Nordea Gwarant - Strategia Konserwatywna 98%

Światowa gospodarka jest w lepszej kondycji w stosunku do roku ubiegłego. Tempo wzrostu gospodarczego poprawia się, co potwierdzają wskaźniki wyprzedzające: wysoki poziom konsumpcji, wygasanie negatywnego wpływu równoważenia budżetów, zakończenia cyklu ograniczania zapasów i duża ilość gotówki na inwestycje w posiadaniu spółek. Znacznie zwiększyły się także oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego. Następujące ożywienie gospodarcze wspiera oczywiście wyniki spółek. W ostatnich latach ich zyski nie ulegały znacznym zmianom, ale poprawa tempa wzrostu gospodarki światowej zmienia ten stan rzeczy i w kolejnych kwartałach oczekujemy wzrostu zysków.
Wycena polskich akcji rośnie razem z rynkami światowymi. Na początku listopada 2013 r. indeksy polskich akcji były najwyżej od ponad 5 lat. Ich wzrost to zasługa poprawy nastrojów inwestorów zagranicznych, którzy coraz chętniej inwestują na rynkach wschodzących. Liderami ostatnich wzrostów były banki. W kolejnych kwartałach mogą być to spółki surowcowe i energetyczne. Tym pierwszym może pomóc wzrost cen surowców, który powinien się pojawić wraz z przyspieszeniem wzrostu światowej gospodarki. Prognozowany wzrost zysków polskich spółek w najbliższych dwóch latach to odpowiednio 3,7% i 9,4%, co powinno sprzyjać kursom polskich akcji. Podobnie jak obecny rekordowo niski poziom stóp procentowanych. W okresie ostatnich 10 lat obniżki stóp procentowych przekładały się na wzrost kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Potencjał atrakcyjnych zysków
 • Nordea Strategia Konserwatywna 98% daje Klientom możliwość zarobienia w ciągu najbliższych 2 lat na wzroście wartości koszyka złożonego z dwóch indeksów:
  Indeks 1. – trzydzieści spółek akcyjnych o największej kapitalizacji rynkowej i największej wartości obrotu, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych o kodzie ISIN (PL9999999375). Wartość indeksu można śledzić na stronie internetowej: www.gpw.pl.
  Indeks 2. – MSCI World Index, obliczany przez bank inwestycyjny Morgan Stanley, publikowany pod kodem MXWO Index. Wartość indeksu można śledzić na stronie internetowej: www.msci.com.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
 • Nordea Gwarant – Strategia Konserwatywna 98% jest produktem dwuletnim (okres odpowiedzialności trwa od 19.12.2013 r. do 18.12.2015 r.), z 98% gwarancją wpłaconych składek ubezpieczeniowych (pod warunkiem niewycofania środków do ostatniego dnia obowiązywania Umowy Ubezpieczenia zawartej na czas określony).
  W przypadku dożycia przez Klienta do końca okresu, na jaki zawarto Umowę Ubezpieczenia, Klient otrzyma 98% Gwarancji Kapitału oraz premię uzależnioną od wartości obu indeksów z koszyka. Na premię będzie miała wpływ również wartość Partycypacji, zawierająca się w przedziale (26%-45%). Dokładna wartość Partycypacji zostanie podana najpóźniej 19.12.2013 roku. Minimalna składka ubezpieczeniowa to 5.000 zł.

  Optymalne rozwiązanie podatkowe

  Klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych, a świadczenie z tytułu dożycia nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych, spadków czy darowizn.
  Szczegóły dotyczące produktu są zawarte w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant Strategia Konserwatywna 98%.

  • Instrument bazowy: Koszyk złożony z Indeksu 1 (trzydzieści spółek akcyjnych o największej kapitalizacji rynkowej i największej wartości obrotu, notowanych na GPW o kodzie ISIN PL9999999375) i Indeksu 2 (MSCI World Index, obliczany przez bank inwestycyjny Morgan Stanley, publikowany pod kodem MXWO Index).
  • Czas trwania inwestycji: 2 lata
  • Gwarancja kapitału: 98% Składki Zainwestowanej
  • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
  • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
  • Waluta Umowy Ubezpieczenia: PLN
  • Okres subskrypcji: od 25.11.2013 r. do 17.12.2013 r.
  • Okres odpowiedzialności: od 19.12.2013 r.
  • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej w przypadku zgonu ubezpieczonego
  • Pośrednik: Nordea Bank S.A.
  • Klient może zawrzeć dowolną liczbę Umów Ubezpieczenia
  • Współczynnik partycypacji dla produktu Nordea Gwarant – Strategia Konserwatywna 98 osiągnął poziom 31,70%

Premia dla produktu Nordea Gwarant – Strategia Konserwatywna 98% będzie zależna od wartości partycypacji zawierającej się w przedziale 26%-45%. Dokładna wartość Partycypacji zostanie podana najpóźniej 19.12.2013 roku.

 • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant – Strategia Konserwatywna 98% wynosi:
  Indeks 1: 2545,78
  Indeks 2: 1637,28
 • Dnia 18 grudnia 2015 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Strategia Konserwatywna 98.Poniżej zaprezentowana została informacja o wartościach początkowych i końcowych indeksów:
Indeks Data początkowej obserwacji Data końcowej obserwacji Wartość Początkowa Wartość Końcowa
 • indeks giełdowy MSCI World Index obliczany przez bank inwestycyjny
  Morgan Stanley publikowany pod kodem MXWO Index
23-12-2013 07-12-2015 1637,28 1686,58
 • indeks giełdowy trzydziestu spółek akcyjnych o największej kapitalizacji rynkowej i największej wartości obrotu, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów
  Wartościowych o kodzie ISIN (PL9999999375)
23-12-2013 07-12-2015 2545,78 2087,86

W związku z powyższym w wyżej wymienionych produktach nie zostanie naliczona premia.

Zgodnie z postanowieniami OWU (par.10) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 98 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Strategia Konserwatywna 98.

 • Informacje dodatkowe
  Ryzyka związane z oferowanym produktem:
 • Ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji – wysokość osiągniętego zysku uzależniona jest od poziomu gwarancji Nordea zachowania i zwrotu wpłaconych środków oraz wysokości premii, uwarunkowanej zachowaniem instrumentu bazowego. W szczególności premia może być niższa niż oczekiwana lub może wynieść 0 PLN.
 • Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału, spowodowane opłatami likwidacyjnymi pobieranymi w momencie wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia. Ochrona kapitału (całkowita lub częściowa) jest zapewniana tylko w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia.
 • Ryzyko likwidacji lub zmiany instrumentu bazowego – związane ze stałym zaprzestaniem publikowania wartości instrumentu bazowego i zastąpieniem go innym używającym takiej samej lub zbliżonej charakterystyki.

Dodatkowe informacje ważne dla Klienta:

 • Wycofanie środków przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia wiąże się z utratą części wpłaconego kapitału. Klient otrzymuje wartość wykupu, której wysokość w odniesieniu do 1000 PLN Składki Ubezpieczeniowej podawana jest przez Nordea każdego dnia roboczego na stronie internetowej www.nordeapolska.pl.
 • W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń świadczenia są gwarantowane w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR*. Zainwestowane środki nie podlegają Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
 • Komplet dokumentów dla Klienta:
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
 • Karta Parametrów,
 • Polisa potwierdzająca zawarcie Umowy Ubezpieczenia i jej warunki

* Według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości

Dodatkowy dokument dla Klienta:
Karta Produktu jest samodzielnym dokumentem niebędącym częścią umowy ubezpieczenia ani materiałów marketingowych. Karta Produktu zawiera wybrane informacje wynikające
z dokumentów ubezpieczeniowych i stanowi dodatkową informację o ubezpieczeniu na życie i dożycie. Należy ją podpisać przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.