Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego. Co trzeba wiedzieć?

Coraz częściej zakup mieszkania lub budowę domu finansujemy, korzystając z kredytu hipotecznego. Ten natomiast zaciągamy zwykle na 20 lub 30 lat, dlatego już na etapie zawierania pożyczki warto pomyśleć o odpowiedniej ochronie na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Bezpieczeństwo finansowe nasze i naszych bliskich może zapewnić nam ubezpieczenie na życie.

Zaciągając kredyt hipoteczny, należy pamiętać, że w trakcie okresu kredytowania może dojść do wielu zdarzeń, na które nie mamy wpływu a które mogą nam uniemożliwić regularną spłatę zobowiązań. W takich sytuacjach spłatą kredytu obarczeni zostają najbliżsi członkowie rodziny kredytobiorcy. Ubezpieczenie na życie daje nam jednak pewność, że w przypadku naszej śmierci lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, obowiązek spłaty należności przejmie na siebie nasz ubezpieczyciel. Zaletą tego rozwiązania jest również fakt, że decydując się na ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym, możemy niekiedy liczyć na uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty zobowiązania.

Jak działa ubezpieczenie?

W przypadku ubezpieczeń na życie zawieranych wraz z kredytem hipotecznym, suma ubezpieczenia (czyli graniczna kwota, do jakiej Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za zdarzenie ubezpieczeniowe) jest zazwyczaj równa kwocie udzielonego kredytu. Jeśli umowę ubezpieczenia zawieramy natomiast już po dniu wypłaty całkowitej kwoty kredytu, suma ubezpieczenia odpowiada aktualnemu saldu zadłużenia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może być różny, w zależności od zawartej przez nas umowy. Podstawowy zakres ochrony obejmuje głównie zgon kredytobiorcy. Dla większego poczucia bezpieczeństwa możemy jednak rozszerzyć zakres ryzyk objętych ochroną także o inne zdarzenia. Dla przykładu, PKO Ubezpieczenia posiada w swojej ofercie ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców w PKO Banku Polskim i PKO Banku Hipotecznym SA, które obejmuje ochroną nie tylko śmierć ubezpieczonego, ale również trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie wypłacane przez Towarzystwo z tytułu zajścia zdarzenia objętego ochroną jest wypłacane jednorazowo. Środki z ubezpieczenia może otrzymać uposażony lub uposażeni tj. osoba bądź osoby wskazane przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia. Warto przy tym zauważyć, że uposażonymi nie muszą być wyłącznie członkowie rodziny, ubezpieczony ma w tym zakresie pełną dowolność.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń ochronnych, wysokość składki jest uzależniona od kilku czynników. Duże znaczenie ma m.in. zakres ochrony i suma ubezpieczenia. Im szerszy katalog zdarzeń, od jakich jesteśmy chronieni i wyższa suma ubezpieczenia, tym więcej będzie wynosić opłata za udzieloną ochronę. Jednak opłaty te nie muszą być wysokie, niekiedy miesięczny koszt polisy to równowartość jednego wyjścia do kina.
Jeśli chodzi o system płatności składek, to ten może różnić się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Niekiedy w pierwszym roku polisowym opłata jest pobierana jednorazowo z góry, a w kolejnych latach zmienia się na system comiesięczny. Tego rodzaju informacje można jednak łatwo sprawdzić, zapoznając się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Gdzie zawrzeć umowę?

Ubezpieczenie na życie posiada w swojej ofercie wiele towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego istnieje kilka możliwości zawarcia umowy. Możemy w tym celu m.in. skorzystać z usług agenta ubezpieczeniowego lub wybrać się do placówki danego towarzystwa. Inną możliwością, coraz częściej praktykowaną, jest zakup ubezpieczenia bezpośrednio w banku, w którym zaciągamy kredyt hipoteczny. Takie rozwiązanie oprócz wygody i oszczędności czasu może okazać się także korzystne cenowo – banki współpracują bowiem z wybranymi ubezpieczycielami i wspólnie organizują różne promocje. Niejednokrotnie jednoczesne zawarcie umowy kredytu hipotecznego i umowy ubezpieczenia na życie pozwala na obniżenie marży lub prowizji.

Aktualnie z takiej propozycji mogą skorzystać Klienci PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego SA. Więcej informacji o ofercie znajduje się tutaj:

Ubezpieczenia na życie do kredytów i pożyczek hipotecznych