Regulamin serwisu

Regulamin serwisu pkoubezpieczenia.pl i polityka prywatności („Regulamin”)

Niniejszy Regulamin serwisu pkoubezpieczenia.pl i polityka prywatności, zwany dalej „REGULAMINEM” określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.pko.ubezpieczenia.pl oraz zawiera informacje prawne o spółkach PKO Ubezpieczenia, a także informacje dotyczące prywatności osób korzystających z serwisu.

REGULAMIN jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu http://www.pkoubezpieczenia.pl w sposób umożliwiający każdej osobie, w dowolnym czasie, jego pobranie i utrwalenie na twardym dysku komputera, z którego użytkownik korzysta oraz wielokrotne odtwarzanie lub wydrukowanie.

I. Definicje

Użyte w REGULAMINIE określenia mają następujące znaczenie:

1. SERWIS” oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem http://www.pkoubezpieczenia.pl umożliwiający UŻYTKOWNIKOM korzystanie z umieszczonych w nim mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych i udostępnionych przez PKO Ubezpieczenia.

2. „UŻYTKOWNIK” oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z SERWISU.

„PKO Ubezpieczenia” oznacza:

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031094, NIP: 521-04-19-914, kapitał zakładowy: 89 308 936, 29 złotych ( w całości wpłacony) wykonująca działalność określoną w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej, na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r.

oraz

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000551487, NIP: 527-27-34-144, kapitał zakładowy: 25 000 000,00 złotych (w całości wpłacony) posiadająca zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (decyzja nr DLU/WLU/602/46/15/14/15/JP z dnia 10 marca 2015 r.) w grupach: 1-2, 7-9, 13-18 Działu II „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” zdefiniowanych w Załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Informacje o wysokości kapitału zakładowego oraz o zakresie licencji spółek PKO Ubezpieczenia są podane na dzień uchwalenia REGULAMINU i aktualizowane na bieżąco, poprzez jego zmianę.

Określenie PKO Ubezpieczenia zawarte w Regulaminie obnosi się do obu spółek łącznie, jak i każdej z osobna, jeżeli tak wynika z treści Regulaminu.

3. „USŁUGI” oznacza obsługi informacyjne oraz przekazywania danych, oferowane w ramach Serwisu

II. Misja i zakres informacji w SERWISIE

1. Celem SERWISU jest :

1) udostępnienie UŻYTKOWNIKOM informacji o poszczególnych spółkach PKO Ubezpieczenia, w tym:

  • informacji prawnych,
  • informacji o wynikach finansowych, wraz z uwzględnieniem tła biznesowego rynku ubezpieczeń,
  • informacji o prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, w tym informacji o poszczególnych produktach ubezpieczeniowych,

2) edukacja UŻYTKOWNIKÓW w zakresie zabezpieczenia zdrowia, życia, możliwości zabezpieczenia emerytalnego oraz majątku potencjalnych ubezpieczonych, w tym planowania zabezpieczenia finansowego, w sposób dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

3) umożliwienie kontaktu z przedstawicielem wybranej przez UŻYTKOWNIKA spółki PKO Ubezpieczenia poprzez skorzystanie z opcji wysłania wiadomości mailowo z SERWISU, wraz z oznaczeniem spółki, której zapytanie dotyczy.

2. Korzystanie z poszczególnych treści zawartych w SERWISIE i poruszanie się po nim ułatwia wybranie przez UŻYTKOWNIKA opcji „Mapa serwisu”, znajdującej się na dole SERWISU.

3. Informacje prawne i finansowe dotyczące poszczególnych spółek PKO Ubezpieczenia prezentowane są
w SERWISIE w wydzielonych zakładkach.

4. Informacje dotyczące opisu i funkcjonowania poszczególnych produktów ubezpieczeniowych dostępne są dla UŻYTKOWNIKA poprzez wybranie w SERWISIE odpowiedniej zakładki dotyczącej danego produktu.

5. W przypadku udostępnienia w SERWISIE aplikacji (funkcjonalności) dotyczących zawarcia umowy danego produktu ubezpieczeniowego lub obsługi zakupionego już produktu, UŻYTKOWNIK może skorzystać z niej po uprzednim zaakceptowaniu odrębnego regulaminu dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczącego danej aplikacji dedykowanej do danego produktu ubezpieczeniowego.

III. Informacje

1. Materiały i informacje zamieszczone w SERWISIE są zbierane i redagowane z należytą starannością. Informacje zawarte w SERWISIE podlegają aktualizacji.

2. Należy mieć na uwadze, że niektóre informacje prawne aktualizowane są w SERWISIE dopiero po wpisaniu ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd, jednakże zmiany prawne są od razu dostępne za pośrednictwem strony http://ms.gov.pl/ w zakładce „Rejestry i Ewidencje”, po wybraniu opcji „Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym” i wpisaniu danych odpowiedniej spółki PKO Ubezpieczenia do rejestru przedsiębiorców.

3. Dane zawarte w SERWISIE lub uzyskane dzięki SERWISOWI mają wyłącznie charakter informacyjny lub promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek osób, jak również nie mają charakteru przyrzeczenia, z wyjątkiem informacji dostarczanych za pośrednictwem aplikacji dedykowanych do produktów ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt II.5.

IV. Własność intelektualna

1. SERWIS oraz wszystkie jego elementy, w tym utwory (teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i video) oraz znaki towarowe są chronione odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn.zm.).

2. Autorskie prawa majątkowe do SERWISU przysługują spółkom PKO Ubezpieczenia.

3. Kopiowanie, przegrywanie czy zwielokrotnianie w jakikolwiek inny sposób zawartości SERWISU,
a także odtwarzanie zamieszczonych w nim treści, jest zabronione, chyba, że zezwala na to niniejszy REGULAMIN lub informacja zamieszczona przez PKO Ubezpieczenia w SERWISIE. UŻYTKOWNICY są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego tzw. dozwolonego prawem użytku. UŻYTKOWNIK zapewnia, że będzie korzystał z SERWISU (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej spółek PKO Ubezpieczenia.

V. Dane osobowe, świadczenie usług drogą elektroniczną

1. UŻYTKOWNIK korzystający z określonych funkcjonalności SERWISU może zostać poproszony
o podanie niektórych danych osobowych pozwalających na kontakt z nim. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zrealizowania usługi zamawianej przez UŻYTKOWNIKA, o czym zostanie on poinformowany w formie odpowiedniego komunikatu.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j.Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do realizacji USŁUGI wybranej przez UŻYTKOWNIKA.

3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest odpowiednia spółka PKO Ubezpieczenia, każda z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, w zależności od okoliczności, których dotyczy USŁUGA.

4. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu, wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Prawo to przysługuje wobec każdej spółki PKO Ubezpieczenia będącej administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKA.

5. Wysłanie przez UŻYTKOWNIKA danych osobowych za pośrednictwem SERWISU jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody UŻYTKOWNIKA na przetwarzanie przez PKO Ubezpieczenia jego danych osobowych, w szczególności poprzez wykorzystanie zakładki przeznaczonej do kontaktu mailowego.

6. PKO Ubezpieczenia przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW przesłane za pośrednictwem SERWISU z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. W PKO Ubezpieczenia obowiązuje tzw. wysoki poziom bezpieczeństwa.

7. Spółki PKO Ubezpieczenia świadczą, każda we własnym imieniu i na własny rachunek, USŁUGI drogą elektroniczną w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Wysłanie UŻYTKOWNIKOWI przez daną spółkę PKO Ubezpieczenia informacji handlowych drogą elektroniczną następuje na podstawie zgody UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK może w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę.

8. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL/TLS.

9. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych w SERWISIE, bądź korzystania z SERWISU należy przesyłać na wskazany w SERWISE adres mailowy.

VI. Wymogi techniczne

W celu prawidłowego korzystania z USŁUG oferowanych przez SERWIS niezbędne jest posiadanie przez UŻYTKOWNIKA dostępu do komputera lub innego urządzenia spełniającego następujące wymagania:

a) dostęp do łącza o przepustowości, co najmniej 1 Mbit/s,
b) zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji, co najmniej 8 lub Firefox lub Google Chrome lub Safari lub aktualne wersje przeglądarek Firefox, Google Chrome, Safari.
c) PKO Ubezpieczenia zaleca używanie najnowszej ogólnie dostępnej, stabilnej wersji przeglądarki internetowej
d) włączona obsługa Java Script oraz tzw. cookies,
e) w przypadku niektórych części SERWISU, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:

  • włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. SSL/TLS)
  • zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,
  • posiadanie poczty elektronicznej.

VII. Cookies

1. SERWIS wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli fragmenty kodu, które są zapisywane na komputerze UŻYTKOWNIKA podczas korzystania z SERWISU.

2. Cookies służą do zapewnienia optymalnej obsługi podczas korzystania z SERWISU oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pozwalają zbierać dane: statystyczne i badawcze celem optymalizacji treści na stronach. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych.

3. UŻYTKOWNIK może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji SERWISU może okazać się niemożliwe.
„Ciasteczka” są specyficznymi plikami tekstowymi, przechowywanymi w urządzeniu UŻYTKOWNIKA, przeznaczonymi do obsługi stron internetowych. Ich zapis następuje poprzez przeglądarkę internetową. Wykorzystywane przez PKO Ubezpieczenia pliki cookies nie identyfikują danych osobowych UŻYTKOWNIKA ani nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie czy sprzęt UŻYTKOWNIKA. Pliki cookies mogą być odczytane jedynie przez witrynę je zakładającą.

4. W SERWISE pliki cookies używane są w celu:

1) utrzymywania sesji UŻYTKOWNIKA, pozwalając na dostęp do treści i usług dostępnych jedynie dla osób zalogowanych,
2) wspomagania nawigacji w ramach SERWISU,
3) gromadzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie, które pozwalają optymalizować jej zawartość,
4) prowadzenia działań promocyjnych.

5. W SERWISIE pliki cookies mogą też stosować współpracujące z PKO Ubezpieczenia domy mediowe i firmy badawcze.

6. W wielu przeglądarkach obsługa cookies jest domyślnie włączona. UZTKOWNIK SERWISU może
w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies. Wyłączenie obsługi „ciasteczek” może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie SERWISU. Korzystanie z SERWISU pkoubezpieczenia.pl z włączoną obsługą cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia UŻYTKOWNIKA.

1) Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer
2) Ciasteczka w przeglądarce Chrome
3) Ciasteczka w przeglądarce Firefox
4) Ciasteczka w przeglądarce Opera
5) Ciasteczka w przeglądarce Safari

7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VIII. Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.

2. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze UŻYTKOWNIKA. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz UŻYTKOWNIKU, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła, itp.).

3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive’a. Jednym z najczęstszych przyczyn zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.

4. Spam to niezamawiane wiadomości elektroniczne, w tym informacje handlowe. Zwykle, (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo.

5. UŻYTKOWNIK SERWISU przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i są narażone na ingerencję osób trzecich.

IX. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Każdy UŻYTKOWNIK korzystający z usług sieci Internet, w tym z SERWISU, powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową, tzw. firewall. UŻYTKOWNIK powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.

2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie zaufanych filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.

3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory sieciowej (tzw. firewall), która blokuje niepowołany dostęp do komputera z sieci zewnętrznej, tym samym zapobiegając utracie poufnych danych.

4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.

6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (WIFI) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.

X. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Każdy UŻYTKOWNIK obowiązany jest do przestrzegania postanowień REGULAMINU, a korzystając z SERWISU wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną objętych REGULAMINEM zostaje zawarta z chwilą wpisania przez UŻYTKOWNIKA w przeglądarce odpowiedniego adresu URL SERWISU lub skorzystania przez niego z przekierowania do SERWISU z zastrzeżeniem, że umowa o dostarczanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zostaje zawarta na skutek wysłania w tym celu do PKO Ubezpieczenia adresu e-mail, numeru komunikatora internetowego lub danych pozwalających na kontakt przez portal społecznościowy, za zgodą na otrzymywanie takich informacji.

3. W przypadku zamieszczenia aplikacji dotyczącej zakupu ubezpieczenia lub zmian w zakupionym produkcie ubezpieczeniowym, skorzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe po zaakceptowaniu odrębnego regulamin, o którym mowa w pkt II.5

4. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana z chwilą wpisania przez UŻYTKOWNIKA w przeglądarce innego adresu URL niż adres SERWISU, z zastrzeżeniem, że Umowa o dostarczanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zostaje rozwiązana na skutek odwołania zgody na otrzymywanie takich informacji.

4. Korzystanie z SERWISU jest bezpłatne.

XI. Reklamacje

1. UŻYTKOWNIK SERWISU ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych lub świadczonych Usług w ramach niniejszego Regulaminu oraz dotyczących korzystania z SERWISU. Reklamacje należy zgłaszać, osobiście, za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się w SERWISIE bądź telefonicznie pod następujące numery telefonów: Infolinia PKO Ubezpieczenia: 22 541 01 00 lub drogą elektroniczną pod adres: kontakt@pkoubezpieczenia.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości produktu, której spółki PKO Ubezpieczenia reklamacja dotyczy.

2. Reklamacja do PKO Ubezpieczenia zawierać powinna, co najmniej: oznaczenie UŻYTKOWNIKA (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, adres mailowy lub korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Spółka PKO Ubezpieczenia, której działań dotyczy reklamacja, rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, PKO Ubezpieczenia powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

XII. Kontakt

1. Infolinia: 22 541 01 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -19.00 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

2. Fax: (22) 541 01 01

3. Adres poczty elektronicznej: kontakt@pkoubezpieczenia.pl

4. Adres korespondencyjny spółek PKO Ubezpieczenia:

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

XIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.06.2015 roku.

2. Językiem właściwym w postępowaniu reklamacyjnym oraz w jakimkolwiek kontakcie pomiędzy spółkami PKO Ubezpieczenia a UŻYTKOWNIKIEM jest język polski.