Nordea Gwarant - Surowcowy Kwartet 98%

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje na 2011 rok dalsze wysokie tempo wzrostu światowej gospodarki, głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi rynków wschodzących. Oznacza to rosnące zapotrzebowanie na surowce typu kukurydza, bawełna, kawa i cukier. Co więcej, w ubiegłym roku zbiory tych towarów były bardzo słabe, co oznacza, że ich zapasy są obecnie niewielkie. Może to spowodować dalszy, silny wzrost cen, a więc wzrost zysków z Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet 98%, produktu opartego na tych właśnie surowcach.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski.
  Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet 98% to produkt strukturyzowany oparty o ceny czterech surowców: bawełny, kawy, kukurydzy i cukru. Od połowy 2010 roku ich ceny notują silne wzrosty, a analitycy Nordea prognozują utrzymanie tego trendu w 2011 roku. 

            * Bawełna: spadek produkcji w Chinach i USA oraz malejące zapasy magazynowe spowodowały, że w 2010 r. cena bawełny podwoiła się. Przy utrzymującym się pomimo wzrostu cen, silnym popycie na ten surowiec, można prognozować, że w roku 2011 ceny bawełny utrzymają się na obecnym poziomie lub będą rosły.
   * Cukier: od 3 lat zbiory utrzymują się na niskim poziomie.  Dlatego w roku 2010 ceny cukru wzrosły do poziomu 33 centów za funt (z niespełna 28 centów na początku 2010 i 12 centów na początku 2009 roku). Jeśli i w tym roku zbiory będą niewielkie, cena cukru może osiągnąć kolejne rekordowe wartości.
            * Kawa: w roku 2010 cena kawy wzrosła o około 50%. W ostatnich latach zbiory w krajach o największej produkcji tego surowca były bowiem niewystarczające. W przypadku powtórzenia się tej sytuacji w bieżącym roku, przy obecnych, niskich zapasach, cena kawy najpewniej w dalszym ciągu będzie rosła.
            * Kukurydza: Słabe zbiory kukurydzy w USA w roku 2010 spowodowały spadek stanu zapasów surowca, do najniższego od 15 lat poziomu, a także gwałtowny wzrost cen. W związku z małą powierzchnią gruntów wykorzystywanych pod uprawę kukurydzy, ryzyko wystąpienia kolejnych niedoborów może mieć wpływ na wzrost poziomu cen tego surowca.
  Wyższe ceny cukru, bawełny, kawy i kukurydzy w najbliższym roku oznaczają możliwość osiągnięcia zysku z Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet 98%.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet 98% daje inwestorom 98% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia). Zysk z Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet 98% ma postać kuponu. Wypłata kuponu zależy od zmian cen surowców: bawełny, kawy, kukurydzy, cukru. Na koniec umowy ubezpieczenia Klient może otrzymać aż 4 kupony. Kupon zostanie naliczony, jeśli w dniu 25.05, 25.08, 25.11.2011 roku i 27.02.2012 roku ceny wszystkich 4 towarów będą równe lub wyższe od ich wartości początkowej.
  Minimalna kwota inwestycji to 5000 zł. 
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet 98% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.
 • Instrument bazowy: ceny 4 surowców: bawełny, cukru, kukurydzy, kawy
 • Gwarancja Kapitału: 98%
 • Minimalna składka: od 5.000 PLN, wielokrotność 100 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat (nie ukończone)
 • Świadczenie z tytułu śmierci: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Czas trwania umowy Ubezpieczenia: 14 miesięcy (od 05.01.2011 do 12.03.2012r.)
 • Okres Odpowiedzialności: od 22.02.2011r
 • Okres subskrypcji: od 10.01.2010 r. do 04.02.2011r.
 • Wartość Początkowa surowców, na których oparty jest Nordea Gwarant- Surowcowy Kwartet 98% wyniosła:
  Cukier = 28.74 US centów za funt
  Kukurydza = 722 US centów za buszel
  Kawa = 267.80 US centów za funt
  Bawełna = 193.60 US centów za funt
 • Wartości surowców w pierwszej obserwacji WD1wyniosła:
  Cukier = 22.64 US centów za funt
  Kukurydza = 742.25 US centów za buszel
  Kawa = 264.85 US centów za funt
  Bawełna = 156.03 US centów za funt
 • Wartości surowców w drugiej obserwacji WD2 wyniosła:
  Cukier = 29.66 US centów za funt
  Kukurydza = 732.25 US centów za buszel
  Kawa = 275.5 US centów za funt
  Bawełna = 102.59 US centów za funt
  Oznacza to brak kuponu w drugiej obserwacji
 • Wartości surowców w trzeciej obserwacji WD3 wyniosła:
  Cukier = 22.9 US centów za funt
  Kukurydza = 582.5 US centów za buszel
  Kawa = 229.6 US centów za funt
  Bawełna = 90.82 US centów za funt
  Oznacza to brak kuponu w trzeciej obserwacji
 • Wartość surowców w czwartej obserwacji WD4 wyniosła:
  Cukier = 25.55 US centów za funt
  Kukurydza = 648.50 US centów za buszel
  Kawa = 204.60 US centów za funt
  Bawełna = 90.67 US centów za funt
  Z uwagi na fakt, że wartość każdego surowca w dniu czwartej obserwacji była niższa niż wartość początkowa każdego surowca Kupon 4 nie został naliczony.

 
Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet 98%.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.