Polisa Długoterminowego Oszczędzania

 • Dlaczego warto?

 • Szczegóły oferty

 • Centrum inwestycyjne

 • Opłaty

 • Ryzyko

Dlaczego warto?

Polisa Długoterminowego Oszczędzania, to rozwiązanie dzięki, któremu możesz zrealizować swoje plany, a jednocześnie zapewniasz bezpieczeństwo najbliższym. Z polisą możesz gromadzić dodatkowy kapitał. Co więcej, zabezpieczasz finansowo swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. To wszystko w ramach jednego produktu inwestycyjno-ochronnego.

 • Systematyczne gromadzenie oszczędności sprawia, że polisa to idealny sposób na realizację ważnych celów. Gromadź i inwestuj kapitał na dodatkową emeryturę, edukację dzieci, kupno mieszkania czy wcześniejszą spłatę kredytu.
 • Komfortowe rozwiązania inwestycyjne – w ramach jednego portfela istnieje możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestujące w Polsce i za granicą. Skorzystaj z trzech gotowych strategii inwestycyjnych zarządzanych przez profesjonalistów PKO TFI. To wygodne rozwiązanie, ułatwiające podjęcie decyzji inwestycyjnej.
 • Realna ochrona ubezpieczeniowa – produkt zapewnia bieżącą ochronę ubezpieczeniową – suma ubezpieczenia to nawet 220 000 PLN w razie zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Elastyczność opłacania składek ubezpieczeniowych pozwoli Ci dostosować częstotliwość wpłat do swoich możliwości. Wybierz wpłaty miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Możesz też zmienić ich częstotliwość w czasie umowy lub zawiesić opłacanie składki bez utraty ochrony ubezpieczeniowej (zgodnie z zasadami opisanymi w OWU).
 • Minimum formalności – nie musisz przechodzić badań lekarskich ani wypełniać skomplikowanych ankiet medycznych aby zawrzeć umowę ubezpieczenia.
 • Wygoda w zarządzaniu kapitałem bez wychodzenia z domu – serwis online Twoja Polisa bez ponoszenia dodatkowych opłat umożliwia samodzielne zarządzanie polisą bez konieczności ponownej wizyty w banku.

Jeśli masz pytania – zadzwoń:

Infolinia: 801 231 500 lub (22) 541 08 92
(Infolinia czynna pn – pt, w godzinach 08:00 – 19:00, opłata za połączenie według taryfy operatora)

Szczegóły oferty

Centrum inwestycyjne

 • Strategie Inwestycyjne – Wybierz najlepszą dla siebie

 • Globalne rozwiązania inwestycyjne

Opłaty

1. Opłaty za zarządzanie

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Stawka roczna opłaty
Strategie:

 1. UFK Strategia Umiarkowana 35 pro
 2. UFK Strategia Zrównoważona 55 pro
 3. UFK Strategia Agresywna 85 pro
 

 1. 3%
 2. 3,5%
 3. 4%
Fundusze Akcji (dostępne dla Klientów Bankowości Osobistej (Platinium) i Bankowości Prywatnej):

 1. Polskich
 2. Zagranicznych
 1. 4%
 2. 1%* – 4%*
Fundusze Inwestycji Alternatywnych 4%
Fundusze Obligacji (dostępne dla Klientów Bankowości Osobistej (Platinium) i Bankowości Prywatnej):

 1. Polskich
 2. Zagranicznych
 1. 2%
 2. 0,5%* – 1%*
Fundusze Rynku Pieniężnego (dostępne dla Klientów Bankowości Osobistej (Platinium) i Bankowości Prywatnej): 1,5%
Opłata za zarządzanie jest naliczana codziennie jako iloraz 1/12 stawki rocznej opłaty za zarządzanie i liczby dni w danym miesiącu, przy uwzględnieniu liczby Jednostek Funduszu zarejestrowanych na danym Subkoncie tego dnia.

* Pobierana przez PKO Ubezpieczenia opłata nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy.

2. Opłata administracyjna:

9,99 PLN (przy składce ubezpieczeniowej w wysokości 200 – 499 PLN/miesiąc)
4,99PLN (przy składce ubezpieczeniowej w wysokości 500 – 1000 PLN/miesiąc)

3. Opłata wstępna od składki regularnej i dodatkowej:

0% (dla każdego wariantu składki)

4. Opłata dystrybucyjna za wykup całkowity lub częściowy – pobierana jako procent indywidualnego stanu funduszu na rachunku podstawowym (wykup całkowity) lub jako procent wartości wykupu częściowego:

Dla każdego wariantu składki
w I roku polisowym: 4%
w II roku polisowym: 4%
w III roku polisowym: 4%
w IV roku polisowym: 4%
w V roku polisowym: 4%
w VI roku polisowym: 3%
w VII roku polisowym: 2%
w VIII roku polisowym: 1,5%
w IX roku polisowym: 1%
w X roku polisowym: 0,5%
po X roku polisowym: 0%

Pozostałe opłaty zostały szczegółowe wymienione w Karcie Parametrów Polisy Długoterminowego Oszczędzania.

Ryzyko

Polisa Długoterminowego Oszczędzania wiąże się z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Poniżej przedstawiamy pełny katalog ryzyk związanych z inwestycją w UFK.

 • Ryzyko nieosiągnięcia zysku lub utraty części, a nawet całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości jednostek funduszu w związku ze zmianą wyceny aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego danego funduszu.
 • Ryzyko cen akcji i cen innych instrumentów finansowych – ryzyko strat w związku z niekorzystnymi zmianami cen akcji i innych instrumentów finansowych na skutek różnych czynników takich jak np. kondycja finansowa emitenta, koniunktura rynkowa, płynność rynku, wahania popytu i podaży na akcji i inne instrumenty finansowe.
 • Ryzyko zmiany stóp procentowych – związane jest ze zmianą wartości instrumentów finansowych pod wpływem wahań rynkowych stóp procentowych. Przy wzroście rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej ulegają obniżeniu, natomiast przy spadku stóp procentowych ceny rosną. Wysokość stóp procentowych zależy między innymi od polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny, a ta z kolei uwzględnia szereg czynników między innymi bieżący i prognozowany poziom inflacji, poziom długu publicznego i deficytu budżetowego.
 • Ryzyko walutowe – ryzyko spadku wartości inwestycji, wynikające z niekorzystnej zmiany kursów walutowych, w przypadku inwestycji w walutach obcych lub denominowanych w walutach obcych.
 • Ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego – lub inaczej ryzyko emitenta polega na tym, iż emitent papierów wartościowych, które stanowią lokaty Funduszu na rzecz Subfunduszu, może zaprzestać regulowania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych lub regulować je nieterminowo. Na ryzyko kredytowe emitenta ma wpływ ogólna sytuacja makroekonomiczna kraju, sytuacja branży, w której działa, jego pozycja rynkowa, sytuacja finansowa, a w szczególności poziom zadłużenia i zdolność generowania gotówki niezbędnej do obsługi zadłużenia, a także dostępność alternatywnych źródeł finansowania. Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną, ryzyko kredytowe jest jednym z głównych źródeł generowania wartości. W celu optymalizowania relacji ryzyka i oczekiwanego zwrotu z inwestycji stosuje się analizę wiarygodności kredytowej emitentów lub gwarantów, a także odpowiednie zasady rozproszenia ryzyka pomiędzy większą ilość emitentów.
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – wynikające z lokowania aktywów Funduszu w papiery wartościowe, depozyty lub inne instrumenty finansowe emitowane przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na jednym rynku.
 • Ryzyko płynności – ryzyko braku możliwości sprzedaży instrumentu finansowego w określonym przez Fundusz czasie po jego pełnej rynkowej cenie. Ryzyko to dotyczyć może zarówno wybranych papierów wartościowych, jak i szerokiego rynku w okresach niestabilności na rynkach finansowych. Ponieważ przedmiotem lokat Funduszu mogą być dłużne papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, może się zdarzać, że niektóre emisje nabywane do portfela będzie cechować niższa płynność rekompensowana wyższą rentownością.
 • Ryzyko makroekonomiczne – wynikające z potencjalnego wpływu koniunktury gospodarczej w kraju oraz na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów Funduszu. Do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych mogących wpływać na wartość składników aktywów Funduszu należą m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom bilansu budżetu oraz bilansu na rachunku obrotów bieżących.
 • Ryzyko inflacji – ryzyko strat związane ze zmianami poziomu cen w gospodarce, które może mieć niekorzystny wpływ na wycenę instrumentów finansowych, wysokość stóp procentowych oraz wartość pieniądza w czasie i realną wartość inwestycji.
 • Ryzyko sytuacji politycznej – związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów decyzje inwestycyjne.
 • Ryzyko trafności decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez zarządzających aktywami – ryzyko związane z możliwością osiągnięcia przez zarządzającego stóp zwrotu niższych, niż średnia stopa zwrotu dla danej grupy funduszy, wynikające z nietrafności decyzji inwestycyjnej podjętej przez zarządzającego lub z charakterystyki przyjętej strategii inwestycyjnej mogącej dawać różne rezultaty w różnym horyzoncie czasowym.
 • Ryzyko zmian regulacji prawnych – zmiany prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, mogą oddziaływać na wycenę dłużnych papierów wartościowych, stanowiących przedmiot lokat Funduszu. W szczególności zmiany te mogą wpływać na notowania papierów wartościowych.
 • Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału, spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi w przypadku całkowitego/częściowego wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia.
 • Ryzyko wstrzymania umorzeń jednostek funduszy – ryzyko jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jako pochodna braku możliwości sprzedaży jednostek funduszy TFI lub funduszy zagranicznych, Dotyczy tych funduszy, które całość lub większość środków inwestują w jednostki funduszy TFI lub jednostki funduszy zagranicznych.
 • Ryzyko zawieszenia notowań – ryzyko związane z brakiem notowań danego instrumentu finansowego lub jednostki funduszu, polegające na braku możliwości wyceny instrumentu czy jednostki funduszu oraz brakiem możliwości dokonania transakcji na instrumencie lub jednostce funduszu po aktualnej cenie.
 • Ryzyko ograniczonego dostępu do środków związane z wystąpieniem okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela, np. z zawieszeniem wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub wstrzymaniem umorzeń jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne.
 • Ryzyko kredytowe ubezpieczyciela – ryzyko związane z zobowiązaniem z tytułu umowy ubezpieczenia ciążącym na zakładzie ubezpieczeń. W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń, świadczenia gwarantowane są w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Ryzyko operacyjne – ryzyko związane z możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzkich błędów lub błędów systemów komputerowych, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych. Może mieć miejsce błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji, jak również mogą zostać przeprowadzone transakcje nieautoryzowane. W wyniku błędów ludzkich lub błędów systemów, jak również w wyniku zdarzeń zewnętrznych, istnieje ryzyko dokonania błędnej wyceny wartości aktywów lub wartości jednostki, bądź dokonania takiej wyceny z opóźnieniem.
 • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów (niezdematerializowane aktywa Funduszu są przechowywane w Banku Depozytariuszu i/lub u Subdepozytariuszy) – ryzyko związane z niedopełnieniem obowiązków przez Depozytariusza lub zdarzeniami dotyczącymi przechowywania aktywów Funduszu mogące prowadzić do wahań cen jednostek Funduszu i/lub do strat Funduszu. Również ryzyko związane z wystąpieniem ograniczeń w dysponowaniu aktywami Funduszu. Ryzyko minimalizowane poprzez inwestowanie w zdematerializowane papiery lub współpracę z renomowanymi Depozytariuszami. Aktywa Funduszu są jego własnością i nie wchodzą w skład masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości przez Depozytariuszy.