Nordea Gwarant – Wschodząca Czwórka 100%

Siła nabywcza waluty danego kraju w dużym stopniu zależy od kondycji jego gospodarki. Prognozy gospodarcze Międzynarodowego Funduszu Walutowego (na ten rok i najbliższe lata) dla wybranych krajów są znacznie lepsze, niż dla Strefy Euro. MFW prognozuje, że w 2014 roku Brazylia, Indie, Turcja
i RPA będą rozwijać się średnio w tempie 3,51%, czyli prawie 4 razy szybciej niż Strefa Euro, a w 2015
w tempie 4,26%, czyli ponad 3 razy szybciej.
Waluty z koszyka w ostatnim okresie znacząco się osłabiły względem euro. Są na poziomach z 2008-2009 roku (a w przypadku liry i rupii nawet niższym), czyli czasów kryzysu finansowego i bardzo dużego odwrotu od rynków rozwijających się. Po wspomnianym okresie przedstawione waluty istotnie umocniły się do euro. W związku z tym, że waluty te są bardzo słabe względem euro, można spodziewać się odwrócenia trendu, podobnie jak to nastąpiło w poprzednim okresie. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową oraz przedstawione argumenty, analitycy spodziewają się dynamicznego wzrostu kursów czterech wybranych walut w stosunku do euro. Zgodnie z ich prognozą, do końca lutego 2016 roku. Koszyk wybranych walut może umocnić się jeszcze o ponad 16%.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Potencjał atrakcyjnych zysków
 • Produkt jest oparty na wartości koszyka czterech walut: reala brazylijskiego (BRL), rupii indyjskiej (INR), liry tureckiej (TRY) i randa południowoafrykańskiego (ZAR) w stosunku do euro. Analitycy MFW prognozują obniżenie poziomu inflacji w tych czterech krajach. Inflacja jest jednym z czynników kształtujących kurs walutowy, a jej obniżenie wpływa na umocnienie kursu. Niższa inflacja powoduje obniżenie stóp procentowych i zwiększa stabilność gospodarczą, które sprzyjają napływowi kapitału. Inwestorzy, aby zainwestować, na którymś z czerech wybranych rynków, będą musieli dokonać zakupu waluty, co powinno przełożyć się na jej umocnienie.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
 • Nordea Gwarant – Wschodząca Czwórka jest produktem dwuletnim (okres odpowiedzialności trwa
  od 06.02.2014 r. do 05.02.2016 r.) z 100% gwarancją wpłaconych składek ubezpieczeniowych (pod warunkiem niewycofania środków do ostatniego dnia obowiązywania Umowy Ubezpieczenia zawartej na czas określony).

  Produkt daje szansę uzyskania premii uzależnionej od zmian kursów czterech walut z koszyka
  w stosunku do euro. Na premię ma wpływ również wartość Partycypacji, zawierająca się w przedziale 50% – 150%. Dokładna wartość Partycypacji zostanie podana najpóźniej 06.02.2014 roku.

  Minimalna wysokość Składki Ubezpieczeniowej wynosi 5.000 zł.

 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
 • Kupując produkt Nordea Gwarant – Wschodząca Czwórka 100% (dzięki formie ubezpieczenia na życie
  i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

  Cechy ubezpieczenia:

 • Instrument bazowy: kursy 4 walut w relacji do euro
 • Gwarancja Kapitału: 100%
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
 • Waluta Umowy Ubezpieczenia: PLN
 • Klient może zawrzeć dowolną liczbę Umów Ubezpieczenia
 • Maksymalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 750.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
 • Okres subskrypcji: 13.01-04.02.2014 r.
 • Okres Odpowiedzialności: od 06.02.2014 r.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Pośrednik: Nordea Bank S.A.
 • Wartość współczynnika partycypacji osiągnęła poziom 150% dla produktu Nordea Gwarant- Wschodząca Czwórka 100.
 • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant – Wschodząca Czwórka wynosi odpowiednio:EURTRY: 3.0076
  EURBRL: 3.2926
  EURINR: 85.3916
  EURZAR: 15.0272
 • Dnia 5 lutego 2016 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Wschodząca Czwórka 100.
  Poniżej zaprezentowana została informacja o wartościach początkowych i wartościach końcowych:

  Wartość Początkowa:
  EURBRL: 3,2926
  EURINR: 85,3916
  EURTRY: 3,0076
  EURZAR: 15,0272
  Wartość Końcowa:
  EURBRL: 4,4040
  EURINR: 74,0170
  EURTRY: 3,2560
  EURZAR: 17,7803

  Ponieważ założenia produktu determinujące naliczenie premii nie zrealizowały się, premia nie zostanie naliczona.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.10) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 100% Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Wschodząca Czwórka 100.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant-Wschodząca Czwórka.

Informacje dodatkowe

 • Ryzyka związane z oferowanym produktem:

1. Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji i utraty części kapitału – zysk (premia) uzależniony jest od zachowania instrumentu bazowego. W szczególności premia może być niższa niż oczekiwana lub może wynieść 0 PLN. Strata może wynieść 1% lub 2% wartości wpłaconego kapitału, w zależności od wybranego poziomu gwarancji
2. Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi w momencie wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia. Towarzystwo zapewnia ochronę kapitału całkowitą lub częściową tylko w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia

 • Dodatkowe informacje ważne dla Klienta:

Wycofanie środków przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia wiąże się z utratą części wpłaconego kapitału.
Klient otrzymuje wartość wykupu, której wysokość w odniesieniu do 1000 zł Składki Ubezpieczeniowej podawana jest przez Nordea każdego dnia roboczego na stronie internetowej nordeazycie.pl

W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń świadczenia są gwarantowane w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR*. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 • Komplet dokumentów dla Klienta:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
Karta Parametrów,
Certyfikat potwierdzający objęcie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.

* Według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.