Nordea Gwarant - Mocny Dolar III 98%

Notowane w ostatnim czasie rekordowe poziomy amerykańskich indeksów mogą świadczyć o bardzo dobrej kondycji amerykańskiej gospodarki i być zapowiedzią przyspieszenia wzrostu PKB, co przy jednoczesnym możliwym wzroście inflacji prowadzącym do wzrostu stóp procentowych, najpewniej spowoduje umocnienie się amerykańskiej waluty.

Z kolei wysoka cena franka nie sprzyja szwajcarskiemu eksportowi, który jest głównym motorem gospodarki tego kraju. Dlatego Szwajcarski Bank Narodowy jest gotowy interweniować i dążyć do osłabienia kursu franka szwajcarskiego. Obecnie, w ocenie ekonomistów szwajcarskich waluta ta wciąż pozostaje zbyt mocna.

Analitycy Nordea spodziewają się wzrostu kursu dolara amerykańskiego względem franka szwajcarskiego do końca 2014 roku. To znakomity moment by skorzystać na możliwym wzroście kursu dolara w stosunku do franka szwajcarskiego z Nordea Gwarant – Mocny Dolar III 98%.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Potencjał atrakcyjnych zysków

Nordea Gwarant – Mocny Dolar III 98%, to produkt strukturyzowany oparty o kurs dolara amerykańskiego względem franka szwajcarskiego, oferowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji

Nordea Gwarant – Mocny Dolar III 98% to produkt półtoraroczny (okres  trwania umowy ubezpieczenia: 05.07.2013 r. – 05.02.2015 r.) dający inwestorom 98% gwarancji zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli nie wycofają środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU).

 • Optymalne rozwiązanie podatkowe

Z Nordea Gwarant – Mocny Dolar III 98% Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant– Mocny Dolar III 99% to idealna inwestycja na niepewne czasy.

 • Okres trwania umowy ubezpieczenia: 05.07.2013 r. – 05.02.2015 r.
 • Gwarancja Kapitału: 98% Składki Ubezpieczeniowej
 • Minimalna Składka Ubezpieczeniowa: 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nie ukończone)
 • Świadczenie z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: 08.07.2013 r. – 30.07.2013 r.
 • Okres odpowiedzialności: od 02.08.2013 r.
 • Ubezpieczający: Nordea Usługi Finansowe Sp. z o.o.
 • Pośrednik: Nordea Bank S.A.
 • Wskaźnik Partycypacji osiągnął poziom 78% dla produktu Nordea Gwarant- Mocny Dolar III 98.
 • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant- Mocny Dolar III wynosi: CHFUSD = 1,0785.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Mocny Dolar III 98%.

 • Dnia 5 lutego 2015 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Mocny Dolar III 98 i Nordea Gwarant – Mocny Dolar III 99.

  Wartość Początkowa (WP) – kurs CHFUSD (liczba dolarów amerykańskich per 1 frank szwajcarski) ustalony w dniu 6 sierpnia 2013 roku z dokładnością do czterech miejsc po przecinku wyniosła: 1,0875
  Wartość Końcowa (WK) – kurs CHFUSD (liczba dolarów amerykańskich per 1 frank szwajcarski) ustalony w dniu 22 stycznia 2015 roku z dokładnością do czterech miejsc po przecinku wyniosła: 1,1685

  Kurs CHFUSD był ustalony w następujący sposób:
  CHFUSD = EURUSD/EURCHF,
  gdzie kurs EURUSD (liczba dolarów amerykańskich per 1 euro) i kurs EURCHF (liczba franków szwajcarskich per 1 euro) publikowane są na stronie Reuters pod kodem ECB37 około godziny 14.15.

  W związku z powyższym w wyżej wymienionych produktach nie zostanie naliczona Premia.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 98 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Mocny Dolar III 98.

Informacje dodatkowe

Ryzyka związane z oferowanym produktem:

 1. Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji i utraty części kapitału – zysk (premia) uzależniony jest od zachowania instrumentu bazowego. W szczególności premia może być niższa niż oczekiwana lub może wynieść 0 PLN. Strata może wynieść 1% lub 2% wartości wpłaconego kapitału, w zależności od wybranego poziomu gwarancji.
 2. Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi  w momencie wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia. Towarzystwo zapewnia ochronę kapitału całkowitą lub częściową tylko w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia

Dodatkowe informacje ważne dla Klienta:

 • Wycofanie środków przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia wiąże się z utratą części wpłaconego kapitału.
  Klient otrzymuje wartość wykupu, której wysokość w odniesieniu do 1000 zł Składki Ubezpieczeniowej podawana jest przez Nordea każdego dnia roboczego na stronie internetowej pkoubezpieczenia.pl
 • W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń świadczenia są gwarantowane w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR*. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Komplet dokumentów dla Klienta:
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
  • Karta Parametrów,
  • Certyfikat potwierdzający objęcie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.

*  Według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości

 

 

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.