5 mitów o ubezpieczeniu na życie

Choć ubezpieczenie na życie to produkt ochronny, którego głównym zadaniem jest ochrona życia i zdrowia, to nadal pojawia się wiele wątpliwości, jak naprawdę działa to ubezpieczenie. Być może brak zrozumienia jest jedną z przyczyn, dla której w gronie posiadaczy polis na życie jest obecnie 44% Polaków. Czy to oznacza, że większość z nas nie myśli o zabezpieczeniu przyszłości bliskich? Pamiętajmy, że wypłata świadczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej, może zapewnić bliskim odpowiednio wysokie środki do utrzymania dotychczasowego standardu życia. A to nie jest jedyna korzyść. Postanowiliśmy więc obalić kilka błędnych opinii o ubezpieczeniu na życie.

Mit 1: Można posiadać tylko jedną polisę na życie
W przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych (np. ubezpieczeń mieszkań czy komunikacyjnych), można mieć dowolną liczbę umów ubezpieczenia na życie. Można je zawrzeć z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi zapewniając na wypadek swojej śmierci wypłatę świadczenia bliskim z tytułu każdej z tych umów. Posiadanie kilku polis życiowych może też zapewnić wypłatę świadczenia osobie ubezpieczonej, jeśli ochroną ubezpieczeniową objęte są także inne zdarzenia losowe, jak np. trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku czy poważne zachorowanie. Pamiętajmy jednak, że posiadanie przykładowo dwóch polis na życie, będzie się wiązać z koniecznością opłacenia dwóch składek za ubezpieczenie.
Innym argumentem, żeby mieć więcej niż jedną polisę na życie, jest chęć uzupełnienia posiadanej ochrony. Pomóc w tym może na przykład przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie w miejscu pracy. Oprócz ochrony życia pracownika, można zyskać dodatkowe zabezpieczenie w związku z niezdolnością do pracy po wypadku, poważnym zachorowaniem czy pobytem w szpitalu, w zależności od oferty ubezpieczenia grupowego. W ramach grupowej polisy, osoba ubezpieczona w takich sytuacjach otrzyma wypłatę świadczenia, która będzie wsparciem finansowym podczas leczenia i powrotu do zdrowia.

Mit 2: Ubezpieczenie na życie chroni wyłącznie bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego
Ubezpieczenie co do zasady obejmuje ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego. Co to oznacza w praktyce? W zamian za składkę, w razie śmierci osoby ubezpieczonej, bliscy otrzymają środki finansowe w określonej wysokości. To w jakim zakresie chroni ubezpieczanie na życie, zależy od indywidualnego wyboru. W zależności od potrzeb i oferty ubezpieczenia, można rozszerzyć katalog zdarzeń także o inne sytuacje, na wypadek których chronieni są nie tylko bliscy po śmierci ubezpieczonego, ale i on sam, kiedy na przykład poważnie zachoruje, przebywa długo w szpitalu lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie będzie mógł pracować. Ubezpieczenie może zapewnić wypłatę świadczenia także gdy osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi komunikacyjnemu. Ochrona może również obejmować odszkodowanie w przypadku śmierci członka rodziny – np. małżonka lub dziecka. Możliwości jest kilka – wszystko zależy od wyboru wariantu ubezpieczenia.

Mit 3: Świadczenie z ubezpieczenia na życie może otrzymać wyłącznie rodzina ubezpieczonego
Każdy kto posiada polisę na życie może wyznaczyć tzw. uposażonych – czyli osoby uprawnione do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wielu osobom wydaje się, że uposażonymi mogą być wyłącznie najbliżsi członkowie rodziny. Jest to jednak błędne przekonanie. Decyzję o tym, kto jest uposażonym uprawnionym do odbioru świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego, podejmuje samodzielnie ubezpieczający (jeżeli ubezpieczający jest jednocześnie osobą ubezpieczoną). Jako uposażonego może wskazać dowolną osobę, firmę, czy fundację. Co ważne, uposażonych można wskazać kilku. W takiej sytuacji należy dodatkowo określić ich procentowy udział w wysokości świadczenia. Jeśli ubezpieczający nie wskaże uposażonych, to w przypadku jego śmierci, środki z polisy otrzyma najbliższa rodzina według kolejności ustalonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Mit 4: Umowę ubezpieczenia zawiera się do końca życia
Pod względem okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia na życie wyróżniamy dwie kategorie umów: terminową i bezterminową. Pierwszą z nich zawiera się na czas określony np. na 10 lat. Po tym czasie, o ile już wcześniej nie wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe, umowa przestaje obowiązywać. Można także skorzystać z umowy bezterminowej – czyli na czas nieokreślony. W przypadku obydwu tych umów ubezpieczający zobowiązuje się do regularnego opłacania składek za udzieloną ochronę, a brak kolejnych wpłat może oznaczać przerwanie ochrony ubezpieczeniowej. Niezależnie jednak od rodzaju umowy, ubezpieczyciele umożliwiają w określonych sytuacjach wprowadzanie zmian w polisie, np. zmiany uposażonych. Informacje na ten temat szczegółowo opisują Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Mit 5: Ubezpieczenie na życie można kupić wyłącznie w towarzystwie ubezpieczeniowym
Wiele osób nadal zawiera umowę ubezpieczenia korzystając z usług towarzystwa ubezpieczeń, w tym agenta ubezpieczeniowego, który w imieniu towarzystwa przedstawia ofertę ubezpieczeń. Warto pamiętać, że agentami mogą być również banki współpracujące z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które oferują szeroki wachlarz życiowych produktów ubezpieczeniowych samodzielnych lub powiązanych z ofertą bankową, np. ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego czy ubezpieczenie z pożyczką gotówkową. Kolejną alternatywą w zakresie sposobu zakupu polisy może być Internet. W tym przypadku nie tylko szybkość i wygoda w zakupie mogą mieć znaczenie, ale i prostsza konstrukcja produktu, który często można dopasować do swoich potrzeb i oczekiwań finansowych. Dzięki temu, że składkę za ubezpieczenie wylicza się samodzielnie na stronie internetowej, a dokumenty otrzymuje się mailem, czas potrzebny do zawarcia umowy skraca się do kilku minut. Niezależnie od sposobu zakupu ubezpieczenia na życie, warto przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jaki jest zakres ubezpieczenia i od czego konkretnie chroni polisa oraz jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – czyli kiedy towarzystwo nie będzie mogło spełnić świadczenia.

Moje Życie24 – ubezpieczenie na życie online w ofercie PKO Banku Polskiego
Klienci indywidualni PKO Banku Polskiego, którzy korzystają z bankowości internetowej iPKO mogą kupić ubezpieczenie on-line, 24/7, bez konieczności wychodzenia z domu. Decydując się na polisę Moje Życie24 mogą się zabezpieczyć na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania. Ubezpieczenie zapewnia możliwość wyboru ryzyka i jest atrakcyjne cenowo. Miesięczna minimalna składka ubezpieczeniowa wynosi już od 6 zł.* Planując ochronę życia i zdrowia warto zapoznać się z tą ofertą na www.pkoubezpieczenia.pl lub www.pkobp.pl.

*W przypadku wyboru sumy ubezpieczenia na poziomie 10 tys. zł i zabezpieczenia siebie na wypadek zajścia poważnego zachorowania oraz ryzyka zgonu i zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku ze świadczeniem 1000 zł dla Twoich bliskich.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Moje Życie24 jest świadczona przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, a PKO Bank Polski SA jest agentem ubezpieczeniowym. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, zawarte są w Karcie produktu, Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdujących się na www.pkoubezpieczenia.pl lub www.pkobp.pl.

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może służyć do wiążącej interpretacji warunków ubezpieczenia oraz wniosko-polisy.

źródło: https://www.money.pl/gospodarka/ubezpieczenie-na-zycie-nie-jest-dla-ciebie-6451357716944513a.ht