PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

  • O nas

  • Zarząd

  • Rada Nadzorcza

  • Ład korporacyjny

  • Raporty

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i działa pod marką PKO Ubezpieczenia. Firma oferuje szeroką gamę produktów ochronnych oraz oszczędnościowo-inwestycyjnych na życie i dożycie. Kompleksowe ubezpieczenia na życie, oferowane przez PKO Ubezpieczenia, zapewniają szeroki zakres ochrony oraz możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki i jej wysokości. Ubezpieczyciel chroni życie i zdrowie swoich Klientów, a ubezpieczenia są dopasowane do potrzeb Klientów, dedykowane zarówno dla osób młodych, rodzin, jak i osób w dojrzałym wieku.

Nowoczesne produkty oszczędnościowo-inwestycyjne skierowane są do osób, które chcą systematycznie odkładać i pomnażać środki w perspektywie długoterminowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego, a gromadzone środki inwestowane są zgodnie z wybraną przez ubezpieczonego strategią. Fundusze można wybierać samodzielnie lub decydując się na modelowy portfel, opracowywany przez ekspertów PKO TFI S.A. Towarzystwo oferuje obecnie 125 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych krajowych i zagranicznych, różniących się profilem inwestycyjnym.

Dzięki jednemu z najwyższych na rynku kapitałów akcyjnych oraz wysokim wskaźnikom wypłacalności i bezpieczeństwa spółka jest jedną z najbardziej stabilnych życiowych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bezpieczeństwo finansowe oraz wiarygodność i renoma, jaką cieszy się Towarzystwo na rynkach finansowych, stanowią potwierdzenie jakości świadczonych usług. Na koniec 2013 roku ubezpieczało ono ponad 120 tysięcy osób.
PKO Ubezpieczenia działa na polskim rynku od 1994 roku. Pod obecną marką funkcjonuje od 2014 roku. Wcześniej, w latach 2001-2014, działalność spółki prowadzona była pod marką Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 1 kwietnia 2014 roku spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 52,
00-872 Warszawa

NIP: 521-04-19-914
Kapitał zakładowy: 89 308 936,29 zł (w całości opłacony)

Prezes Zarządu

Sławomir_Łopalewski_

Sławomir Łopalewski

Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz IESE Business School University of Navarra/AMP. Studiował także na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył kursy zarządzania na Harvard Business School i Kellogg School of Management w USA. Od 2008 roku związany z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dawne Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A) – początkowo jako doradca zarządu, następnie jako członek zarządu Nordea Polska TUnŻ S.A. odpowiedzialny za sprzedaż. W 2010 r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki życiowej. Od momentu powołania drugiej spółki (10 marca 2015 r.) pełni też funkcję prezesa PKO Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w renomowanych firmach konsultingowych. Pracował m. in. w Cap Gemini Ernst&Young, a także w Deloitte Advisory, gdzie jako menadżer zajmował się doradztwem strategicznym dla firm z sektora finansowego.

Sławomir Łopalewski jest żonaty, ma jedną córkę.

Członek Zarządu

Leszek Skop

 

Leszek Skop

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również kursy biznesowe w Ecole Superieure de Commerce w Tours we Francji.

Leszek Skop posiada 23-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeń. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Grupie Azur Polska (obecnie Grupa AXA), gdzie tworzył i rozwijał struktury kolejnych firm w ramach Grupy. Przez ostanie lata pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami i operacjami. Zajmował się również złożonymi aspektami technicznymi z zakresu tworzenia i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi.

Leszek Skop prywatnie interesuje się historią i polityką, uprawia amatorsko narciarstwo i piłkę nożną. Ma córkę i syna.

Członek Zarządu

Tomasz Mańko

Tomasz Mańko

Tomasz Mańko przez 18 lat związany był z Grupą BNPP w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu i rozwijaniu firm ubezpieczeniowych Grupy: TUnŻ Cardif Polska oraz Cardif ARD Oddział w Polsce. Początkowo zaangażowany w obszarze aktuarialnym, następnie realizował projekty rozwojowe kierując zespołami produktu i marketingu. Przez ostatnie 4 lata jako dyrektor zarządzający odpowiadał za sprzedaż, dystrybucję i marketing. Prowadził i uczestniczył w projektach związanych z kluczowymi dla ubezpieczeń obszarami, takimi jak wielokanałowa dystrybucja, modernizacja systemów informatycznych, klientocentryczność.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem programu MBA prowadzonego przez Université du Québec à Montréal oraz SGH.

Wolny czas najchętniej spędza na rowerze, nartach lub żeglując. Interesuje się historią i językami obcymi. Jest żonaty, ma trzech synów.

Tomasz Mańko objął stanowisko Członka Zarządu 1. lutego 2017 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Emeryk Rościszewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Metrycki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Król

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Roszkowski

Członek Rady Nadzorczej

Ewa Grabarczyk

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku („Zasady”), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza, potwierdzając zamiar stosowania Zasad w zakresie ich kompetencji, podjęły stosowne uchwały w tym przedmiocie. Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, w której zadeklarowało kierowanie się Zasadami, działając w ramach przysługujących mu kompetencji.

Z uwagi na fakt, że Spółka posiada jednego akcjonariusza, nie dotyczą Spółki i w konsekwencji nie podlegają stosowaniu zasady ładu korporacyjnego wskazane w: § 8 ust. 4, § 9 ust. 1 i 6, § 10, ust. 3 oraz w § 31 ust. 3 Zasad.

Ocena stosowania Zasad 7 lipca 2016r.

Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r., po zapoznaniu się z wynikami samoooceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, oceniła, że Zasady są przestrzegane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Ocena stosowania Zasad 19 października 2017

Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r., po zapoznaniu się z wynikami samoooceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, oceniła, że Zasady są przestrzegane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Ocena stosowania Zasad 30 października 2018

Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 30 października 2018 r., po zapoznaniu się z wynikami samoooceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, oceniła, że Zasady są przestrzegane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Ocena stosowania Zasad 17 czerwca 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2019 r., po zapoznaniu się z wynikami samoooceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, oceniła, że Zasady są przestrzegane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Ocena stosowania Zasad 16 czerwca 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r., po zapoznaniu się z wynikami samoooceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, oceniła, że Zasady są przestrzegane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html