Nordea Gwarant - Pierwsza Trójka II 100%

Siła nabywcza waluty danego kraju w dużym stopniu zależy od kondycji jego gospodarki. Prognozy gospodarcze MFW (na ten rok i najbliższe lata) dla Brazylii, Indii, Turcji i RPA są znacznie lepsze, niż dla Strefy Euro. MFW prognozuje, że w 2014 kraje te będą rozwijać się średnio w tempie 3,51%, czyli prawie 4 razy szybciej niż Strefa Euro, a w 2015 w tempie 4,26%, czyli ponad 3 razy szybciej. Przeprowadzone analizy wskazują, że w ciągu najbliższych 2 lat istnieje duża szansa na umocnienie się kursów reala brazylijskiego, rupii indyjskiej, liry tureckiej i randa południowoafrykańskiego.

Ponieważ ostatnich 5 lat było trudnym okresem dla walut z koszyka, obecnie są one relatywnie tanie w stosunku do euro. Naszym zdaniem jest to bardzo dobry moment rozpoczęcia inwestycji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, bowiem spadek poziomu inflacji (jednego z głównych czynników kształtujących kursy walut) we wszystkich 4 wybranych krajach, co może skutkować umocnieniem się ich walut.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Potencjał atrakcyjnych zysków
 • Produkt oparty jest na czterech walutach: realu brazylijskim (BRL), rupii indyjskiej (INR), lirze tureckiej (TRY) i randzie południowoafrykańskim (ZAR). Brazylia jest siódmą, pod względem PKB, gospodarką świata i największą w Ameryce Południowej, natomiast gospodarka Indii uważana za jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Turcja należy do głównych światowych producentów chromu, boksytów, rud miedzi, cynku i ołowiu, a RPA to kraj posiadający prawie 50% światowych zasobów złota i diamentów jubilerskich. Wszystkie te kraje mają znacznie wyższy potencjał wzrostu gospodarczego niż Strefa Euro. Ich wzrost, to również wzrost potencjału zysku z Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II.
  Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarki te najpewniej w dalszym ciągu będą rozwijały się szybciej od strefy euro. Przy takim rozwoju sytuacji na rynku walutowym, Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II pozwoli klientom na osiągnięcie znaczących zysków. Co więcej, dla kalkulacji premii w produkcie Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II zostaną uwzględnione trzy waluty
  o najlepszych wynikach względem euro. Potencjał zysku z ubezpieczenia Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II jest zatem wysoki i zależy od zmian wartości wybranych trzech najlepszych walut w stosunku do euro.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
 • Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II jest produktem dwuletnim (okres odpowiedzialności trwa od 15.11.2013 r. do 14.11.2015 r.), dający inwestorom 100% gwarancję wpłaconych składek ubezpieczeniowych (pod warunkiem niewycofania środków do ostatniego dnia obowiązywania Umowy Ubezpieczenia zawartej na czas określony).

  Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II daje szansę uzyskania premii uzależnionej od kursów 3 z 4 walut, dla których zanotowano największe względne zmiany wartości względem euro. Na premię ma wpływ również wartość Partycypacji, zawierająca się w przedziale (40% – 105%). Dokładna wartość Partycypacji zostanie podana najpóźniej 15.11.2013 roku. Wysokość premii z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia, uzależniona jest od kursu trzech walut z koszyka, które w okresie od 19 listopada 2013 r. do 2 listopada 2015 r. zanotują największe względne zmiany wartości względem euro.

  Minimalna wysokość Składki Ubezpieczeniowej wynosi 5.000 zł.

 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
 • Kupując produkt Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II 100% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

  • Instrument bazowy: kursy 4 walut w relacji do euro
  • Gwarancja Kapitału: 100%
  • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
  • Waluta Umowy Ubezpieczenia: PLN
  • Klient może zawrzeć dowolną liczbę Umów Ubezpieczenia
  • Maksymalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 750.000 PLN
  • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
  • Czas trwania Umowy:
  • Okres subskrypcji: 21.10.2013 – 12.11.2013
  • Okres Odpowiedzialności: od 15.11.2013
  • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
  • Pośrednik: Nordea Bank S.A.
  • Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant Pierwsza Trójka II.
  • Współczynnik Partycypacji dla produktu Nordea Gwarant- Pierwsza Trójka II osiągnął poziom 77% przy gwarancji kapitału 100%
  • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II 100% wynosi odpowiednio:
   EURBRL: 3,0598
   EURINR: 84,0244
   EURTRY: 2,7149
   EURZAR: 13,6524 
  • Dnia 14 listopada 2015 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II 100.Współczynnik Partycypacji dla produktu Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II osiągnął poziom 177% przy gwarancji kapitału 100%.

   Wysokość premii wypłaconej w razie dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyliczana jest w oparciu o Współczynnik Partycypacji i średnią arytmetyczną względnych zmian wartości trzech walut (spośród czterech znajdujących się w Koszyku tj. real brazylijski, rupia indyjska, lira turecka, rand południowoafrykański) względem euro.

   Poniższa tabela obrazuje zachowanie walut wchodzących w skład koszyka względem euro:

   Waluta Wartość Początkowa Wartość Końcowa Zmiana
   EUR-BRL 3,0598 4,1847 -36,76%
   EUR-INR 84,0244 72,2368 14,03%
   EUR-TRY 2,7149 3,0950 -14,00%
   EUR-ZAR 13,6524 15,1851 -11,23%

   Średnia arytmetyczna trzech największych względnych zmian wyniosła -3,73%

   W związku z powyższym w wyżej wymienionych produktach nie zostanie naliczona Premia.

   Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 100 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka II 100.

  Informacje dodatkowe

  Ryzyka związane z oferowanym produktem:

  • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji i utraty części kapitału – zysk (premia) uzależniony jest od zachowania instrumentu bazowego. W szczególności premia może być niższa niż oczekiwana lub może wynieść 0 PLN. Strata może wynieść 1% lub 2% wartości wpłaconego kapitału, w zależności od wybranego poziomu gwarancji
  • Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi w momencie wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia. Towarzystwo zapewnia ochronę kapitału całkowitą lub częściową tylko w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia

  Dodatkowe informacje ważne dla Klienta:

  • Wycofanie środków przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia wiąże się z utratą części wpłaconego kapitału.
   Klient otrzymuje wartość wykupu, której wysokość w odniesieniu do 1000 zł Składki Ubezpieczeniowej podawana jest przez Nordea każdego dnia roboczego na stronie internetowej nordeapolska.pl
  • W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń świadczenia są gwarantowane w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR*. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Komplet dokumentów dla Klienta:

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
  • Karta Parametrów,
  • Certyfikat potwierdzający objęcie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.

  * Według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości

  Jak zawrzeć ubezpieczenie?

  Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.