Nordea Gwarant - Mocne Trio 100%

Siła nabywcza waluty danego kraju w dużym stopniu zależy od kondycji jego gospodarki. Prognozy gospodarcze MFW (na ten rok i najbliższe lata) dla wybranych krajów są znacznie lepsze niż dla Strefy Euro. Prognozy ekonomiczne Polski, Rosji i Rumunii są obecnie najbardziej optymistyczne w Europie. Centralny Bank Rosji w ostatnim czasie kilkakrotnie podnosił stopy procentowe, a Rumunia po otrzymaniu Pakietu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (wypłacany od marca 2009 r.) odzyskała zaufanie inwestorów oraz ustabilizowała swoją walutę. Natomiast Polska uznawana jest przez inwestorów za stabilnie rozwijający się kraj, co znajduje odzwierciedlenie w jednym z największych dynamik wzrostu PKB w Europie.To znakomity moment by skorzystać z możliwości zainwestowania z produktem ubezpieczeniowym Nordea Gwarant – Mocne Trio 100%, który pozwoli klientom skorzystać na potencjalnych wzrostach leja rumuńskiego, rosyjskiego rubla oraz złotego polskiego w stosunku do euro.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Potencjał atrakcyjnych zysków
Nordea Gwarant – Mocne Trio to produkt strukturyzowany oparty o kursy 3 walut (leja rumuńskiego, rosyjskiego rubla oraz złotego polskiego)  w relacji do euro oferowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.

 • Rosja: Centralny Bank Rosji w ostatnim czasie kilkakrotnie podnosił stopy procentowe, co może spowodować napływ kapitału zagranicznego, a tym samym wzrost cen rubla rosyjskiego. Ponadto od 1 stycznia 2013 r. rządowe obligacje są oferowane również w euro,  co ułatwi inwestorom nabywanie rosyjskich papierów dłużnych i może zwiększyć napływ zagranicznego kapitału. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje przyspieszenie wzrostu PKB Rosji w 2013 r. do poziomu 3,8% r/r.
 • Polska: Polska gospodarka jest uważana w Europie za tzw. „bezpieczną przystań”. Ma najwyższą stopę wzrostu PKB w Europie, co zachęca inwestorów zagranicznych do inwestowania na polskim rynku (wzrost PKB: Polski 2,35%, Strefy Euro -0,41%). Co więcej decyzje RPP dotyczące obniżek stóp procentowych, spowodowały, że pieniądz w Polsce jest tańszy. Może zachęcić to firmy do ekspansji, a inwestorów indywidualnych do szukania aktywów o wyższej stopie zwrotu niż lokaty. Wzmożona aktywność gospodarcza może prowadzić do szybszego rozwoju kraju, a co za tym idzie do umocnienia się polskiej waluty.
 • Rumunia: Pakiet Międzynarodowego Funduszu Walutowego (wypłacany od marca 2009 r.) pomógł przywrócić zaufanie inwestorów oraz ustabilizować rumuńską walutę. Członkostwo w UE przyczynia się do stopniowego uwalniania się ogromnego potencjału Rumunii zarówno, jeżeli chodzi o produkcję, jak i konsumpcję. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje przyspieszenie wzrostu PKB Rumunii w 2013 r. do poziomu prawie 3% r/r.

MFW prognozuje, że w 2013 roku wybrane kraje będą się rozwijać średnio w tempie 2,78%, czyli ponad 17 razy szybciej niż Strefa Euro, a w 2014 w tempie 3,20% (ponad 2,5 razy szybciej). To zatem znakomity moment by móc skorzystać na wzrostach wartości ich walut w stosunku do euro z Nordea Gwarant – Mocne Trio.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Nordea Gwarant – Mocne Trio 100% to produkt roczny (okres trwania umowy ubezpieczenia: 08.02.2013 r. – 14.03.2014 r.) dający inwestorom 100% gwarancji zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli nie wycofają środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU).

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Z Nordea Gwarant – Mocne Trio 100% nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant– Mocne Trio 100% to idealna inwestycja na niepewne czasy.

 • Okres trwania umowy ubezpieczenia: 08.02.2013 r. – 14.03.2014 r.
 • Gwarancja Kapitału: 100% Składki Ubezpieczeniowej
 • Minimalna Składka Ubezpieczeniowa: 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek Klienta: 18-80 lat
 • Świadczenie z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: 11.02 – 05.03.2013 r.
 • Okres odpowiedzialności: od 08.03.2013 r.
 • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant – Mocne Trio wyniosła odpowiednio:

  EURRUB                              39.8412
  EURPLN                              4.1549
  EURRON                              4.3981

  Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Mocne Trio 100%.

  Wskaźnik Partycypacji dla produktu Nordea Gwarant- Mocne Trio osiągnął poziom 126% przy gwarancji kapitału 100%.

 • 14 marca 2014 roku kończy się umowa ubezpieczenia w produkcie Nordea Gwarant – Mocne Trio.Wartość Końcowa w produkcie wyniosła odpowiednio:
  EURRUB: 49.9431
  EURPLN: 4.1676
  EURRON: 4.5018

  W związku z tym, że każda z walut z Koszyka osłabiła się w stosunku do euro w okresie od 14.03.2013 r. (Wartość Początkowa) do 28.02.2014 r. (Wartość Końcowa) w produkcie nie została naliczona premia.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie odpowiednio 100% Składki Ubezpieczeniowej w produkcie Nordea Gwarant – Mocne Trio 100.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.