db Elita Funduszy III_3

db Elita Funduszy III_3 to trzecia edycja cieszącego się popularnością trzyletniego produktu strukturyzowanego uzależnionego od wyniku inwestycyjnego funduszu Franklin Templeton Global Total Return. Celem zarządzających portfelem funduszu jest osiąganie maksymalnego łącznego zwrotu z inwestycji (skorygowanego o ryzyko), na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych okazji do inwestowania na całym świecie. Dzięki temu inwestycja w db Elita Funduszy III_3 jest dobrze zdywersyfikowana. Jednocześnie produkt zapewnia 100% gwarancję kapitału.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Ponadprzeciętne zyski
„db Elita Funduszy III_3” (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku uzależnionego od wyniku funduszu Franklin Templeton Global Total Return. Zarządzający portfelem funduszu mogą nabywać instrumenty denominowane w USD, jak i w innych walutach. Mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowych i kursów walut, zarządzający stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie. Portfel może zawierać ekspozycje na obligacje rządów, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw z całego świata. Fundusz może także inwestować w papiery zabezpieczone aktywami i hipotekami, obligacje zamienne, waluty lub instrumenty powiązane z aktywami lub walutami, a także określone instrumenty pochodne. Tak szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych może pozwolić Klientom, którzy zdecydują się na inwestycję z „db Elita Funduszy III_3” na osiągnięcie zysków znacznie przekraczających zyski z lokat bankowych.

Atrakcyjne warunki inwestycji
„db Elita Funduszy III_3” to trzyletni produkt, dający inwestorom aż 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (czyli składki ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną), pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji.
Wartość premii rośnie wraz ze wzrostem ceny jednostki funduszu w okresie inwestycji*.
Minimalna kwota inwestycji to 2000 zł.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Z „db Elita Funduszy III_3” nie ma podatku od zysków kapitałowych ani podatku od spadków i darowizn.

* Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „db Elita Funduszy III_3”.

 • Instrument bazowy: fundusz Franklin Templeton Global Total Return (symbol Bloomberg: TGTRFAA:LX)
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: od 23 września 2011 roku do 27 października 2014 roku
 • Gwarancja kapitału: 100% Składki Zainwestowanej (Składki Ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną)
 • Minimalna składka: 2.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 80 lat
 • Opłata wstępna: maksymalnie 1,5%
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: od 26 września 2011 roku do 21 października 2011 roku
 • Początek Okresu Odpowiedzialności: 27 października 2011 roku
 • Wskaźnik partycypacji dla produktu db Elita Funduszy III_3 jest równy 94,57%.
                                              Pełne MP                     wsp
 27.10.2011-26.11.2011  1  82,58%
 27.11.2011-26.12.2011  2  83,06%
 27.12.2011-26.1.2012  3  83,54%
 27.01.2012-26.02.2012  4  84,03%
 27.02.2012-26.03.2012  5  84,51%
 27.03.2012-26.04.2012  6  85,00%
 27.04.2012-26.05.2012  7  85,48%
 27.05.2012-26.06.2012  8  85,96%
 27.06.2012-26.07.2012  9  86,45%
 27.07.2012-26.08.2012  10  86,93%
 27.08.2012-26.09.2012  11  87,42%
 27.09.2012-26.10.2012  12  87,90%
 27.10.2012-26.11.2012  13  88,38%
 27.11.2012-26.12.2012  14  88,87%
 27.12.2012-26.01.2013  15  89,35%
 27.01.2013-26.02.2013  16  89,84%
 27.02.2013-26.03.2013  17  90,32%
 27.03.2013-26.04.2013  18  90,80%
 27.04.2013-26.05.2013  19  91,29%
 27.05.2013-26.06.2013  20  91,77%
 27.06.2013-26.07.2013  21  92,26%
 27.07.2013-26.08.2013  22  92,74%
 27.08.2013-26.09.2013  23  93,22%
 27.09.2013-26.10.2013  24  93,71%
 27.10.2013-26.11.2013  25  94,19%
 27.11.2013-26.12.2013  26  94,68%
 27.12.2013-26.01.2014  27  95,16%
 27.01.2014-26.02.2014  28  95,64%
 27.02.2014-26.03.2014  29  96,13%
 27.03.2014-26.04.2014  30  96,61%
 27.04.2014-26.05.2014  31  97,10%
 27.05.2014-26.06.2014  32  97,58%
 27.06.2014-26.07.2014  33  98,06%
 27.07.2014-26.08.2014  34  98,55%
 27.08.2014-26.09.2014  35  99,03%
 27.09.2014-26.10.2014  36  99,52%
 27.10.2014  100,00%

 • Dnia 27 października 2014 roku kończy się Umowa Ubezpieczenia w produkcie db Elita Funduszy III_3.

  Wartość końcowa, stanowiąca wartość ceny jednostki Funduszu Franklin Templeton Global Total Return Fund z dnia 13 października 2014 roku wyniosła 29,81.

  W związku z tym, że wartość końcowa w produkcie jest wyższa niż wartość początkowa (24,65) premia zostanie naliczona.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 100% Składki Zainwestowanej oraz premii dla Ubezpieczonego w wysokości 19,79640 % Składki Zainwestowanej.

Pliki do pobrania