Bo sedno tkwi w ochronie prawnej

Bo sedno tkwi w ochronie prawnej

W kłopotliwych sytuacjach życiowych, kiedy ważna jest znajomość przepisów prawa, sięgamy po pomoc prawnika, aby jak najlepiej bronić swoich praw. Wiąże się to jednak często z wysokimi kosztami, które mogą znacznie obciążyć budżet. Rozwiązaniem może być zakup polisy ubezpieczeniowej, dzięki której ograniczamy ryzyko wydatków w związku z wynajęciem pełnomocnika, czy długotrwałym procesem sądowym lub administracyjnym, nawet w razie przegranej.

Co pokazują statystyki?

W świetle przeprowadzonych badań przez Centrum Badania Opinii Społecznej w marcu 2017 r., zdaniem 48% Polaków przewlekłość jest jednym z trzech najistotniejszych problemów polskiego sądownictwa. Według 33% ankietowanych zawiłe procedury spowalniają sądy i utrudniają zrozumienie przebiegu postępowań. Raport Europejskiej Komisji na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości wskazuje, iż zaledwie 1,3% wydatków na wymiar sprawiedliwości w Polsce przeznaczanych jest na pomoc prawną z urzędu. Dodatkowo, istotną barierą jest czasochłonność spraw sądowych, spowodowana często zmieniającymi się przepisami. (Fundacja Court Watch Polska, maj 2017 – Ocena Polskiego Sądownictwa w świetle badań)

Wobec wielu trudności wynikających z długości postępowań, skomplikowanych procedur, czy wysokich kosztów związanych z wynajęciem adwokata lub pełnomocnika, ubezpieczenie ochrony prawnej zyskuje na coraz większym zainteresowaniu.

Dostępne na rynku ubezpieczenia ochrony prawnej mogą ochronić przed ryzykiem ponoszenia wysokich wydatków związanych ze sporami prawnymi. Osoba ubezpieczona może dochodzić swoich praw bez obaw, że nie podoła finansowo, gdyż przykładowo koszty związane z wynajęciem adwokata przejmie na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. Podobnie będzie w przypadku postępowania sądowego – polisa pokryje wydatki na kolejnych etapach sporu, koszty zasądzone na rzecz strony przeciwnej, czy koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Korzyści z ochrony prawnej do umowy leasingu

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferuje ubezpieczenie ochrony prawnej klientom, którzy zawierają umowę leasingu z PKO Leasing S.A. Ubezpieczenie może:

  • dotyczyć ochrony prawnej przedmiotu

zakres ochrony obejmuje przykładowo sfinansowanie kosztów porad prawnych (bez limitu), pokrycie kosztów postępowania przed sądem powszechnym we wszystkich instancjach, czy wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego. Dodatkowo, osoba ubezpieczona może liczyć na pokrycie przez towarzystwo ubezpieczeniowe opłat i kosztów postępowania przed urzędami administracji publicznej, a także koszty notarialne i koszty związane z tłumaczeniem dokumentów;

  • łączyć możliwość ochrony prawnej przedmiotu z ochroną prawną działalności gospodarczej

zakres ochrony obejmuje dodatkowo na przykład: pokrycie kosztów dochodzenia roszczeń, które wynikają z poniesionych szkód w mieniu lub na osobie (także wyrządzonych przez pracowników) oraz m.in.: obronę ubezpieczonego przed takimi roszczeniami, obronę przed sądem w postępowaniach karnych, czy w sprawach o wykroczenie.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Z ubezpieczenia ochrony prawnej PKO Ubezpieczenia może skorzystać osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę leasingu z PKO Leasing S.A.

Przykłady praktycznego działania ubezpieczenia ochrony prawnej do umowy leasingu:

  1. POTRĄCENIE PIESZEGO PRZEZ KIERUJĄCEGO POJAZDEM

KONSEKWENCJE DLA KIEROWCY:  Wstępne orzeczenie winy kierowcy – skierowanie aktu oskarżenia do sądu.

ROLA UBEZPIECZENIA: Pokrycie kosztów procesu i wydatków prawnych: wynagrodzenie adwokata, koszt opinii biegłego sądowego. W przypadku przegranej sprawy: zwrot kosztów sądowych zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa.

  1. OTRZYMANIE MANDATU

ROLA UBEZPIECZENIA: Zapewnienie porady prawnej – wyjaśnienie statusu prawnego w przypadku odmowy przyjęcia mandatu. Koordynacja obsługi prawnej w ramach wykupionego ubezpieczenia.

  1. WYPADEK PRZY PRACY

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Pracodawca został posądzony o naruszenie przepisów BHP i narażenie pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.

KONSEKWENCJE DLA PRACODAWCY: sprawa zostaje skierowana do sądu – konieczne jest wynajęcie adwokata.

ROLA UBEZPIECZENIA: pomoc w pokryciu kosztów wynagrodzenia adwokata i kosztów sądowych niezależnie od końcowego orzeczenia sądu.

Dodatkowe informacje

Przed zakupem ubezpieczenia należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami i wyłączeniami zawartymi w Karcie Produktu, OWU  tutaj.