Nordea Gwarant - Polskie Giganty II 100%

Sytuacja na światowych giełdach z początku sierpnia 2011 roku przyczyniła się do nagłego spadku cen akcji. Miało to także duży wpływ na wycenę akcji notowanych na GPW. W związku z tym ceny akcji wielu polskich spółek są niedowartościowane i można się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych lat ich notowania wzrosną.  To znakomita okazja, aby zainwestować i zyskać z Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100% – produktem strukturyzowanym opartym o notowania 6 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100% (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, wynikającego ze wzrostu wartości 6 dynamicznych spółek, pod względem kapitalizacji stanowiących niemal 62% indeksu WIG20 – dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek w Polsce.

  • KGHM – jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie oraz największy w Europie. Dysponuje własnym złożem rud i własną zintegrowaną strukturą produkcyjną.
  • TP – największy polski operator telekomunikacyjny.
  • PKN ORLEN – jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • PGE – największy polski producent i dostawca energii elektrycznej.
  • PKO BP – największy bank uniwersalny w Polsce, posiada największą sieć placówek i oddziałów.
  • PEKAO – działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów w Polsce.

  Wyniki wymienionych spółek za ostatnie 4 kwartały były wyższe lub bliskie poziomom z 2007 roku, a był to okres szczytu hossy. Jednocześnie ceny akcji spółek (poza KGHM) są znacznie niższe niż w tamtym okresie, co świadczy o ich znacznym niedowartościowaniu.
  Jeśli obecnie jesteśmy w końcowej fazie kryzysu – ceny akcji wybranych spółek, jako dynamicznych i stabilnych uczestników rynku, powinny rosnąć. Jeśli natomiast kryzys będzie trwał nadal przez najbliższe miesiące, po krótkotrwałych spadkach można spodziewać się sporych wzrostów. W obu scenariuszach, w ciągu najbliższych 3 lat można liczyć na wzrost cen akcji spółek, na których oparty jest Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100%.
  Oznacza to, że klienci, którzy zdecydują się ulokować swoje środki w Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100% mają możliwość osiągnięcia zysków znacznie przekraczających te osiągane z lokat. |

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100% daje inwestorom 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia).
  Zysk z Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100% ma postać Kuponu. W zależności od tego, który z warunków określonych w OWU się spełni, Klient otrzyma odpowiednio jeden, dwa bądź trzy Kupony. Warunkiem jest aby w okresie odczytu (21 lutego 2013 roku, 21 lutego 2014 roku., 20 lutego 2015 roku) wartość sześciu spółek wchodzących w skład koszyka była wyższa lub równa wartościom początkowym.  Dzięki takiej konstrukcji produktu, Klient ma potrójną szansę na osiągnięcie zysku. Jeśli warunek wypłaty Kuponu zostanie spełniony w 1 obserwacji, umowa automatycznie się kończy, a Klient otrzymuje wartość inwestycji (świadczenia), jeśli się nie spełni to produkt trwa dalej, a możliwy do osiągnięcia zysk rośnie. W 2 obserwacji zysk wynosi dwukrotność Kuponu, a w 3 obserwacji trzykrotność Kuponu.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.
 • Instrument bazowy: ceny akcji 6 polskich spółek
 • Gwarancja kapitału: 100% Składki Zainwestowanej
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nie ukończone)
 • Okres subskrypcji: od 09.01.2012 roku do 31.01.2012 roku
 • Czas trwania umowy: od 06.01.2012r. z możliwością wcześniejszego zakończenia 07.03.2013r. w przypadku spełnienia się Warunku I albo 07.03.2014r. w przypadku spełnienia się Warunku II albo 06.03.2015r. w przypadku nie spełnienia sie Warunku I i Warunku II
 • Okres Odpowiedzialności: od 03.02.2012r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej, w przypadku zgonu ubezpieczonego
 • Wartość Kuponu: dla produktu Nordea Gwarant- Polskie Giganty II osiągnęła poziom 12,70% przy gwarancji kapitału 100%
 • Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100%.

   

 • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant – Polskie Giganty II wyniosła odpowiednio:
  Nazwa Akcji Wartość początkowa (WP) Waluta
  KGHM Polska Miedź S.A. 137,53 PLN
  PKO Bank Polski S.A. 35,564 PLN
  Telekomunikacja Polska S.A. 16,796 PLN
  Polski Koncern Naftowy S.A 36,912 PLN
  Polska Grupa Energetyczna S.A. 20,322 PLN
  Bank Pekao S.A. 159,86 PLN

   

 • Ustalone średnie wartości cen akcji spółek w ramach pierwszego odczytu WD1 wynoszą:
   Nazwa Akcji  Wartość Początkowa (WD)  Wartość ustalona w ramach pierwszej obserwacji (WD1)  Waluta
   KGHM Polska Miedź S.A.  137,53  186,44  PLN
   PKO Bank Polski S.A.  35,564  35,192  PLN
   Telekomunikacja Polska S.A.  16,796  8,178  PLN
   Polski Koncern Naftowy S.A  36,912  51,11  PLN
   Polska Grupa Energetyczna S.A.  20,322  16,96  PLN
   Bank Pekao S.A  159,86  159,12  PLN

  Z uwagi na fakt, że średnia cen akcji spółki PKO Bank Polski S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Bank Pekao S.A. obliczona w ramach pierwszego odczytu była niższa od średnich cen akcji tych spółek obliczonych w ramach wartości początkowej, Warunek I nie został spełniony. Oznacza to, że Kupon nie zostanie naliczony i umowa ubezpieczenia trwa dalej.

 • Wartość Drugiego Odczytu WD2 w produkcie Nordea Gwarant- Polskie Giganty II wyniosła odpowiednio:
  Nazwa Akcji Wartość ustalona w ramach drugiej obserwacji (WD2) Waluta
  KGHM Polska Miedź S.A. 111,45 PLN
  Bank Pekao S.A. 190,45 PLN
  Polska Grupa Energetyczna S.A. 18,26 PLN
  Polski Koncern Naftowy 41,78 PLN
  PKO Bank Polski S.A. 42,87 PLN
  Telekomunikacja Polska S.A. 10,45 PLN

  Z uwagi na fakt, że wartość akcji w ramach Drugiego Odczytu w przypadku KGHM Polska Miedź S.A., Polskiej Grupy Energetycznej S.A oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. była niższa niż w ramach Wartości Początkowej Warunek II nie został spełniony. Umowa Ubezpieczenia trwa wobec tego dalej.

 • Dnia 6 marca 2015 r. kończy się okres, na który zawarto Umowa Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100 i Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 95

  Ustalone średnie wartości cen akcji spółek w ramach trzeciego odczytu WD3 w wyżej wymienionych produktach wynoszą:

  Nazwa Akcji Wartość ustalona w ramach trzeciej obserwacji (WD3) Waluta
  KGHM Polska Miedź S.A. 115,215 PLN
  PKO Bank Polski S.A. 32,803 PLN
  Telekomunikacja Polska S.A. 9,121 PLN
  Polski Koncern Naftowy S.A. 55,44 PLN
  Polska Grupa Energetyczna S.A. 19,587 PLN
  Bank Pekao S.A 187,82 PLN

   

 • Zgodnie z OWU wartość z trzeciego odczytu stanowi średnią arytmetyczną ceny każdej z akcji ustalonej na zamknięcie sesji w dniach 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 oraz 20 lutego 2015 roku.

  Z uwagi na fakt, że średnia cen akcji spółek: KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., PKO Bank Polski S.A. i Telekomunikacja Polska S.A. obliczona w ramach trzeciego odczytu była niższa od średnich cen akcji tych spółek obliczonych w ramach wartości początkowej Warunek III nie został spełniony. Oznacza to, że Kupon nie zostanie naliczony.

  W związku z tym, że nie spełnił się Warunek I ani Warunek II ani Warunek III wartość premii jest równa 0.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 100 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Polskie Giganty II 100.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.