Nordea Gwarant - Kumulacja 100%

Prognozy na najbliższe 2-3 lata zakładają utrzymanie się umiarkowanego wzrostu PKB. Stabilny wzrost PKB powoduje, że zyski, zwłaszcza dużych, firm powinny rosnąć również w umiarkowanym tempie, co z kolei powinno przełożyć się na stabilne zachowanie kursów ich akcji. Także inflacja i stopy procentowe w Polsce utrzymują się na stabilnym poziomie, a w najbliższej przyszłości prognozowany jest ich umiarkowany wzrost. Takie zachowanie inflacji i stóp procentowych powinno mieć neutralnych bądź pozytywny wpływ na gospodarkę, a zatem i na ograniczoną zmienność Indeksu.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Potencjał atrakcyjnych zysków
 • Produktem oparty jest o Indeks 30 spółek o największej kapitalizacji rynkowej i największej wartości obrotu, notowanych na GPW. Konstrukcja produktu daje szansę zyskania na stabilnym zachowaniu się wartości Indeksu w określonych przedziałach czasowych. Wysokość premii w postaci wypłaty Kuponu uzależniona jest od liczby kwartalnych okresów obserwacji, w trakcie, których wartość Indeksu według ceny zamknięcia nie wzrosła powyżej wartości Bariery Górnej – 110% wartości Indeksu – z dnia 7.05.2014 r. oraz nie spadnie poniżej wartości Bariery Dolnej – 90% wartości Indeksu – z dnia 7.05.2014 r. Całkowity Okres Obserwacji obejmuje wszystkie dni robocze między 7 maja 2014 r. a 21 kwietnia 2016 r., w którym dokonywana jest wycena Indeksu. Im w większej ilości okresów Indeks spełni warunek do naliczenia Kuponu, tym zysk Klienta będzie wyższy.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
 • Nordea Gwarant – Kumulacja jest produktem dwuletnim (okres odpowiedzialności trwa
  od 07.05.2014 r. do 06.05.2016 r.) z 100% gwarancją wpłaconych składek ubezpieczeniowych (pod warunkiem niewycofania środków do ostatniego dnia obowiązywania Umowy Ubezpieczenia zawartej na czas określony).

  Produkt daje szansę uzyskania premii uzależnionej od zmian wartości Indeksu. Przy wyliczaniu Premii uwzględnia się Kupon, który będzie się zawierał w przedziale 0,8%-2,0% w wariancie 100% ochrony kapitału. Dokładna wartość Kuponu zostanie podana 7.05.2014 roku.

  Minimalna wysokość Składki Ubezpieczeniowej wynosi 5.000 zł.

 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
 • Kupując produkt Nordea Gwarant – Kumulacja 100% dzięki formie ubezpieczenia
  na życie i dożycie, Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

 • Instrument bazowy: Indeks 30 spółek o największej kapitalizacji rynkowej i największej wartości obrotu, notowanych na GPW
 • Gwarancja Kapitału: 100%
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
 • Waluta Umowy Ubezpieczenia: PLN
 • Klient może zawrzeć dowolną liczbę Umów Ubezpieczenia
 • Maksymalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 750.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
 • Czas trwania Umowy: od 07.05.2014 r. do 06.05.2016 r.
 • Okres subskrypcji: 07.04-02.05.2014 r.
 • Okres Odpowiedzialności: od 07.05.2014 r.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Pośrednik: Nordea Bank S.A.
 • Wysokość kuponu w produkcie Nordea Gwarant – Kumulacja, wyniosła 1,22% dla produktu ze 100% poziomem gwarancji.
 • W produkcie Nordea Gwarant – Kumulacja wartość indeksu nie przekroczyła bariery +/- 10%. W związku z czym, po pierwszym okresie obserwacji na dzień 6 sierpnia 2014 rok kupon został naliczony i jego wartość dla produktu Nordea Gwarant – Kumulacja 100 wyniesie 1,22%
 • Wartość indeksu WIG30 w drugim okresie obserwacji (od 07 sierpnia 2014 do 06 listopada 2014 roku) nie przekroczyła bariery +/- 10% .
  W związku z powyższym po drugim okresie obserwacji tj. 7 listopada 2014 roku kupon został naliczony i wysokość premii na koniec okresu odpowiedzialności wyniesie co najmniej 2x kupon (1,22%) = 2,44% dla Nordea Gwarant – Kumulacja 100.
 • W produkcie Nordea Gwarant – Kumulacja wartość indeksu WIG30 w czwartym okresie obserwacji (od 07 lutego 2015 do 06 maja 2015 roku) nie przekroczyła bariery +/- 10% .
  W związku z powyższym po czwartym okresie obserwacji tj. 7 maja 2015 roku kupon został naliczony i wysokość premii na koniec okresu odpowiedzialności wyniesie co najmniej 4x kupon (1,22%) = 4,88% dla Nordea Gwarant – Kumulacja 100
 • W produkcie „Nordea Gwarant – Kumulacja” wartość indeksu WIG30 w trzecim okresie obserwacji (od 7 listopada 2014 do 6 lutego 2015 roku) nie przekroczyła bariery +/- 10% .
  W związku z powyższym po trzecim okresie obserwacji tj. 7 lutego 2015 roku kupon został naliczony i wysokość premii na koniec okresu odpowiedzialności wyniesie co najmniej 3x kupon (1,22%) = 3,66% dla produktu „Nordea Gwarant – Kumulacja 100″.
 • W produkcie Nordea Gwarant – Kumulacja wartość indeksu WIG30 w piątym okresie obserwacji (od 07 maja 2015 do 06 sierpnia 2015 roku) nie przekroczyła bariery +/- 10% .
  W związku z powyższym po piątym okresie obserwacji tj. 7 sierpnia 2015 roku kupon został naliczony i wysokość premii na koniec okresu odpowiedzialności wyniesie co najmniej 5x kupon (1,22%) = 6,1% dla Nordea Gwarant – Kumulacja 100

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant- Kumulacja 100%.

Informacje dodatkowe

Ryzyka związane z oferowanym produktem:

 • Ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji – wysokość osiągniętego zysku uzależniona jest od poziomu gwarancji Nordea zachowania i zwrotu wpłaconych środków oraz wysokości premii, uwarunkowanej zachowaniem instrumentu bazowego. W szczególności premia może być niższa niż oczekiwana lub może wynieść 0 PLN.
 • Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału, spowodowane opłatami likwidacyjnymi pobieranymi w momencie wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia. Ochrona kapitału (całkowita lub częściowa) jest zapewniana tylko w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia.
 • Ryzyko likwidacji lub zmiany instrumentu bazowego – związane ze stałym zaprzestaniem publikowania wartości instrumentu bazowego i zastąpieniem go innym używającym takiej samej lub zbliżonej charakterystyki.

Dodatkowe informacje ważne dla Klienta:

 • Wycofanie środków przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia wiąże się z utratą części wpłaconego kapitału.
  Klient otrzymuje wartość wykupu, której wysokość w odniesieniu do 1000 PLN Składki Ubezpieczeniowej podawana jest przez Nordea każdego dnia roboczego na stronie internetowej www.nordeazycie.pl.
 • W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń świadczenia są gwarantowane w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR*. Zainwestowane środki nie podlegają Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Komplet dokumentów dla Klienta:

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
 • Karta Parametrów,
 • Polisa potwierdzająca zawarcie Umowy Ubezpieczenia i jej warunki

* Według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości
Dodatkowy dokument dla Klienta:

Karta Produktu – stanowi dodatkową informację o ubezpieczeniu na życie i dożycie.
Karta Produktu jest samodzielnym dokumentem niebędącym częścią umowy ubezpieczenia ani materiałów marketingowych. Karta Produktu zawiera wybrane informacje wynikające z dokumentów ubezpieczeniowych. Należy ją podpisać przed zawarciem umowy ubezpieczenia.