Nordea Gwarant - Złota Szansa III 98%

Mówi się, że złoto to pewna inwestycja na niepewne czasy. Żeby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na ceny kruszcu, które w czasach kryzysu gospodarczego i niepewnej przyszłości strefy euro szybują w górę. Jednocześnie dla banków centralnych złoto jest koniecznym elementem dywersyfikacji rezerw walutowych, które są głównie denominowane w dolarze i euro. W 2011 roku tylko Chiny i Indie kupiły sztabki o łącznej wadze 540 ton. Dzięki stałemu popytowi ceny kruszcu w ostatnich latach rosną To szansa by zyskać na produkcie opartym o wartość złota notowanego na London Gold Market Fixing Ltd. Taką właśnie możliwość daje Nordea Gwarant – Złota Szansa III 98%.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – Złota Szansa III 98% umożliwia osiągnięcie atrakcyjnego zysku wynikającego zarówno ze wzrostu wartości złota, jak i z utrzymania wartości złota na obecnym poziomie.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Złota Szansa III 98% to produkt trzyletni, dający inwestorom 98% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji). Od 18 września 2012 r., przez 3 lata, obliczane są kwartalne zmiany ceny złota. W rezultacie, na koniec inwestycji otrzymujemy 12 kwartalnych procentowych zmian cen złota. Z tych wartości wybrane zostaną 4 najwyższe, a następnie zastąpione „współczynnikiem zastąpienia”*. Po tej zamianie, zsumowany zostanie otrzymany zbiór 12 wartości – będzie to premia z inwestycji.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków i darowizn. Nordea Gwarant – Złota Szansa III 98%, to idealna inwestycja na niepewne czasy.

*Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Złota Szansa III 98%.

 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nie ukończone)
 • Okres subskrypcji: 20.08.2012 – 11.09.2012
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 17.08.2012 – 28.09.2015
 • Okres Odpowiedzialności: od 14.09.2012
 • Ochrona ubezpieczeniowa**: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Współczynnik Zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant- Złota Szansa III osiągnął poziom 8,34% przy gwarancji kapitału 98% oraz 6,90% przy gwarancji kapitału 100%
 • Cena złota z dnia 18 września 2012 wyniosła 1 769,50 USD
 • Dnia 28 września 2015 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Złota Szansa III 98 i Nordea Gwarant – Złota Szansa III 100.

  Poniżej zaprezentowana została informacja o cenach złota podawana przez London Gold Market Fixing Ltd. w Okresie Obserwacji:

  Data Obserwacji Cena złota Procentowa zmiana cen złota
  18-09-2012 1.769,50
  18-12-2012 1.694,00 -4,27%
  18-03-2013 1.603,75 -5,33%
  18-06-2013 1.366,75 -14,78%
  18-09-2013 1.301,00 -4,81%
  18-12-2013 1.230,50 -5,42%
  18-03-2014 1.355,75 10,18%
  18-06-2014 1.269,75 -6,34%
  18-09-2014 1.220,50 -3,88%
  18-12-2014 1.199,00 -1,76%
  18-03-2015 1.147,25 -4,32%
  18-06-2015 1.201,85 4,76%
  18-09-2015 1.141,50 -5,02%

  Współczynnik Zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant- Złota Szansa III osiągnął poziom 8,34% przy gwarancji kapitału 98%.

  Suma 12 kwartalnych, notowanych w Okresie Obserwacji, procentowych zmian Cen Złota zmodyfikowana w taki sposób, że 4 najwyższe procentowe zmiany Cen Złota są zastępowane przez Współczynnik Zastąpienia wyniosła -16,92 dla Nordea Gwarant – Złota Szansa III 98.

  W związku z powyższym w wyżej wymienionych produktach nie zostanie naliczona Premia.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie odpowiednio:

** W przypadku zgonu Ubezpieczonego

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.