Jak oszczędzać na emeryturę? Przedstawiamy 5 sposobów.

Niskie zarobki, duże bieżące wydatki lub brak motywacji – każdy ma własne wymówki, żeby oszczędzanie na emeryturę odłożyć w czasie i zająć się tym w bliżej nieokreślonej przyszłości. Tymczasem im wcześniej zaczniemy odkładać, tym więcej możemy zgromadzić.

Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba osób w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie z około 7 mln w 2013 roku do 10 mln w 2050 roku[1]. Konsekwencją prognozowanego wzrostu liczby emerytów może być znaczne obniżenie poziomu świadczeń wypłacanych przez ZUS. Dlatego już wraz z podjęciem pierwszej pracy powinniśmy rozpocząć oszczędzanie i zadbać o możliwie szeroką dywersyfikację źródeł przyszłych dochodów – możliwości odkładania na przyszłość jest wiele.

1. Rachunki oszczędnościowe

Rachunek oszczędnościowy to korzystne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie swobodny dostęp do środków i chcą mieć pewność, że w każdej chwili na wypadek tzw. „czarnej godziny’ będą mogli wypłacić zgromadzone pieniądze bez utraty naliczonych odsetek. Zaletą tego rodzaju produktów finansowych jest również brak określonych minimalnych kwot, jakie co miesiąc należy wpłacać na rachunek. Dzięki czemu na konto możemy odkładać nawet niewielkie środki w dowolnie wybranym przez nas czasie.

2. IKE

Kolejną metodą dobrowolnego oszczędzania na przyszłość jest Indywidualne Konto Emerytalne. IKE są dostępne w ofercie banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeniowych oraz towarzystw emerytalnych. Głównym atutem prowadzenia konta są elastyczność wpłat (środki mogą być wpłacane z dowolną częstotliwością) oraz korzyści podatkowe. Zyski kapitałowe od zgromadzonych na rachunku środków nie podlegają 19% opodatkowaniu tzw. podatek Belki oraz nie są obłożone podatkiem od spadku i darowizn w przypadku ich wypłaty osobom upoważnionym przez właściciela konta. Należy jednak pamiętać, że wymogiem uzyskania ulg jest odkładanie środków przez co najmniej 5 lat kalendarzowych oraz utrzymanie ich na rachunku do ukończenia 60. roku życia (osoby, które nabyły wcześniejsze prawo do emerytury mogą natomiast wypłacić środki po ukończeniu 55 lat).

3. IKZE

Podobnym instrumentem finansowym jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Produkt ten, analogicznie do IKE, również wiąże się z korzyściami. Z tą różnicą, że wypłata z IKZE podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Jednakże zgodnie z przepisami, wpłaty dokonywane na konto można ująć w deklaracji PIT i tym samym pomniejszyć o nie podstawę opodatkowania. Ulga podatkowa za 2016 r. może wynosić nawet 1 557,12 zł. Do innych korzyści należy również możliwość samodzielnego ustalenia wysokości i częstotliwości wpłat na konto. To wpłacający decyduje ile i jak często będzie przekazywać środki, może to być system comiesięczny, kwartalny czy półroczny.

Pamiętaj! W przypadku IKE i IKZE właścicieli kont obowiązują roczne limity wpłat. Co oznacza, że w przeciągu danego roku podatkowego na konto nie można wpłacić więcej niż kwotę ustaloną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W 2016 r. dla IKE kwota ta wynosi 12 165,00 zł, dla IKZE natomiast 4 866, 00 złotych.

4. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Ubezpieczenia na życie z UFK łączą w sobie możliwość inwestowania zgromadzonego kapitału z ochroną ubezpieczeniową. Na rynku finansowym dostępny jest szeroki wachlarz tego rodzaju produktów, różniących się możliwościami inwestycyjnymi i skalą ochrony. Najczęściej produkty tego typu są dostępne w dwóch wariantach, umożliwiając systematyczne odkładanie małych kwot lub jednorazową wpłatę większej sumy. Zgromadzone środki są lokowane w polskie lub zagraniczne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, przez co oszczędzający może pomnażać swój kapitał przy akceptowalnym przez niego poziomie ryzyka. Dużą zaletą takich polis jest możliwość uzyskania ochrony ubezpieczeniowej – co jest unikalnym rozwiązaniem spośród innych produktów inwestycyjnych. Więcej informacji o ubezpieczeniach z ufk znajduje się tutaj.

5. Programy systematycznego oszczędzania

Możliwość systematycznego oszczędzania na emeryturę lub na inne długoterminowe cele oferują także towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które posiadają w swojej ofercie gotowe plany inwestycyjne. Zwykle polegają one na comiesięcznych wpłatach, które są następnie inwestowane w fundusze zgodnie ze strategią, zaakceptowaną przez klienta przy podpisywaniu umowy. Zazwyczaj zakłada ona mały, średni lub duży poziom ryzyka inwestycyjnego, który przekłada się odpowiednio na niski, średni lub wysoki poziom oczekiwanych zysków.

Pamiętajmy, że obecnie na rynku finansowym jest wiele produktów, które umożliwiają długoterminowe oszczędzanie na przyszłość. Nawet niewielkie kwoty wpłacane systematycznie pozwolą nam zdobyć pokaźny kapitał, który z pewnością przyda nam się podczas emerytury.

[1] Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa, 2014, str. 149.