O czym należy pamiętać, wybierając ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest jednym z najbardziej popularnych produktów ochronnych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń(1). Ale czy wiemy, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej ochrony? To proste. Wystarczy kierować się 4 zasadami.

ZASADA 1: Określ sumę ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia na życie to kwota, która stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku, gdy ubezpieczony dozna szkody. Innymi słowy, jest to maksymalna wysokość świadczenia, na jaką może liczyć ubezpieczony lub wskazani przez niego uposażeni. Kwota ta jest deklarowana przez ubezpieczonego w momencie podpisywania umowy. Nasi eksperci szacują, że optymalna suma ubezpieczenia powinna wynosić pięciokrotność rocznej sumy zarobków.

ZASADA 2: Ustal wysokość składki

Wysokość składki ubezpieczeniowej i jej elementy składowe są ustalane indywidualnie w każdym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na kwotę są:

  • wiek ubezpieczonego,
  • jego stan zdrowia,
  • wykonywany zawód i tzw. ryzyko zawodowe,
  • założona suma ubezpieczenia.

W większości firm ubezpieczony sam może określić częstotliwość dokonywania wpłat. W zależności od własnych preferencji składkę możemy opłacać w systemie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub comiesięcznym, dzięki czemu polisa nie musi obciążać domowego budżetu.

ZASADA 3: Wybierz okres ubezpieczenia

Umowy ubezpieczenia możemy podzielić na terminowe i bezterminowe, czyli tzw. dożywotnie. W przypadku tych pierwszych ochrona ubezpieczeniowa działa w ściśle określonym czasie, np. do 65 roku życia. Jeśli w trakcie trwania umowy dojdzie do śmierci ubezpieczonego, uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia. Polisa bezterminowa jest natomiast zawierana na czas nieokreślony, co oznacza, że – regularnie opłacając składki – jesteśmy chronieni dożywotnio.

ZASADA 4: Wyznacz uposażonych

Uposażony w ubezpieczeniu na życie to osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w razie jego śmierci lub innego zdarzenia, które jest objęte ochroną. Co ważne, niekoniecznie musi to być członek rodziny. W umowie można wskazać więcej niż jednego uposażonego, wówczas należy określić procentową wysokość udziałów dla każdego z uposażonych. Warto także pamiętać, że w każdej chwili możemy zmienić uposażonego.

Nasza rada: Aby zoptymalizować wysokość sumy ubezpieczenia należy dokładnie przeanalizować naszą obecną sytuację finansową, uwzględniając w niej plany na przyszłość np. zaciągnięcie kredytu czy powiększenie rodziny. Jednocześnie o pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia na życie możemy zwrócić się do doradcy ubezpieczeniowego.

1) Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce; http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Ubezpieczenia%20w%20liczbach%202014.pdf