Kontakt

Jeśli posiadasz:

 • ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie na życie z UFK
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Produkt strukturyzowany

Nr infolinii dedykowanej dla Ciebie:

tel. 801 231 500 *
tel. +48 22 541 08 92 *

fax +48 22 541 01 01
e-mail: zycie@pkoubezpieczenia.pl

* Infolinia czynna pon-pt, w godzinach: 8:00-19:00.
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.


Jeśli posiadasz:

 • ubezpieczenie mienia
 • ubezpieczenie utraty źródła dochodu/ leczenia szpitalnego/ inwalidztwa
 • ubezpieczenie podróżne
 • ubezpieczenie mieszkania

Nr infolinii dedykowanej dla Ciebie:

tel. +48 81 535 67 66 *

fax +48 22 541 01 01
e-mail: majatek@pkoubezpieczenia.pl

* Infolinia czynna pon-pt, w godzinach: 8:00-19:00.
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.


Siedziba Centrali PKO Ubezpieczenia

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa

 • Formularz kontaktowy

 • Reklamacje

 • Kontakt dla Kontrahentów

Formularz kontaktowy

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Ok

Formularz reklamacyjny

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Ok
Prosimy podać numer PESEL, pozwoli nam to zidentyfikować
Pana/Panią w naszej bazie danych.
Prosimy wpisać ciąg cyfr, z pominięciem znaków specjalnych.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 11 października 2015 r. weszły w życie nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Zasady te wynikają z Ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wspominana Ustawa ułatwia komunikację Klienta z instytucjami finansowymi, a także precyzyjnie określa sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na złożone reklamacje.

    • Jak brzmi definicja reklamacji?

    • W jaki sposób możecie Państwo zgłosić reklamację?

    • Jaki zakres danych kontaktowych powinni Państwo dostarczyć, w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji?

    • W jakim terminie zostanie rozpatrzona reklamacja?

    • W jakiej formie otrzymacie Państwo odpowiedź na reklamację?

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich:
  1. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub inny uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, który wyczerpał drogę postępowania reklamacyjnego przed Ubezpieczycielem, może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/) o pozasądowe rozwiązanie sporu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Ten sposób rozwiązania sporów nie jest jeszcze dostępny w Polsce, powinien zostać wdrożony 9 stycznia 2016 r.

 • Dodatkowe informacje:Reklamacje wynikające z realizacji umów ubezpieczenia należy zgłaszać niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących Państwa zastrzeżenia. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Państwa zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Towarzystwo (z wyjątkiem sytuacji, w których okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania reklamacji).

  Przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji do organu nadzorującego naszą działalność – Komisja Nadzoru Finansowego, a także do Rzecznika Finansowego, Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Sposób i tryb rozpatrywania reklamacji złożonych do przywołanych instytucji regulują odpowiednie przepisy.

  Pragniemy zaznaczyć, że Towarzystwo każdą otrzymaną reklamację analizuje w sposób rzetelny, wnikliwy i obiektywny. W ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji kierujemy się zasadami poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu oraz dobrych obyczajów.

Kontakt dla Brokerów i Multiagencji – PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dyrektor Departamentu Sprzedaży
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa