db Elita Funduszy IV_1

BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund jest funduszem typu open-end, zarejestrowanym w Luksemburgu. Celem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu zainwestowanych srodków. W tym celu fundusz wykorzystuje inwestycje w akcje, papiery dłużne i krótkoterminowe papiery wartościowe zarówno w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Europie Zachodniej oraz Dalekiego Wschodu. Przez ponad 20 lat, fundusz BlackRock Global Allocation pomógł inwestorom uzyskac zysk na mało przewidywalnych rynkach, zapewniając szeroką dywersyfikację inwestycji i osiągając wyniki lepsze niż wiele benchmarków.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Ponadprzeciętne zyski
„db Elita Funduszy IV_1” (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku uzależnionego od wyniku funduszu BlackRock Global Allocation Fund, o symbolu Bloomberg: MERGAAA LX

Atrakcyjne warunki inwestycji
„db Elita Funduszy IV_1” to trzyletni produkt, dający inwestorom aż 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (czyli składki ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną), pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji.
Wartość premii rośnie wraz ze wzrostem ceny jednostki funduszu w okresie inwestycji*.
Minimalna kwota inwestycji to 2000 zł.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Z „db Elita Funduszy IV_1” nie ma podatku od zysków kapitałowych ani podatku od spadków i darowizn.

* Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „db Elita Funduszy IV_1”.

 • Instrument bazowy: Fundusz BlackRock Global Allocation Fund, o symbolu Bloomberg: MERGAAA LX
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 31 stycznia 2012 roku – 28 lutego 2015 roku
 • Gwarancja kapitału: 100% Składki Zainwestowanej (Składki Ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną)
 • Minimalna składka: 2.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 80 lat
 • Opłata wstępna: maksymalnie 1,5%
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: 1 lutego 2012 – 23 lutego 2012 roku
 • Początek Okresu Odpowiedzialności: 29 lutego 2012 roku
 • Wskaźnik partycypacji dla produktu db Elita Funduszy IV_1  jest równy 105,85%.
 • Wartość wykupu
  WW = SZ * wsp,
  gdzie WW – watość wykupu certyfikatu przed upływem ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia
  SZ – składka zainwestowana
  wsp – współczynnik procentowy obliczany każdego dnia roboczego przez Nordea
  MP – Miesiąc Polisowy, w trakcie którego świadczona była ochrona ubezpieczeniowa
  ElitaIV_1

 • Dnia 28 lutego 2015 roku. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia „db Elita Funduszy IV_1”.

  Wartość Początkowa (WP) – wartość początkowa, stanowiąca wartość ceny jednostki Funduszu BlackRock Global Allocation Fund z dnia 29.02.2012r wyniosła: 32,38
  Wartość Końcowa (WK) – wartość końcowa, stanowiąca średnią arytmetyczną wartości ceny jednostki Funduszu BlackRock Global Allocation Fund z dnia: 13.02.2013, 13.05.2013, 13.08.2013, 13.11.2013, 13.02.2014, 13.05.2014, 13.08.2014, 13.11.2014 oraz 13.02.2015. wyniosła: 37,277.

  Wskaźnik partycypacji dla produktu „db Elita Funduszy IV_1” został ustalony na poziomie 105,85%.

  W związku z powyższym w produkcie zostanie naliczona Premia i wyniesie 16,01% Składki Zainwestowanej.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 116,01% Składki Zainwestowanej.

 • Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie db Elita Funduszy IV_1.

Pliki do pobrania