Leasing może pomóc przedsiębiorcy w finansowaniu działalności. A co z ubezpieczeniem – dlaczego jest ważne dla bezpiecznego rozwoju firmy?

Każdy, kto prowadzi swoją firmę dąży do tego, aby ją rozwijać. Działalność na własną rękę nie jest prosta – nie wystarczy jedynie dobry pomysł, aby osiągnąć sukces. Potrzebne są jeszcze środki finansowe na wyposażenie firmy w niezbędny sprzęt specjalistyczny lub maszyny. Jeśli przedsiębiorca nie posiada własnych oszczędności, może poszukać zewnętrznej formy finansowania takiej jak na przykład leasing.

leasing

Przedsiębiorca ma już potrzebny sprzęt – teraz musi go zabezpieczyć  

Podpisanie umowy leasingu, poza koniecznością opłaty rat, nakłada na przedsiębiorcę określone obowiązki. Jednym z nich jest dbałość o przedmiot leasingu oraz odpowiednie jego zabezpieczenie przed kradzieżą czy wypadkiem, w wyniku którego sprzęt mógłby ulec uszkodzeniu, czy zniszczeniu. Dlatego decydując się na umowę leasingu warto zadbać o dobre ubezpieczenie. Zwiększy to poczucie bezpieczeństwa samego przedsiębiorcy, gdyż w razie uszkodzenia, czy kradzieży sprzętu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Ubezpieczenie przy leasingu – na co warto zwrócić uwagę?

Przy wyborze właściwego ubezpieczenia warto zwrócić uwagę, czy ubezpieczenie spełnia nie tylko wymogi leasingodawcy w zakresie oczekiwanej ochrony, ale także czy oferuje ją na warunkach szerszych niż inne dostępne na rynku. Co to oznacza? Dobre ubezpieczenie chroni od szeregu ryzyk, które mogą się zdarzyć. Zapewnia bezpieczeństwo nie tylko w przypadku wystąpienia powszechnie spotykanych szkód, np. pożaru, czy zalania, ale również w sytuacjach uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu na skutek okoliczności, których nie można ująć w zakresie ściśle określonym definicjami (tzw. all-risk).  

Najważniejsze cechy ubezpieczenia mienia w leasingu, na które warto zwrócić uwagę

Kompleksowość: ubezpieczenie powinno zabezpieczać przedmiot leasingu od wszystkich ryzyk, poza tymi, które zostały wprost wyłączone z zakresu ochrony. Taka polisa chronić będzie mienie od uszkodzenia lub zniszczenia, kiedy wystąpią  nagłe, nieprzewidziane i niezależne od leasingobiorcy zdarzenia. W takich sytuacjach przedsiębiorca nie będzie musiał obawiać się o konsekwencje finansowe powstałej szkody, ponieważ ubezpieczyciel przejmie za nią odpowiedzialność. Czy jednak może się zdarzyć, że ubezpieczyciel nie przyzna odszkodowania? Teoretycznie może, ale tylko wtedy kiedy wykaże, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawarł informację o tym, że jego odpowiedzialność jest wyłączona. Jeśli nie będzie mógł tego jednoznacznie wskazać, ponosi odpowiedzialność za szkodę.

Suma ubezpieczeniaw ubezpieczeniu nie powinno być konieczności wyceniania przedmiotu, aby określić wysokość sumy ubezpieczenia. Sumą ubezpieczenia jest wartość fakturowa przedmiotu leasingu.  Co więcej, suma ubezpieczenia powinna być stała przez cały okres trwania ubezpieczenia i nie ulegać obniżeniu nawet w przypadku wypłaty odszkodowania.

Czas trwania ochrony: dobre ubezpieczenie zapewnia ochronę przedmiotowi leasingu przez minimum rok – a nawet dłużej, czyli na czas trwania umowy leasingu, maksymalnie jednak na 5 lat. Zawarcie umowy długoletniej ma wiele zalet z uwagi na kontynuację ochrony. Ma też zaletę praktyczną dla przedsiębiorcy. W gąszczu wielu codziennych spraw, nie musi myśleć o ubezpieczeniu. Ono po prostu jest – zabezpiecza leasingowany sprzęt i spełnia swoją funkcję ochronną.

Ochrona nie tylko podczas użytkowania:  przedmiot leasingu jest chroniony nie tylko w czasie eksploatacji, ale również w czasie gdy samoczynnie się przemieszcza lub gdy jest przenoszony, przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego oraz podczas montażu, napraw i konserwacji. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie tylko w Polsce, powinni też sprawdzić na jakim terytorium ubezpieczenie obowiązuje. Najlepiej, jeśli ochrona leasingowanego sprzętu świadczona jest także na terenie Europy, a w przypadku przenośnego sprzętu elektronicznego (np. laptop) na terenie całego świata.

Ochrona maszyn pozostawionych po godzinach pracy w miejscu realizacji kontraktów może być ważnym elementem ubezpieczenia mienia w leasingu. Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność, która polega na budowaniu dróg czy realizacji większych inwestycji w otwartej przestrzeni, z wykorzystaniem koparek, betoniarek i żurawi. Zdarza się często, że po zakończeniu pracy, ciężki sprzęt zostaje na placu budowy, który nie jest ogrodzony. Może być przez to  narażony na różne nieprzewidziane zdarzenia powodujące straty.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia: każdy przedsiębiorca, który chciałby zabezpieczyć przedmiot leasingu, powinien przed zakupem polisy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokument może wymagać dłuższej lektury z uwagi na liczbę zapisów, definicji czy specjalistyczną terminologię, a także szczegółowo opisane zasady zabezpieczenia mienia. Warto prześledzić treść OWU, ponieważ niedotrzymanie np. zapisów określających wymogi zabezpieczenia sprzętu, może niestety rodzić przykre konsekwencje, jakimi są odmowa wypłaty odszkodowania lub zmniejszenie jej kwoty w takim stopniu, w jakim brak zabezpieczenia mienia przyczynił się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym w przeciwieństwie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w którym może być czasem trudno odnaleźć najważniejsze dla kupującego informacje, jest przejrzysty i ma uproszczoną formę. Osoba zainteresowana ubezpieczeniem, może w szybki sposób przyswoić najważniejsze informacje o zakresie ochrony, warunkach umowy, w tym na przykład o opłacaniu składki. Co jest także istotne, dokument wskazuje na przykładowe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz na obowiązki ubezpieczonego. Zapoznanie się z tym dokumentem może pomóc klientowi zrozumieć, jakie są kluczowe cechy produktu i na tej podstawie podjąć świadomą decyzję o zakupie ubezpieczenia.