Porozumienie UOKiK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Towarzystwo”) podejmuje działania mające na celu obniżenie wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego z rozwiązaniem/wystąpieniem z zawartej z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ramach realizacji zadeklarowanych przez Towarzystwo zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 19 grudnia 2016 roku z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stosowania ustalonych w decyzji Prezesa UOKiK RLU Nr 4/15, wydanej wobec Towarzystwa dnia 15 października 2015 r. w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) zasad obniżenia kosztu wykupu całkowitego.

Powyższe działania dotyczą ubezpieczających będących stronami obowiązujących w dniu 1 grudnia 2016 roku umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczonych, którzy w dniu 1 grudnia 2016 roku są objęci ochroną w ramach tych umów, zawartych z Towarzystwem na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, których lista znajduje się tutaj www.pkoubezpieczenia.pl/lista-produktow-objetych-porozumieniem, zwanych dalej „Umowami Ubezpieczenia”.

W przypadku Umów Ubezpieczenia ze składką regularną, Towarzystwo umożliwia obniżenie wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego z  rozwiązaniem/wystąpieniem z Umowy Ubezpieczenia do wysokości określonej w poniższej tabeli:

 

Rok polisowy
  • w przypadku Umów Ubezpieczenia indywidualnego:
  • w przypadku przejścia ubezpieczającego w okres bezskładkowy zastosowanie będzie miała wysokość kosztu wykupu całkowitego z roku polisowego następującego po ostatnim w pełni opłaconym roku polisowym,
  • w przypadku Umów Ubezpieczenia grupowego: w przypadku przejścia ubezpieczonego w okres bezskładkowy zastosowanie będzie miała wysokość kosztu wykupu całkowitego z roku polisowego następującego po ostatnim w pełni opłaconym roku polisowym)
 
Wysokość kosztu wykupu całkowitego
  • – w przypadku Umów Ubezpieczenia indywidualnego: % sumy wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych, do zapłaty których ubezpieczający był zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia,
  • – w przypadku Umów Ubezpieczenia grupowego: % sumy wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych za danego ubezpieczonego, do zapłaty których ubezpieczający był zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia)
1 25,0%
2 22,5%
3 16,67%
4 12,5%
5 10,00%
6 8,33%
7 7,14%
8 6,25%
9 5,56%
10 5,00%
Kolejna lata Brak kosztu

W przypadku Umów Ubezpieczenia ze składką jednorazową Towarzystwo umożliwia obniżenie wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego z rozwiązaniem/wystąpieniem z Umowy Ubezpieczenia do wysokości:

a) w przypadku Umów Ubezpieczenia indywidualnego: 4% sumy wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych, do zapłaty których ubezpieczający był zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia;

b) w przypadku Umów Ubezpieczenia grupowego: 4% sumy wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych za danego ubezpieczonego, do zapłaty których ubezpieczający był zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia.

Koszt wykupu całkowitego będzie mieć zastosowanie w  każdym roku trwania Umowy Ubezpieczenia/ochrony ubezpieczeniowej dla danego ubezpieczonego, w którym na mocy Umowy Ubezpieczenia przewidziane jest obciążanie kosztem wykupu całkowitego.

W związku z powyższym, w celu obniżenia wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego z  rozwiązaniem/wystąpieniem z Umowy Ubezpieczenia prosimy o pobranie ze strony internetowej Towarzystwa odpowiadającego Państwa Umowie Ubezpieczenia wzoru Aneksu (dla ubezpieczających) albo wzoru Porozumienia (dla ubezpieczonych), wydrukowanie w dwóch egzemplarzach, uzupełnienie w nich Państwa danych oraz przesłanie listownie podpisanych przez Państwa obu egzemplarzy na adres Towarzystwa (ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa). Towarzystwo wyśle Państwu niezwłocznie jeden egzemplarz podpisany przez obie strony.

Wzór Aneksu (dla ubezpieczających) albo wzór Porozumienia (dla ubezpieczonych), można pobrać z listy OWU, która znajduje się tutaj:: www.pkoubezpieczenia.pl/lista-produktow-objetych-porozumieniem.

Powyższe nie będzie wyłączało ani nie będzie ograniczało uprawnień do realizacji Państwa prawnie chronionych interesów, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej w większym rozmiarze niż wynika to z obniżenia kosztu wykupu całkowitego.

Jeżeli dotychczasowe warunki Umowy Ubezpieczenia będą dla Państwa korzystniejsze, niż warunki wskazane powyżej, zastosowanie do Państwa znajdą dotychczasowe warunki Umowy Ubezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o pod numerem infolinii PKO Ubezpieczenia: 801 231 500 lub pod adresem: zycie@pkoubezpieczenia.pl.