Nowa oferta ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot umowy finansowania dla klientów PKO Leasing S.A.

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowej oferty ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot umowy finansowania dla klientów PKO Leasing S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

  • przedmiotem ubezpieczenia mogą być np. budynki, budowle, tymczasowe obiekty budowlane, maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny stacjonarny, sprzęt elektroniczny przenośny wykorzystywane przez korzystającego do prowadzenia działalności gospodarczej, finansowane przez PKO Leasing S.A. na podstawie umowy leasingu:
  • lub stanowiące przedmiot takich umów jak: pożyczka, najem, dzierżawa, zastaw rejestrowy (zawartych między korzystającym a PKO Leasing S.A.).

Co oferuje ubezpieczenie?

Wypłatę odszkodowania w przypadku:

  • zaistnienia szkody w mieniu stanowiącym przedmiot finansowania (m.in. zniszczenie, uszkodzenie, utrata przedmiotu ubezpieczenia)
  • szkody powstałej w przedmiocie ubezpieczenia w trakcie: eksploatacji lub tymczasowego składowania, samoczynnego przemieszczania się, przenoszenia, z włączeniem załadunku i wyładunku, przewozu dokonywanego środkami transportu samochodowego i kolejowego, bez względu na to, kto będzie dokonywał transportu, prowadzenia prac montażowych, napraw i konserwacji.

Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów poniesionych m.in. w celu: zapobiegania powstania szkody, ratowania przedmiotu przed szkodą lub zwiększeniem jej rozmiarów, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Ubezpieczenie jest zawierane w systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie jest należna wyłącznie w przypadkach jednoznacznie wskazanych w OWU.

Jaka jest maksymalna wartość przedmiotu objętego ubezpieczeniem?

jednostkowa wartość przedmiotu oraz suma ubezpieczenia nie może przekraczać:

–          4 000 000 PLN – dla budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego;

–         1 000 000 PLN – dla budowli, tymczasowych obiektów budowlanych;

–         2 000 000 PLN – mienia w transporcie (w trakcie przewozu dokonywanego środkami transportu samochodowego i kolejowego).

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości przedmiotu ubezpieczenia:

–          wartości fakturowej netto albo

–          wartości fakturowej brutto (wraz z doliczonym podatkiem VAT wskazanym w fakturze);

–          jest stała przez cały okres ubezpieczenia i nie podlega redukcji o kwoty wypłaconych odszkodowań.

Wysokość składki:

  • składkę za ubezpieczenie oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującą stawką określoną we wniosku o ubezpieczenie i po dokonaniu oceny ryzyka, z uwzględnieniem rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia;
  • składka opłacana jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia zawierania jest na czas określony, nie dłuższy niż czas pozostały do zakończenia umowy leasingu i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu i wyłączeniach, Karty Produktu oraz OWU znajdują się na stronie internetowej.