Notowania UFK

Nazwa funduszu Kod
funduszu
Data
wyceny
Wartość
bieżąca
w PLN
Dzienna
zmiana
w %
Stopa zwrotu za 12 miesięcy w % Stopa zwrotu za 24 miesięcy w % Stopa zwrotu za 60 miesięcy w % Ryzyko

Zapisz do pliku

Wystąpił błąd przy pobieraniu danych. Spróbuj ponownie za chwilę.

Brak wyników spełniających kryteria.

Produkt dostępny w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z informacjami o funduszach inwestycyjnych, dostępnymi na stronie www.pkoubezpieczenia.pl; w szczególności z informacjami niezbędnymi do oceny inwestycji oraz dotyczącymi ryzyka, kosztów i opłat. Przedmiotowych informacji nie należy traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, dane nie służą także jako usługa doradztwa finansowego. Wszystkie wyniki przedstawione na stronie internetowej mają charakter historyczny, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Dla potrzeb prezentacji notowań cen jednostek oraz stóp zwrotu UFK opartych o inwestycje w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych za okresy wykraczające wstecz poza datę wprowadzenia ich do oferty Towarzystwa, stosujemy ceny jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w którego jednostki uczestnictwa inwestuje dany UFK. Cena jednostki UFK inwestującego w jednostki uczestnictwa danego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jest identyczna z ceną jednostki uczestnictwa tego Funduszu. W przypadku UFK inwestujących w jednostki funduszy zagranicznych dla potrzeb prezentacji wyników historycznych wybiegających wstecz poza dzień wprowadzenia tych funduszy do oferty Towarzystwa stosujemy cenę jednostek funduszu, w który inwestuje dany UFK przemnożoną przez kurs PLN do waluty danego funduszu z tabeli A kursów walut Narodowego Banku Polskiego. Powyższe zestawienie ma jedynie charakter informacyjny, a przedstawione wyniki Funduszy Inwestycyjnych są wartościami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani prognozy osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości. Wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące Funduszy Inwestycyjnych użytych do powyższej prezentacji zawarte są w ich prospektach informacyjnych, dostępnych m.in. na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl.

* W przypadku funduszy oznaczonych gwiazdką publikowana jest cena zbycia (cena zbycia jest równa 95% ceny nabycia i jest zaokrąglana w dół do 0,0001 złotego, zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych).