Realizacja decyzji Prezesa UOKiK RLU nr 4/15

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Towarzystwo”) podejmuje działania mające na celu obniżenie wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego z rozwiązaniem/wystąpieniem z zawartej z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ramach realizacji zadeklarowanych przez Towarzystwo zobowiązań objętych treścią decyzji RLU nr 4/15 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 15 października 2015 r., w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Decyzja”).

Powyższe działania dotyczą ubezpieczających będących stronami obowiązujących w dniu uprawomocnienia się Decyzji umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczonych, którzy w dniu uprawomocnienia się Decyzji są objęci ochroną w ramach tych umów, zawartych z Towarzystwem na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, których lista znajduje się tutaj zwanych dalej „Umowami Ubezpieczenia”.

W przypadku Umów Ubezpieczenia ze składką regularną, Towarzystwo umożliwia obniżenie wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego z rozwiązaniem/wystąpieniem z Umowy Ubezpieczenia do wysokości określonej w poniższej tabeli:

Rok polisowy

 

– w przypadku Umów Ubezpieczenia indywidualnego: w przypadku przejścia ubezpieczającego w okres bezskładkowy zastosowanie,będzie miała wysokość kosztu wykupu całkowitego z roku polisowego,następującego po ostatnim w pełni opłaconym roku polisowym

– w przypadku Umów Ubezpieczenia grupowego: w przypadku przejścia ubezpieczonego w okres bezskładkowy zastosowanie,będzie miała wysokość kosztu wykupu całkowitego z roku polisowego, następującego po ostatnim w pełni opłaconym roku polisowym)

Wysokość kosztu wykupu całkowitego

 

– w przypadku Umów Ubezpieczenia indywidualnego: % sumy,wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych, do zapłaty,których ubezpieczający był zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia

– w przypadku Umów Ubezpieczenia grupowego: % sumy wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych za,danego ubezpieczonego, do zapłaty których ubezpieczający był zobowiązany,na podstawie Umowy Ubezpieczenia)

1 25,0%
2 22,5%
3 16,67%
4 12,5%
5 10,00%
6 8,33%
7 7,14%
8 6,25%
9 5,56%
10 5,00%
Kolejne lata Brak kosztu

W przypadku Umów Ubezpieczenia ze składką jednorazową Towarzystwo umożliwia obniżenie wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego z rozwiązaniem/wystąpieniem z Umowy Ubezpieczenia do wysokości:

a) w przypadku Umów Ubezpieczenia indywidualnego: 4% sumy wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych, do zapłaty których ubezpieczający był zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia;
b) w przypadku Umów Ubezpieczenia grupowego: 4% sumy wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych za danego ubezpieczonego, do zapłaty których ubezpieczający był zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia.

Koszt wykupu całkowitego będzie mieć zastosowanie w każdym roku trwania Umowy Ubezpieczenia/ochrony ubezpieczeniowej dla danego ubezpieczonego, w którym na mocy Umowy Ubezpieczenia przewidziane jest obciążanie kosztem wykupu całkowitego.

W związku z powyższym Towarzystwo prześle w terminie do dnia 17 maja 2016 r. ubezpieczającym będącym stronami Umów Ubezpieczenia oraz ubezpieczonym, którzy są objęci ochroną w ramach tych umów informację o dalszym trybie procedowania. Powyższe nie będzie wyłączało ani nie będzie ograniczało Państwa uprawnień do realizacji Państwa prawnie chronionych interesów, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej w większym rozmiarze niż wynika to z obniżenia kosztu wykupu całkowitego.

Jeżeli dotychczasowe warunki Umowy Ubezpieczenia będą dla Państwa korzystniejsze, niż warunki wskazane powyżej, zastosowanie do Państwa znajdą dotychczasowe warunki Umowy Ubezpieczenia.

Zachęcamy również do zapoznania się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RLU nr 4/15 z dnia 15 października 2015r., zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem infolinii 801 231 500 lub adresem e-mail: zycie@pkoubezpieczenia.pl