Porozumienie szczegółowe UOKiK dotyczące Klientów powyżej 61. roku życia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Towarzystwo”) podejmuje działania mające na celu obniżenie wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego z rozwiązaniem/wystąpieniem z zawartej z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną w ramach realizacji zadeklarowanych przez Towarzystwo zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 19 grudnia 2016 roku z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Powyższe działania dotyczą ubezpieczających będących stronami zawartych z Towarzystwem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną oraz ubezpieczonych objętych ochroną w ramach takich umów, zwanych dalej „Umowami Ubezpieczenia”, którzy zawarli Umowę Ubezpieczenia albo przystąpili do takiej Umowy po dniu 1 styczna 2008 r. oraz mając ukończony 61 rok życia, a która to Umowa została rozwiązana, w tym także na skutek zaprzestania opłacania składek, po ukończeniu przez ubezpieczającego 65 roku życia (albo odpowiednio – z których ubezpieczony wystąpił  po ukończeniu 65 roku życia).

W przypadku złożenia przez Państwo do dnia 1 stycznia 2020 roku wniosku spełniającego ww. przesłanki, Towarzystwo dokona zapłaty różnicy pomiędzy pobranym kosztem wykupu całkowitego związanego z  rozwiązaniem/wystąpieniem z Umowy Ubezpieczenia a wysokością kosztu wykupu całkowitego określoną w poniższej tabeli oraz poinformuje Państwa o trybie procedowania tej zapłaty:

Rok polisowy

 

– w przypadku Umów Ubezpieczenia indywidualnego: w przypadku przejścia ubezpieczającego w okres bezskładkowy zastosowanie będzie miała wysokość kosztu wykupu całkowitego z roku polisowego następującego po ostatnim w pełni opłaconym roku polisowym,

– w przypadku Umów Ubezpieczenia grupowego: w przypadku przejścia ubezpieczonego w
okres bezskładkowy zastosowanie będzie miała wysokość kosztu wykupu całkowitego
z roku polisowego następującego po ostatnim w pełni opłaconym roku polisowym)

Wysokość kosztu wykupu całkowitego

 

– w przypadku Umów Ubezpieczenia indywidualnego: % sumy wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych, do zapłaty których ubezpieczający był zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia,

– w przypadku Umów Ubezpieczenia grupowego: % sumy wpłaconych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych za danego ubezpieczonego, do zapłaty których ubezpieczający był zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia)

1 25,0%
2 22,5%
3 16,67%
4 12,5%
5 10,00%
6 8,33%
7 7,14%
8 6,25%
9 5,56%
10 5,00%
Kolejne lata Brak kosztu

Powyższe nie będzie wyłączało, ani nie będzie ograniczało uprawnień do realizacji Państwa prawnie chronionych interesów, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej w większym rozmiarze niż wynika to z przedmiotowej zapłaty.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem infolinii PKO Ubezpieczenia: 801 231 500 lub pod adresem: zycie@pkoubezpieczenia.pl.