db Elita Funduszy III_2

db Elita Funduszy III_2” to druga edycja cieszącego się popularnością trzyletniego produktu strukturyzowanego uzależnionego od wyniku inwestycyjnego funduszu Franklin Templeton Global Total Return. Celem zarządzających portfelem funduszu jest osiąganie maksymalnego łącznego zwrotu z inwestycji (skorygowanego o ryzyko), na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych okazji do inwestowania na całym świecie. Dzięki temu inwestycja w „db Elita Funduszy III_2” jest dobrze zdywersyfikowana. Jednocześnie produkt zapewnia 100% gwarancję kapitału.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Ponadprzeciętne zyski
„db Elita Funduszy III_2” (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku uzależnionego od wyniku funduszu Franklin Templeton Global Total Return. Zarządzający portfelem funduszu mogą nabywać instrumenty denominowane w USD, jak i w innych walutach. Mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowych i kursów walut, zarządzający stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie. Portfel może zawierać ekspozycje na obligacje rządów, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw z całego świata. Fundusz może także inwestować w papiery zabezpieczone aktywami i hipotekami, obligacje zamienne, waluty lub instrumenty powiązane z aktywami lub walutami, a także określone instrumenty pochodne. Tak szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych może pozwolić Klientom, którzy zdecydują się na inwestycję z „db Elita Funduszy III_2” na osiągnięcie zysków znacznie przekraczających zyski z lokat bankowych.

Atrakcyjne warunki inwestycji
„db Elita Funduszy III_2” to trzyletni produkt, dający inwestorom aż 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (czyli składki ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną), pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji.
Wartość premii rośnie wraz ze wzrostem ceny jednostki funduszu w okresie inwestycji*.
Minimalna kwota inwestycji to 2000 zł.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Z „db Elita Funduszy III_2” nie ma podatku od zysków kapitałowych ani podatku od spadków i darowizn.

* Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „db Elita Funduszy III”.

 • Instrument bazowy: fundusz Franklin Templeton Global Total Return (symbol Bloomberg: TGTRFAA:LX)
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: od 30 sierpnia 2011 roku do 29 września 2014 roku
 • Gwarancja kapitału: 100% Składki Zainwestowanej (Składki Ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną)
 • Minimalna składka: 2.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 80 lat
 • Opłata wstępna: maksymalnie 1,5%
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: od 31 sierpnia 2011 roku do 23 września 2011 roku
 • Początek Okresu Odpowiedzialności: 29 września 2011 roku
 • Wskaźnik partycypacji dla produktu db Elita Funduszy III_2 jest równy 95%.
                                           Pełne MP                  wsp
29.09.2011-28.10.2011 1 82,58%
29.10.2011-28.11.2011 2 83,06%
29.11.2011-28.12.2011 3 83,54%
29.12.2011-28.1.2012 4 84,03%
29.01.2012-28.02.2012 5 84,51%
29.02.2012-28.03.2012 6 85,00%
29.03.2012-28.04.2012 7 85,48%
29.04.2012-28.05.2012 8 85,96%
29.05.2012-28.06.2012 9 86,45%
29.06.2012-28.07.2012 10 86,93%
29.07.2012-28.08.2012 11 87,42%
29.08.2012-28.09.2012 12 87,90%
29.09.2012-28.10.2012 13 88,38%
29.10.2012-28.11.2012 14 88,87%
29.11.2012-28.12.2012 15 89,35%
29.12.2012-28.01.2013 16 89,84%
29.01.2013-28.02.2013 17 90,32%
29.02.2013-28.03.2013 18 90,80%
29.03.2013-28.04.2013 19 91,29%
29.04.2013-28.05.2013 20 91,77%
29.05.2013-28.06.2013 21 92,26%
29.06.2013-28.07.2013 22 92,74%
29.07.2013-28.08.2013 23 93,22%
29.08.2013-28.09.2013 24 93,71%
29.09.2013-28.10.2013 25 94,19%
29.10.2013-28.11.2013 26 94,68%
29.11.2013-28.12.2013 27 95,16%
29.12.2013-28.01.2014 28 95,64%
29.01.2014-28.02.2014 29 96,13%
29.02.2014-28.03.2014 30 96,61%
29.03.2014-28.04.2014 31 97,10%
29.04.2014-28.05.2014 32 97,58%
29.05.2014-28.06.2014 33 98,06%
29.06.2014-28.07.2014 34 98,55%
29.07.2014-28.08.2014 35 99,03%
29.08.2014-28.09.2014 36 99,52%
29.10.2014 100,00%

 • Dnia 29 września 2014 roku kończy się Umowa Ubezpieczenia w produkcie db Gwarancja – Elita Funduszy III_2.
  Wartość końcowa, stanowiąca wartość ceny jednostki Funduszu Franklin Templeton Global Total Return, z dnia 15 września 2014 roku wyniosła 30,04.

  W związku z tym, że wartość końcowa w produkcie jest wyższa niż wartość początkowa (23,37) premia zostanie naliczona. Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 100% Składki Zainwestowanej oraz wysokości premii dla Ubezpieczonego w wysokości 27,11 % Składki Zainwestowanej.

Pliki do pobrania