Jak wybrać dobrą polisę onkologiczną?

Ryzyko zachorowania na nowotwór jest najwyższe u osób starszych, jednak choroba nowotworowa może przydarzyć się w każdym wieku. Istotne jest więc, aby jak najwcześniej poznać możliwości w zakresie profilaktyki nowotworowej, które z roku na rok są coraz bardziej dostępne i różnorodne. Przykładowo, działające programy profilaktyczne czy fundacje pomagają zwiększyć nasze zaangażowanie w zapobieganie chorobom onkologicznym. Dzięki regularnym badaniom, właściwemu odżywianiu, aktywnemu trybowi życia, czy eliminowaniu niektórych złych przyzwyczajeń, można częściowo zapobiec wystąpieniu nowotworu lub zdiagnozować chorobę we wczesnym stadium, kiedy możliwości wyleczenia są największe.

Poczucie bezpieczeństwa na wypadek zachorowania można dodatkowo zwiększyć wykupując polisę ubezpieczeniową. Za określoną składkę polisa zapewni wsparcie finansowe i komfort w trakcie terapii oraz po zakończeniu leczenia. To alternatywa zwłaszcza dla tych osób, które nie mają dużych oszczędności.

Na polskim rynku funkcjonuje obecnie kilka rozwiązań ubezpieczeniowych, przeznaczonych dla osób zainteresowanych ochroną na wypadek zachorowania na nowotwór. Niektóre z nich można kupić jako osobny produkt, inne są natomiast dostępne wyłącznie przy zakupie ubezpieczenia na życie.

Gwarancja świadczenia w polisie onkologicznej

Główną ideą ubezpieczeń nowotworowych jest gwarancja wypłaty świadczenia lub udostępnienia wybranych świadczeń medycznych w przypadku zdiagnozowania nowotworu u osoby ubezpieczonej. Osoba ubezpieczona w ramach umowy z towarzystwem, regularnie (w systemie comiesięcznym/ kwartalnym/półrocznym/rocznym) opłaca składkę, zyskując w zamian ochronę. Jeśli wystąpi zachorowanie na nowotwór, towarzystwo wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. W zależności od zadeklarowanej sumy ubezpieczenia może to być np. 10 tys., 20 tys., 50 tys. złotych i więcej. Dodatkowo ubezpieczony może zyskać dostęp do wybranych świadczeń medycznych.

Kupując ubezpieczenie należy zwrócić uwagę, jakie świadczenia zapewnia polisa i czy są określone warunki, które trzeba spełnić, aby ze świadczeń skorzystać.

Na co zatem warto zwrócić uwagę kupując polisę onkologiczną?

 1. Wysokość składki

Wysokość składki ubezpieczeniowej, jaką ubezpieczony opłaca w ramach umowy zależy od wielu czynników. Wpływa na nią najczęściej m.in. wybrany pakiet ubezpieczenia oraz wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia. Przykładowo, osoby w grupie wiekowej 30 – 50 lat, mogą kupić polisę onkologiczną płacąc składkę w wysokości od 20 zł do 150 zł miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że stosunkowo niewielka składka może się przełożyć na niższą sumę ubezpieczenia, co w konsekwencji utrudni pokrycie wszystkich kosztów leczenia związanych z chorobą.

Ważne: Podczas zakupu polisy należy zwrócić uwagę, czy wysokość składki nie zmieni się wraz z wiekiem osoby ubezpieczonej w przypadku kontynuacji ubezpieczenia. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie taką możliwość w warunkach umowy.

 1. Jakie świadczenie można otrzymać w przypadku diagnozy?

Polisa onkologiczna najczęściej może zagwarantować:

 • wypłatę środków pieniężnych (tzw. suma ubezpieczenia) – kupując ubezpieczenie warto zwrócić uwagę czy ubezpieczony otrzyma 100% sumy ubezpieczenia czy tylko część, w zależności np. od typu nowotworu czy sposobu leczenia. W momencie podpisywania umowy warto dowiedzieć się, ile czasu towarzystwo ubezpieczeniowe przeznacza na realizację wypłaty świadczenia. Dobrze, aby ubezpieczyciel zapewniał wypłatę środków na ten cel w krótkim czasie po diagnozie choroby. Im krótszy jest ten okres, tym szybciej ubezpieczony może wykorzystać pieniądze np. na prywatne leczenie czy wykupienie nierefundowanych leków
 • dostęp do świadczeń medycznych – np. umożliwienie leczenia za granicą, lub tzw. drugą opinię medyczną. Warto zwrócić uwagę w jakich krajach ubezpieczenie obowiązuje i jakie są limity odpowiedzialności w ramach leczenia
 • assistance medyczne – polisa może zapewnić dostęp do infolinii medycznej, pomoc lekarską i pielęgniarską, pomoc psychoonkologa czy opiekę nad osobami niesamodzielnymi podczas terapii
 • inne – pokrycie kosztów leków, na przykład w kontynuacji leczenia po zakończeniu terapii szpitalnej
 1. Kiedy otrzymam wypłatę z polisy? Od razu po diagnozie, czy może muszą zaistnieć inne warunki?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia onkologiczne w niejednakowy sposób podchodzą do kwestii wypłaty świadczeń. Część ubezpieczycieli wypłaca całość sumy ubezpieczenia już na etapie zdiagnozowania choroby, a niektóre towarzystwa rozkładają wypłatę w czasie, przekazując ją w transzach; np. pierwsza transza jest przekazywana tuż po diagnozie nowotworu, a kolejne wypłaty są uzależnione od przebiegu leczenia (operacji, chemioterapii itp.).

 1. Na jak długo zawierana jest umowa? Czy umowa przewiduje zwiększenie składki po tym okresie?

Umowa może być zawarta na czas określony np. 5, 10 lat lub nieokreślony, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre towarzystwa oferują produkty, które charakteryzują się składką na stałym poziomie, inne zakładają możliwość zmiany jej wysokości w czasie. Dlatego przystępując do ubezpieczenia należy sprawdzić, czy w trakcie trwania umowy wysokość składki nie ulegnie zmianie.

 1. Czy polisa obejmuje ochroną wszystkie nowotwory, czy tylko wybrane?

Z reguły ubezpieczenia onkologiczne zapewniają wypłatę świadczenia w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy, jednak nie każde ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie typy nowotworów złośliwych. Są produkty, które w warunkach ubezpieczenia precyzują jakie rodzaje nowotworów i o jakim stopniu zaawansowania są objęte ochroną, a jakie są wykluczone z ochrony ubezpieczeniowej. Optymalnym rozwiązaniem jest więc taki produkt, który obejmuje ochroną możliwie najwięcej rodzajów nowotworów, w tym także nowotwory przedinwazyjne (tzw. in situ – czyli nowotwory nie rozrastające się na tkanki otaczające ognisko choroby). Zyskujemy wtedy większe poczucie bezpieczeństwa, że w razie choroby otrzymamy niezbędną pomoc medyczną.

Ważne: Podczas zakupu polisy warto sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jakie rodzaje  nowotworów są objęte ubezpieczeniem.

 1. Jak długi jest okres karencji?

Niektóre umowy ubezpieczenia stosują okres karencji. Jest to z góry określony horyzont czasowy w okresie odpowiedzialności towarzystwa, podczas którego ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to, że jeśli w trakcie tego okresu zostanie zdiagnozowany nowotwór u ubezpieczonego, wówczas towarzystwo odmówi wypłaty świadczenia. Wykupując ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór warto pamiętać, że pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie okresu karencji, który może wynieść nawet kilka miesięcy.

 1. Czy polisa onkologiczna może gwarantować inne świadczenia niż wypłatę środków w razie zachorowania?

Coraz częściej polisa onkologiczna gwarantuje więcej niż tylko wypłatę środków w razie zachorowania na nowotwór. Towarzystwa uzupełniają zakres ochrony o dodatkowe świadczenia zapewniające realne wsparcie ubezpieczonego na każdym etapie leczenia. Dlatego w przypadku niektórych ofert ubezpieczenia, poza wypłatą świadczenia pieniężnego, można liczyć również na pakiet usług, w tym m.in.: drugą opinię medyczną i weryfikację diagnozy, organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą, czy pomoc psychologa po zakończeniu terapii. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia za granicą i pokrycie kosztów leczenia daje osobie chorej możliwość skorzystania z zaawansowanych metod terapii, często bardzo kosztownych i niedostępnych w miejscu zamieszkania, które zwiększają szansę na powrót do zdrowia.

 1. Co to jest druga opinia medyczna?

Druga opinia medyczna zapewnia możliwość weryfikacji diagnozy za granicą u lekarzy specjalistów o wysokich kwalifikacjach medycznych, specjalizujących się w typie nowotworu, który wykryto u osoby ubezpieczonej. Oprócz konsultacji medycznej, osoba chora może też otrzymać informację dotyczącą możliwych metod leczenia wraz z listą placówek szpitalnych, które stosują wskazany rodzaj terapii.

Decyzję o zakupie polisy onkologicznej warto podjąć świadomie, po zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia, zakresem proponowanych świadczeń czy ceną za ubezpieczenie. Choć towarzystwa ubezpieczeniowe proponują pomoc w razie zachorowania na nowotwór, nie zawsze zakres tej pomocy jest taki sam. Dlatego istotnym elementem poprzedzającym zakup polisy, powinno być porównanie ofert różnych ubezpieczycieli.

Jak polisa onkologiczna może faktycznie pomóc? – na przykładzie doświadczeń Emilii, lat 50*

 • Historia choroby

Emila narzekała na ból gardła. W trakcie przeprowadzonych badań medycznych okazało się, że ból gardła może wiązać się z infekcją bakteryjną, a sposobem na zwalczenie bakterii jest podanie antybiotyku. Z uwagi na to, że po podaniu antybiotyku, samopoczucie pacjentki nie poprawiało się, lekarz prowadzący skierował Emilię do laryngologa, do dalszej konsultacji medycznej. Podczas wizyty laryngologicznej u Emilii stwierdzono guza nasady języka i zalecono biopsję zmiany, która wykazała raka jamy ustnej.

 • Działanie operatora medycznego BDUI

Emilia, w ramach swojej polisy onkologicznej, zwróciła się do operatora medycznego BDUI (koordynującego pomoc w leczeniu za granicą, w ramach posiadanego ubezpieczenia), który po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną zaproponował dalszy kierunek leczenia. Dodatkowo, operator medyczny zaproponował listę szpitali do rozważenia w razie potrzeby hospitalizacji. Z uwagi na to, że córka Emilii mieszka w Anglii, Emilia zdecydowała się na konsultację medyczną i leczenie szpitalne w Wielkiej Brytanii. BDUI zarekomendowało jedną z najlepszych placówek w Londynie, która może podjąć się dalszego leczenia.

 • Leczenie szpitalne

BDUI zorganizowało konsultację medyczną u chirurga specjalisty, który skierował Emilię na operację wycięcia guza i chemio oraz radioterapię po zabiegu, w zależności od dalszych wyników badań. Badanie histopatologiczne guza nie wykazało zmian rakowych w wyciętym odcinku szyjnym i Emilia nie wymagała dalszych terapii. Zgodnie z zaleceniem lekarzy, Emilia w odstępach pół roku i rok od zabiegu miała zgłosić się na badania kontrolne. Emilia jest obecnie zdrowa, a wcześniejsze objawy raka jamy ustnej ustąpiły.

 • Koszty terapii Emilii pokryte z ubezpieczenia

Całkowity koszt terapii w wysokości 60 tys. Euro został pokryty z polisy ubezpieczeniowej i obejmował:

 1. konsultacje medyczne;
 2. badania diagnostyczne i hospitalizację;
 3. operację chirurgiczną i konsultacje medyczne po zabiegu;
 4. przeloty, transfery i zakwaterowanie dla Emilii i jej córki;
 5. medyczną usługę concierge BDUI, pomoc w tłumaczeniu podczas terapii.

*/źródło: BDU® 2017, BDUI Underwriting International, S.L.U. – operator medyczny współpracujący z PKO Ubezpieczenia, zapewniający realizację usług za granicą, w ramach ubezpieczenia OnkoPlan/

 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OnkoPlanu świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym o jego zakresie, ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także o czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w OWU dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ww. dokumentami.