Nordea Gwarant - Złota Szansa V 98%

W okresie ostatnich 2 lat cena złota znacznie spadła i nie jest to pierwsza taka sytuacja w historii notowań tego kruszcu.
Po spadku w 2008 roku o prawie 30%, cena złota wzrosła w ciągu kolejnych 2 lat o ponad 270%. W pierwszej połowie 2013 roku cena złota osiągnęła najniższy od 3 lat poziom. Jeżeli choć w połowie powtórzy się sytuacja, która miała miejsce po 2008 roku, to cena złota w ciągu najbliższych lat może znacznie wzrosnąć. Dodatkowo na zmianę obecnej sytuacji rynkowej może wpłynąć skupowanie obligacji przez banki centralne, które powoduje napływ dużej ilości pieniądza na rynek i może prowadzić do wyższej inflacji. Kiedy inwestorzy zaczną jej oczekiwać, ceny aktywów, które przed nią zabezpieczają (takich jak złoto) mogą znacznie wzrosnąć. Co równie istotne, od 2008 roku największe banki centralne na świecie prowadzą eksperyment, którego w historii jeszcze nie było. Zalewają rynek miliardami dolarów „pustego pieniądza” w celu pobudzenia gospodarki. Polityka drukowania pustego pieniądza, zgodnie z teorią makroekonomii, powinna doprowadzić do wzrostu inflacji.
Wskazane powyżej zjawiska pozwalają przypuszczać, że nastąpi wzrost popytu na złoto, bądź utrzymanie jego ceny na wysokim poziomie. To szansa, by zyskać na produkcie opartym o wartość złota notowanego.

 • Korzyści

 • Cechy Ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Produkt Nordea Gwarant – Złota Szansa V 98% daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnego zysku wynikającego zarówno ze wzrostu wartości złota, jak i z utrzymania wartości tego surowca na obecnym poziomie.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Nordea Gwarant – Złota Szansa V 98% jest produktem trzyletnim (okres odpowiedzialności trwa od 18.10.2013r. do 17.10.2016r.), dostępnym w dwóch wariantach: z 98% i 100% gwarancją wpłaconych składek ubezpieczeniowych (pod warunkiem niewycofania środków do ostatniego dnia obowiązywania Umowy Ubezpieczenia zawartej na czas określony). Przez 3 lata, od 22 października 2013r., obliczane będą kwartalne zmiany ceny złota. W rezultacie, na koniec inwestycji otrzymamy 12 kwartalnych, względnych procentowych zmian cen złota. Z tych wartości wybrane zostaną 4 najwyższe i zastąpione współczynnikiem zastąpienia, zawierającym się w przedziale od od 3,85 % do 10% (dokładna wartość współczynnika zastąpienia zostanie podana 18 października 2013r). Po tej zamianie zostanie zsumowany otrzymany zbiór 12 wartości, który będzie stanowił premię z inwestycji.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych, a świadczenie z tytułu dożycia nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych.
Szczegóły dotyczące produktu są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Złota Szansa V 98%.

  Cechy ubezpieczenia

 • Instrument bazowy: cena złota podawana przez London Gold Market Fixing Ltd.
 • Czas trwania inwestycji: 3 lata
 • Gwarancja kapitału: 98% Składki Ubezpieczeniowej
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nie ukończone)
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
 • Waluta Umowy Ubezpieczenia: PLN
 • Okres subskrypcji: od 23.09.2013 do 15.10.2013
 • Okres odpowiedzialności: od 18.10.2013
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej w przypadku zgonu ubezpieczonego
 • Pośrednik: Nordea Bank S.A.
 • Klient może zawrzeć dowolną liczbę Umów Ubezpieczenia
 • Współczynnik Zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant – Złota Szansa V 98% zawierać się będzie w przedziale od 3,85% do 10%. Dokładna wartość współczynnika zastąpienia zostanie podana 18 października 2013 r.
 • Współczynnik zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant- Złota Szansa V 98 osiągnął poziom 6,75%.
 • Wartość uncji złota w pierwszym dniu obserwacji w produkcie Nordea Gwaranta – Złota Szansa V 98% (22 października 2013 r.) wyniosła 1 333 USD.

Dnia 17 października 2016 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Złota Szansa V 98 i Nordea Gwarant – Złota Szansa V 100.

Poniżej zaprezentowana została informacja o cenach złota podawana przez London Fixing P.M w Okresie Obserwacji:

Data Zmiana wartości (%)
22.10.2013 – 22.01.2014 -6.90%
22.01.2014 – 22.04.2014 3.69%
22.04.2014 – 22.07.2014 1.83%
22.07.2014 – 22.10.2014 -5.08%
22.10.2014 – 22.01.2015 4.18%
22.01.2015 – 22.04.2015 -8.22%
22.04.2015 – 22.07.2015 -8.46%
22.07.2015 – 22.10.2015 7.20%
22.10.2015 – 22.01.2016 -6.06%
22.01.2016 – 22.04.2016 13.41%
22.04.2016 – 22.07.2016 6.23%
22.07.2016 – 11.10.2016 -5.10%

Współczynnik Zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant- Złota Szansa V osiągnął poziom 6,75% przy gwarancji kapitału 98%.
Współczynnik Zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant- Złota Szansa V osiągnął 4,45% przy gwarancji kapitału 100%.

Suma 12 kwartalnych, notowanych w Okresie Obserwacji, procentowych zmian Cen Złota zmodyfikowana w taki sposób, że 4 najwyższe procentowe zmiany Cen Złota są zastępowane przez Współczynnik Zastąpienia, wyniosła odpowiednio:
– 7,30% dla Nordea Gwarant – Złota Szansa V 98,
– 16,50% dla Nordea Gwarant – Złota Szansa V 100

W związku z powyższym w wyżej wymienionych produktach nie zostanie naliczona Premia.

Zgodnie z postanowieniami OWU (par.10) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie odpowiednio:
98 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Złota Szansa V 98,
100 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Złota Szansa V 100.

Informacje dodatkowe

Ryzyka związane z oferowanym produktem to w szczególności:

  • Ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji – wysokość osiągniętego zysku uzależniona jest od poziomu gwarancji Nordea zachowania i zwrotu wpłaconych środków oraz wysokości premii, uwarunkowanej zachowaniem instrumentu bazowego. W szczególności premia może być niższa niż oczekiwana lub może wynieść 0 PLN.
  • Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału, spowodowane opłatami likwidacyjnymi pobieranymiw momencie wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia. Częściowa ochrona wpłaconego kapitału jest zapewniana tylko w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia.
  • Ryzyko likwidacji lub zmiany instrumentu bazowego – związane ze stałym zaprzestaniem publikowania wartości instrumentu bazowego i zastąpieniem go innym używającym takiej samej lub zbliżonej charakterystyki.

Wymieniona wyżej lista, to zbiór najważniejszych w ocenie Nordea ryzyk. Pełna informacja o ryzykach dostępna jest pod adresem: http://www.nordeapolska.pl/jednorazowa-wplata-produkty-strukturyzowane/ryzyka

Dodatkowe informacje ważne dla Klienta:

   • Wycofanie środków przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia wiąże się
    z utratą części wpłaconego kapitału. Klient otrzymuje wartość wykupu, której wysokość w odniesieniu do 1000 zł Składki Ubezpieczeniowej podawana jest przez Nordea każdego dnia roboczego na stronie internetowej www.nordeapolska.pl
   • W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń świadczenia są gwarantowane w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR*. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
   • Komplet dokumentów dla Klienta:
    o Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
    o Karta Parametrów,
    o Polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki.

Dodatkowy dokument stanowi Karta Produktu, nie będąca częścią umowy ubezpieczenia ani materiałów marketingowych. Dokument ten zawiera wybrane informacje wynikające
z dokumentów ubezpieczeniowych i należy go podpisać przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

* Według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości

Jak zawrzeć ubezpieczenie?
Do zawarcia umowy wystarczy spisanie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
z Agentem. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, pod warunkiem zapłacenia składki ubezpieczeniowej w trakcie trwania okresu subskrypcji w zadeklarowanej we wniosku wysokości.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.