db Elita Funduszy III_6

db Elita Funduszy III_6 to czwarta edycja cieszącego się popularnością produktu strukturyzowanego oferowanego we współpracy Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie z Deutsche Bank PBC S.A. W tej edycji wynik produktu jest uzalezniony od wyniku inwestycyjnego funduszu Fundusz PIMCO Global Real Return Fund, o symbolu Bloomberg: PIMGRAI:ID. Celem zarządzających portfelem funduszu jest osiąganie maksymalnego łącznego zwrotu z inwestycji  poprzez inwestycje przede wszytskim w bony indeksowane inflacją, a takze inne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Produkt zapewnia 100% gwarancję kapitału.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Ponadprzeciętne zyski
„db Elita Funduszy III_6” (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku uzależnionego od wyniku funduszu PIMCO Global Real Return Fund, o symbolu Bloomberg: PIMGRAI:ID. Zarządzający portfelem funduszu mogą nabywać instrumenty denominowane w USD, jak i w innych walutach.

Atrakcyjne warunki inwestycji
„db Elita Funduszy III_6” to trzyletni produkt, dający inwestorom aż 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (czyli składki ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną), pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji.
Wartość premii rośnie wraz ze wzrostem ceny jednostki funduszu w okresie inwestycji*.
Minimalna kwota inwestycji to 2000 zł.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Z „db Elita Funduszy III_6” nie ma podatku od zysków kapitałowych ani podatku od spadków i darowizn.

* Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „db Elita Funduszy III_6”.

 • Instrument bazowy: fundusz PIMCO Global Real Return Fund, o symbolu Bloomberg: PIMGRAI:ID
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: od 30 grudnia 2011 roku do 26 stycznia 2015 roku
 • Gwarancja kapitału: 100% Składki Zainwestowanej (Składki Ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną)
 • Minimalna składka: 2.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 80 lat
 • Opłata wstępna: maksymalnie 1,5%
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: od 2 stycznia 2012 roku do 20 stycznia 2012 roku
 • Początek Okresu Odpowiedzialności: 26 stycznia 2012 roku
 • Wskaźnik Partycypacji: 91,35%.
 • Wartość wykupu
  WW = SZ * wsp,
  gdzie WW – watość wykupu certyfikatu przed upływem ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia
  SZ – składka zainwestowana
  wsp – współczynnik procentowy obliczany każdego dnia roboczego przez Nordea
  MP – Miesiąc Polisowy, w trakcie którego świadczona była ochrona ubezpieczeniowa
  ElitaIII_6

 • Wartość początkowa, stanowiąca wartość ceny jednostki Funduszu PIMCO Global Real Return Fund z dnia 26 stycznia 2012 roku wyniosła 16,54.
  Wartość końcowa, stanowiąca wartość ceny jednostki Funduszu PIMCO Global Real Return Fund z dnia 12 stycznia 2015 roku wyniosła 18,25.

  W związku z tym, że wartość końcowa w produkcie jest wyższa niż wartość początkowa premia zostanie naliczona.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 100% Składki Zainwestowanej oraz premii dla Ubezpieczonego w wysokości 9,44 % (wskaźnik partycypacji oraz stosunek wartości końcowej ceny jednostki Funduszu do wartości początkowej ceny jednostki Funduszu) Składki Zainwestowanej.

Pliki do pobrania