Nordea Gwarant - Polskie Ożywienie 100%

Polska znajduje się we wcześniejszej fazie cyklu gospodarczego, niż kraje zachodnie takie jak USA i Niemcy, które już przeszły fazę ożywienia i których indeksy akcji są dziś na rekordowo wysokich poziomach. Według prognoz analityków Nordea, po pierwszej połowie roku, w której polska gospodarka znajdowała się w dołku, można spodziewać się, że w następnych kwartałach wejdzie ona w fazę ożywienia. Zdaniem analityków oczekiwane ożywienie gospodarcze popchnie również Indeks w tym kierunku.

Od 1994 roku Indeks 20 największych polskich spółek tylko 4-krotnie zakończył rok spadkiem, a po okresie spadkowym, w kolejnych latach, zawsze rósł. Ubiegły rok był pierwszym rokiem wzrostowym Indeksu po roku 2011 i dlatego oczekuje się, że najbliższe 2 lata także zakończą się wynikiem pozytywnym. Również prognozowana przez analityków Nordea poprawa tempa wzrostu gospodarki światowej w kolejnych 2 latach, powinna przyczynić się do wzrostu popularności akcji rynków wschodzących – co także korzystnie wpłynęłoby na zachowanie Indeksu.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie Ubezpieczenia

 • Potencjał atrakcyjnych zysków
  Nordea Gwarant – Polskie Ożywienie (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) jest oparty na Indeksie zbudowanym w oparciu o wyniki 20 spółek akcyjnych o największej kapitalizacji rynkowej i największej wartości obrotu, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Stabilną sytuację spółek z Indeksu potwierdzają ich dobre wyniki finansowe w 2012 roku, co nie zostało jeszcze odzwierciedlone w cenach akcji. Spółki z Indeksu działają w różnorodnych sektorach (m.in. finansowym, energetycznym, budowniczym, informatycznym, telekomunikacyjnym), a to sprawia, że inwestycja w ten Indeks jest dobrze zdywersyfikowana.

  Zysk Klienta będzie tym większy, im bardziej wzrośnie wartość spółek Indeksu.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Polskie Ożywienie to produkt dwuletni (okres trwania umowy ubezpieczenia od 09.08.2013 roku do 09.09.2015 roku ), dający inwestorom 100% gwarancję zainwestowanego kapitału.

  Nordea Gwarant – Polskie Ożywienie daje szansę zyskania na wzroście wartości spółek Indeksu na giełdzie, a wypłata premii w postaci Kuponu nastąpi, jeśli w dniu odczytu wartość końcowa Indeksu będzie równa bądź wyższa niż 3200 punktów. Przy wyliczaniu wartości premii uwzględniony zostanie Kupon, który będzie zawierał się w przedziale 25% – 50%. Dokładna wartość zostanie ustalona najpóźniej 06.09.2013 roku i będzie zawierała się w podanym przedziale (pod warunkiem niewycofania środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia zawartej na czas określony).

  Minimalna składka ubezpieczeniowa to 5.000 zł.

 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Polskie Ożywienie Klient nie ponosi opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant– Polskie Ożywienie to idealna inwestycja na niepewne czasy.
  • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 09.08.2013 r. – 09.09.2015 r.
  • Gwarancja Kapitału: 100% Składki Ubezpieczeniowej
  • Minimalna Składka Ubezpieczeniowa: 5.000 PLN
  • Waluta: PLN
  • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
  • Świadczenie z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
  • Okres subskrypcji: 12.08.2013 r. – 03.09.2013 r.
  • Okres odpowiedzialności: od 06.09.2013 r.
  • Ubezpieczający: Nordea Usługi Finansowe Sp. z o.o.
  • Pośrednik: Nordea Bank S.A.
  • Wartość Początkowa Indeksu w produkcie Nordea Gwarant Polskie Ożywienie 100 % wynosi 2238,98
  • Dnia 9 września 2015 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Polskie Ożywienie 98 i Nordea Gwarant – Polskie Ożywienie 100.

   Premia wypłacana w razie dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia, zgodnie z OWU miała zostać naliczona wówczas gdy Wartość Końcowa będzie równa lub wyższa niż 3200 punktów.

   Wartość Końcowa (cena Indeksu WIG20 na zamknięcie dnia 26 sierpnia 2015 roku) wyniosła 2074,49.

   W związku z powyższym w wyżej wymienionych produktach nie zostanie naliczona Premia.

   Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 100 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Polskie Ożywienie 100.

  Szczegóły znajdują się w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Polskie Ożywienie 100%.

  Informacje dodatkowe

  Ryzyka związane z oferowanym produktem:

  1. Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji i utraty części kapitału – zysk (premia) uzależniony jest od zachowania instrumentu bazowego. W szczególności premia może być niższa niż oczekiwana lub może wynieść 0 PLN. Strata może wynieść 1% lub 2% wartości wpłaconego kapitału, w zależności od wybranego poziomu gwarancji.
  2. Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi w momencie wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia. Towarzystwo zapewnia ochronę kapitału całkowitą lub częściową tylko w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia

  Dodatkowe informacje ważne dla Klienta:

  • Wycofanie środków przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia wiąże się z utratą części wpłaconego kapitału.
   Klient otrzymuje wartość wykupu, której wysokość w odniesieniu do 1000 zł Składki Ubezpieczeniowej podawana jest przez Nordea każdego dnia roboczego na stronie internetowej pkoubezpieczenia.pl
  • W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń świadczenia są gwarantowane w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR*. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • Komplet dokumentów dla Klienta:
   • Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
   • Karta Parametrów,
   • Certyfikat potwierdzający objęcie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.

  * Według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości

   

   

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.