Nordea Gwarant - Amerykańskie Ożywienie 99%

W marcu 2009 r., po wybuchu kryzysu finansowego, już po wprowadzonym obniżeniu stopy do zera, FED postanowił wykupić obligacje skarbu państwa i papiery wartościowe o skumulowanej wartości ok. 1,25 biliona dolarów przez okres jednego roku. W mediach program nazwany został programem QE1, z angielskiego quantitative easing. Aktualnie trwa już 4 tura skupu obligacji zwana QE4.
Rekordowe poziomy amerykańskich indeksów mogą świadczyć o bardzo dobrej kondycji amerykańskiej gospodarki i wpłynąć na podniesienie przez FED stóp procentowych w celu zapobiegnięcia „przegrzaniu się koniunktury”. Jednocześnie spadająca stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych sprawia, że utrzymywanie stóp procentowych na bardzo niskim poziomie nie jest już konieczne.
To zatem dobry moment by zainwestować z Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie, produktem strukturyzowanym opartym na rocznej stopie SWAPu procentowego z dwuletnim okresem zapadalności dla USD (stopa wymiany dwuletnich płatności odsetkowych opartych na zmiennej stopie procentowej na płatności odsetkowe oparte na stałej stopie procentowej) na rynku międzybankowym w USA, zwanej dalej stopą procentową.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Potencjał atrakcyjnych zysków

Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie, to produkt strukturyzowany oparty na stopie procentowej na rynku międzybankowym w USA, oferowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.

Wysokość stóp procentowych jest podstawowym instrumentem polityki monetarnej w USA. Instrumenty polityki monetarnej wpływają na poziom stóp rynku międzybankowego, a także pośrednio mają wpływ na oprocentowanie depozytów i kredytów w bankach komercyjnych.

Skup obligacji (QE4), który trwa od grudnia 2012 r., stosowany przez FED, przełożył się na rekordowo wysoki poziom aktywów FED i na „wpompowanie” w gospodarkę dużej ilości pieniądza. Może to prowadzić do wzrostu inflacji, a to skłonić FED do podwyższenia stóp procentowych.
Rosną także realne dochody, wydatki oraz poczucie bezpieczeństwa amerykańskich gospodarstw domowych, co może przyczynić się do większych obrotów w gospodarce i do jeszcze szybszego rozwoju USA. Jeśli, zgodnie z oczekiwaniami, wzrost gospodarczy USA przyspieszy w najbliższych latach, może się to dodatkowo silnie przyczynić do wzrostu stóp procentowych.

Biorąc pod uwagę powyższe to znakomity moment by móc skorzystać na wzrostach stóp procentowych na rynku międzybankowym w USA z Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji

Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie to produkt 18-sto miesięczny (okres  trwania umowy ubezpieczenia: 07.06.2013 r. – 07.11.2014 r.) dający inwestorom 99% gwarancji zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli nie wycofają środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU).

 • Optymalne rozwiązanie podatkowe

Z Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie 99% nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant– Amerykańskie Ożywienie 99% to idealna inwestycja na niepewne czasy.

 • Okres trwania umowy ubezpieczenia: 07.06.2013 r. – 07.11.2014 r
 • Gwarancja Kapitału: 99% Składki Ubezpieczeniowej
 • Minimalna Składka Ubezpieczeniowa: 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat
 • Świadczenie z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: 10.06.2013 r. – 02.07.2013 r.
 • Okres odpowiedzialności: od 05.07.2013 r.
 • Ubezpieczający: Nordea Usługi Finansowe Sp. z o.o.
 • Pośrednik: Nordea Bank S.A.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie 99%.

Dla produktu Nordea Gwarant- Amerykańskie Ożywienie 99 mnożnik osiągnął wartość 7.
Wartość WP1 (wartość początkowa 1) osiągnęła poziom 1,5% zaś WP2 (wartość początkowa 2) osiągnęła poziom 2,3%.

Informacje dodatkowe

Ryzyka związane z oferowanym produktem:

 1. Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji i utraty części kapitału – zysk (premia) uzależniony jest od zachowania instrumentu bazowego. W szczególności premia może być niższa niż oczekiwana lub może wynieść 0 PLN. Strata może wynieść 1% lub 2% wartości wpłaconego kapitału, w zależności od wybranego poziomu gwarancji
 2. Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi  w momencie wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia. Towarzystwo zapewnia ochronę kapitału całkowitą lub częściową tylko w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia

Dodatkowe informacje ważne dla Klienta:

 • Wycofanie środków przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia wiąże się z utratą części wpłaconego kapitału.
  Klient otrzymuje wartość wykupu, której wysokość w odniesieniu do 1000 zł Składki Ubezpieczeniowej podawana jest przez Nordea każdego dnia roboczego na stronie internetowej pkoubezpieczenia.pl
 • W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń świadczenia są gwarantowane w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR*. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Komplet dokumentów dla Klienta:
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
  • Karta Parametrów,
  • Certyfikat potwierdzający objęcie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.

*  Według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości

 

Dnia 7 listopada 2014 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie 98 i Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie 99.

Dla produktu Nordea Gwarant- Amerykańskie Ożywienie 99 mnożnik osiągnął wartość 7. Wartość WP1 (wartość początkowa 1) osiągnęła poziom 1,5% zaś WP2 (wartość początkowa 2) osiągnęła poziom 2,3%.

Dla produktu Nordea Gwarant- Amerykańskie Ożywienie 98 mnożnik osiągnął wartość 10,5. Wartość WP1 (wartość początkowa 1) osiągnęła poziom 1,5% zaś WP2 (wartość początkowa 2) osiągnęła poziom 2,3%.

Wartość końcowa (zgodnie z OWU – 23 października 2014 roku) stopy SWAPu procentowego z dwuletnim okresem zapadalności dla USD (stopa wymiany dwuletnich płatności odsetkowych opartych na zmiennej stopie procentowej na płatności odsetkowe oparte na stałej stopie procentowej) na rynku międzybankowym w USA wyniosła 0,649%.

W związku z powyższym w wyżej wymienionych produktach nie zostanie naliczona Premia.

Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie odpowiednio:

 • 98 % Składki Zainwestowanej dla Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie 98
 • 99 % Składki Zainwestowanej dla Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie 99.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.