Nowa oferta indywidualnego ubezpieczenia GAP do umowy leasingu

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowej oferty indywidualnego ubezpieczenia GAP na wypadek straty finansowej w związku ze szkodą całkowitą w pojeździe, który jest przedmiotem umowy leasingu. Oferta ubezpieczenia została przygotowana przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. we współpracy z PKO Leasing S.A. i jest skierowana do klientów PKO Leasing S.A. zawierających umowę leasingu.

Czym jest ubezpieczenie?

 • Ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wartością samochodu, wskazaną na fakturze (GAP Fakturowy) albo w umowie AC (GAP Casco) a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC lub OC, w razie szkody całkowitej (kradzież pojazdu lub jego zniszczenie).

Jakie są warianty ubezpieczenia?

 • GAP Fakturowy – pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu a kwotą wypłaconego odszkodowania z umowy AC/OC i jest przeznaczony wyłącznie dla nowych umów leasingu.
 • GAP Casco – pokrywa różnicę pomiędzy wartością pojazdu określoną w umowie AC, obowiązującą w dniu zawarcia ubezpieczenia GAP a kwotą wypłaconego odszkodowania z umowy AC/OC i jest przeznaczony dla trwających już umów leasingu.
 • GAP Indeksowy – wypłata odszkodowania w wysokości 30% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody całkowitej ustalonej przez ubezpieczyciela AC/OC i jest przeznaczony zarówno dla nowych, jak i trwających umów leasingu.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

 • Oprócz odszkodowania na pokrycie straty finansowej wynikającej z utraty wartości samochodu w wariancie GAP Fakturowy lub GAP Casco, ubezpieczony w określonych przypadkach, które precyzują Ogólne Warunki Ubezpieczenia, otrzyma dodatkowe świadczenia, np. na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC, AC, NNW.
 • Niezależnie od wariantu ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej, ubezpieczyciel refunduje koszty wynajmu samochodu zastępczego.

Warunki objęcia ochroną:

 • Ochroną ubezpieczeniową może być objęty klient PKO Leasing S.A., który zawarł z PKO Leasing S.A. umowę leasingu pojazdu i do zakończenia okresu obowiązywania umowy leasingu pozostaje minimum 12 miesięcy.
 • Wartość fakturowa pojazdu nie przekracza 1 000 000 zł (dla pojazdów osobowych) lub 500 000 zł (dla pojazdów ciężarowych, w tym pojazdów rolniczych).
 • Wiek pojazdu w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia GAP wraz z okresem obowiązywania umowy leasingu nie przekracza 10 lat.
 • Pojazd jest objęty ochroną w ramach czynnej umowy ubezpieczenia AC.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

 • Wysokość składki zależy m.in. od wariantu ubezpieczenia, liczby rat leasingowych i wartości pojazdu.

Okres ubezpieczenia:

Okres ubezpieczenia nie może być dłuższy niż okres obowiązywania umowy leasingu.

 • Minimalny okres ubezpieczenia to 1 rok.
 • Maksymalny okres ubezpieczenia zależy od wariantu ubezpieczenia i wynosi:

– 60 miesięcy dla wariantu GAP Fakturowy i GAP Casco,

– 120 miesięcy dla wariantu GAP Indeksowy.

Okres rozpoczęcia umowy ubezpieczenia zależy od tego czy jest to nowa umowa leasingu, czy już trwająca.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu i wyłączeniach, Karty Produktu oraz OWU znajdują się na stronie internetowej.