Db Gwarancja – Rok Dolara IV

Po okresie gwałtownych skoków kursów walut, poziom kursu PLN/USD utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. To wynik stabilności polskiej gospodarki oraz ostatniej względnej stabilizacji na rynku amerykańskim. Analitycy Nordea prognozują, że wahania kursu PLN versus USD nie powinny w średnim okresie przekroczyć kilkudziesięciu groszy. To znakomita okazja, by zainwestować z db Gwarancja – Rok Dolara IV.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Potencjał atrakcyjnych zysków
Db Gwarancja – Rok Dolara IV to produkt w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową. W produkcie tym klienci mają szansę uzyskania 6-8% premii dzięki utrzymaniu się kursu dolara w przedziale określonym na 23 grosze ponad oraz poniżej ceny początkowej. Ponieważ nie można jednak w najbliższym roku wykluczyć zmiany kursu PLN versus USD przekraczającej wskazany wyżej przedział, zakres możliwych wahań został rozszerzony do 46 groszy. Oznacza to, że jednorazowe przekroczenie granicy 23 groszy powoduje zmianę wartości granicznych na plus (lub minus) o kolejne 23 grosze, ustanawiając cenę początkową oraz wartość 46 groszy in plus/in minus jako nowe bariery.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Db Gwarancja – Rok Dolara IV jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku. Produkt zapewnia 100% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. Jeżeli premia zostanie naliczona jej wartość (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) może wynieść od 6-8% i będzie uzależniona od zakresu zmian wartości kursu złotego polskiego w stosunku do dolara amerykańskiego (wartość zostanie ustalona najpóźniej w dniu 27 lutego 2013r.).

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie Klient korzysta z zarówno z ochrony ubezpieczeniowej, jak i ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

 • Instrument bazowy: kurs PLN względem USD (liczba złotych polskich per 1 dolar amerykański)
 • Gwarancja kapitału: 100%
 • Opłata wstępna: maksymalnie 0,5% Składki Ubezpieczeniowej
 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 2.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
 • Okres subskrypcji: 5 lutego 2013 r – 22 lutego 2013 r
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 4 lutego 2013 r – 27 lutego 2014 r
 • Okres Obserwacji: 27 lutego 2013 r.- 14 lutego 2014 r
 • Data rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności: 27 lutego 2013 r
 • Ochrona ubezpieczeniowa*: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Wartość wykupu
  WW = SZ * wsp,
  gdzie WW – watość wykupu certyfikatu przed upływem ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia
  SZ – składka zainwestowana
  wsp – współczynnik procentowy obliczany każdego dnia roboczego przez Nordea zgodnie z formułą
  MP – Miesiąc Polisowy, w trakcie którego świadczona była ochrona ubezpieczeniowa
  RokdolaraIV

* W przypadku zgonu Ubezpieczonego

Wartość Kuponu dla produktu db Gwarancja – Rok Dolara IV osiągnął poziom 7% przy gwarancji kapitału 100%.

 • 27 lutego 2014 roku kończy się umowa ubezpieczenia w produkcie db Gwarancja – Rok Dolara IV. W produkcie został naliczony Kupon w wysokości 7% z uwagi na fakt, że w Okresie Obserwacji w żadnym Dniu Obserwacji wartość Instrumentu Bazowego nie obniżyła się poniżej Dolnego Progu 1 oraz nie wzrosła powyżej Górnego Progu 1.

  Wartość Dolnego Progu 1 wynosi 2,9541 PLN, zaś wartość Górnego Progu 1 wynosi 3,4141 PLN.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 107% Składki Zainwestowanej (100% Składki Zainwestowanej oraz premia dla Ubezpieczonego w wysokości obliczonej zgodnie ze wzorem podanym w Karcie Parametrów).

Pliki do pobrania