusz aktywów w ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym, stanowiący rezerwę inwestowaną w sposób określony w umowie ubezpieczenia. Oferta UFK obejmuje typową gamę produktów, zróżnicowaną pod względem strategii inwestycyjnej i poziomu ponoszonego ryzyka: od produktów uznawanych za bezpieczne, poprzez fundusze z mieszanym udziałem akcji i instrumentów dłużnych, do produktów stricte akcyjnych (również umożliwiających lokowanie pieniędzy na rynkach zagranicznych). UFK łączą w sobie najlepsze cechy funduszu inwestycyjnego i ubezpieczenia na życie. Swoboda wyboru funduszy oraz wysokości przekazywanej na nie składki pozwalają na indywidualne kształtowanie charakteru inwestycji.

  Korzyści:
  • Zyskowność - potencjalnie wyższe prawdopodobieństwo zysku niż na lokacie bankowej i o mniejszym ryzyku niż samodzielne inwestowanie w papiery wartościowe, efekt procentu składanego: im dłużej oszczędzamy, tym szybciej rośnie kapitał
  • Korzyści podatkowe:
  1. Odroczenie podatku od zysków kapitałowych (brak tzw. podatku Belki)- do czasu wygaśnięcia umowy nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych, także przy zmianach funduszy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
  2. Brak podatku od spadku – w umowie ubezpieczeniowej można wskazać osobę Uposażoną, która bez postępowania spadkowego i podatku otrzyma wypłatę z umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni.
  • Komfort wyboru - najlepsze ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, wybierasz z kilkudziesięciu proponowanych przez PKO Ubezpieczenia.
  • Dostępność środków - możliwość dokonywania częściowych wykupów w dowolnym momencie trwania umowy*
  • Ochrona ubezpieczeniowa - zapewniona przez cały okres trwania umowy.
  *wykupy związane są z opłatą manipulacyjną różną w zależności od produktu i roku wykupu
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)

  Funduszem zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zatrudniające w tym celu licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu zgodnie z zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

  Przed każdą decyzją o zakupie określonych papierów wartościowych dokonywana jest szczegółowa analiza opłacalności i bezpieczeństwa inwestycji. Fundusze są ściśle kontrolowane przez KNF. Zakres ryzyka inwestycji w funduszach inwestycyjnych rozciąga się od niskiego – fundusze rynku pieniężnego, do ryzyka wysokiego – fundusze akcyjne. Zależność pomiędzy zyskami, a podejmowanym ryzykiem przedstawia wykres.

  Wykres 1
 • Rodzaje Funduszy Inwestycyjnych

  Fundusze ze względu na przyjętą przez nie politykę inwestycyjną i przyjęty poziom ryzyka dzielą się na:

  • pieniężne
  • obligacji
  • stabilnego wzrostu
  • zrównoważone
  • aktywnej alokacji
  • akcyjne
  • alternatywne

  Poniżej krótka charakterystyka każdego z nich.

  Fundusz pieniężny

  Najbezpieczniejszy, lokuje tylko w krótkoterminowe bony skarbowe, dobry dla krótkoterminowych inwestycji, może przynieść zysk do 4–5% rocznie.

  Wykres 2

  Fundusz papierów dłużnych

  Fundusze papierów dłużnych inwestują do 100% swych aktywów w obligacje i bony skarbowe. Prawo dopuszcza jednak by ten udział wynosił nie mniej niż 90%. W takim wypadku, pozostałe środki inwestowane są w akcje przedsiębiorstw.

  Wykres 3

  Fundusz stabilnego wzrostu

  Maksymalnie 40% pieniędzy lokuje w akcje spółek giełdowych, a resztę w obligacje i bony skarbowe. Sugerowany okres inwestycji to przynajmniej 3 lata.

  Wykres 4

  Fundusz zrównoważony

  Maksymalnie 70% inwestycji pieniędzy na giełdzie, 40-50% w papiery dłużne. Wkładając pieniądze do takiego funduszu, trzeba się liczyć z możliwością strat, choć potencjalny zysk znacznie powyżej oprocentowania lokat bankowych.

  Wykres 5

  Fundusz akcyjny

  Lokuje do 100% środków w akcje, w zależności od strategii mogą to być akcje dużych lub małych spółek, firm z poszczególnych branż. Nadaje się do kilkuletnich inwestycji, które w krótkim okresie mogą przynieść duży zysk, ale i dużą stratę.

  Wykres 6
 • Jakim jesteś Inwestorem?

  Każdy z nas ma inną skłonność do ryzyka, inną sytuację materialną, rozpoczynamy inwestycje w różnym wieku. Sprawdź, jakim jesteś inwestorem.

  Poniżej krótka charakterystyka najczęściej spotykanych typów inwestorów:

  Inwestor konserwatywny W niewielkim stopniu korzystasz z usług finansowych, unikasz ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, wolałbyś nie zamrażać gotówki, bo zawsze może być potrzebna, nie masz innych rezerw finansowych. Powinieneś inwestować w fundusze bezpieczne.

  Inwestor umiarkowany Korzystasz z różnych produktów finansowych (nie tylko bankowych, ale np. obligacji, bezpiecznych funduszy inwestycyjnych etc.), jesteś gotowy ponosić umiarkowane ryzyko dla uzyskania wyższych zysków, potrafisz na jakiś czas zapomnieć o swoich oszczędnościach zainwestowanych w fundusze.Inwestuj w mieszankę funduszy.

  Inwestor agresywny Korzystasz z różnych produktów finansowych, w tym funduszy agresywnych, usług biura maklerskiego, znasz dobrze produkty i rynek finansowy, jesteś gotowy do ponoszenia podwyższonego ryzyka w celu uzyskania ponadprzeciętnych zysków, zaakceptujesz okresowe spadki, gdy masz w perspektywie duże zyski. Możesz pozwolić sobie na inwestowanie w bardziej agresywne fundusze, szczególnie w długim okresie inwestycji.

 • Czym jest portfel modelowy?

  • Kupić akcje, obligacje, a może i jedno i drugie? W jakich proporcjach i które wybrać? Decyzję można podejmować samodzielnie albo za pośrednictwem funduszu. Najwygodniej jednak zdać się na pomoc PKO Ubezpieczenia. Nasi eksperci zaproponują Ci dobrany do horyzontu inwestycyjnego i ryzyka portfel modelowy
  • Portfele modelowe to przygotowane przez ekspertów kombinacje funduszy inwestycyjnych. Zależnie od strategii inwestującego i skłonności do ryzyka, pomożemy Ci wybrać różne fundusze i ich proporcje w całości inwestycji.
  • Warto wybrać portfel modelowy:
  1. Nie musisz sam zbierać i analizować informacji,
  2. Korzystasz z wiedzy ekspertów,
  3. Masz możliwość stałej kontroli i zmian w swoim portfelu.
 • Czym jest fundusz portfelowy?

  • W przypadku PKO Ubezpieczenia, aktywa portfeli funduszy są inwestowane w jednostki innych funduszy będących w ofercie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Wzorcowe portfele zostały opracowane przez PKO Ubezpieczenia w oparciu o gruntowne analizy inwestycyjne, dane historyczne i preferencje inwestorów.Twoje pieniądze są inwestowane w wybrane fundusze, zarządzane przez najlepsze na rynku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.