2008-01-28 20:20

Jak inwestować w niepewnych czasach?

W związku z ostatnimi spadkami cen na największych światowych giełdach w tym i na GPW, chcielibyśmy przybliżyć naszym Klientom tło tych wydarzeń, które bezpośrednio rzutują na zmienność rynku i wahania cen jednostek funduszy inwestycyjnych. Jesteśmy przekonani, że informacje te pozwolą naszym Klientom inwestującym długoterminowo na podjęcie racjonalnych decyzji, nie bazujących na chwilowych nastrojach, które obecnie niekorzystnie wpływają na zachowania inwestorów indywidualnych.

Fakty

• Kłopoty na międzynarodowych rynkach kredytowych oraz zmniejszenie płynności były spowodowane przez wątpliwe pożyczki hipoteczne w Stanach Zjednoczonych.

• Straty spowodowały zwiększoną ostrożność ze strony banków przy udzielaniu kredytów. Rynek zabezpieczeń kredytowych zamarł.

• Po dłuższym okresie szacowania ryzyka na bardzo niskim poziomie, ryzyko, jakim obecnie są obarczone wszystkie klasy aktywów, znacznie wzrosło. To doprowadziło do obniżenia cen akcji i podwyższenia marż na kredytach.

• Wzrastają obawy, że dodatkowe straty z innych kredytów konsumenckich oraz wierzytelności pochodnych odbiją się na wynikach finansowych banków w następnych kwartałach.

• Pojawiło się realne ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych spowodowane wyczerpaniem zdolności nabywczych konsumentów oraz silnie obniżoną zdolnością kredytową.

• Zyski firm będą również zależne od sytuacji rynkowej, co przełoży się na ceny akcji

• Azja i Europa z wyłączeniem Wielkiej Brytanii mają znacznie lepsze perspektywy wzrostu, ale i tu ceny aktywów będą zależne od zwiększającej się premii za ryzyko i dojdzie do spowolnienia wzrostu ze względu na trudniejszą sytuację na rynku kredytowym.

• Obecnie ceny polskich akcji w dużym stopniu uwzględniają już wyżej wymienione problemy i nie wydają się drogie, zwłaszcza w porównaniu z cenami akcji z innych rynków wschodzących.

Rady

• Inwestorzy muszą zdać sobie sprawę, że ryzyko jest nieodłącznie związane z rynkami finansowymi. Bez ponoszenia ryzyka nie ma możliwości osiągnięcia zysków przewyższających lokaty.

• Rynki akcji są dobrą inwestycją w średnim i długim okresie, zwłaszcza po gwałtownych korektach. Obecnie jest dobry moment, aby inwestować w fundusze akcji.

• Spodziewamy się, że ceny na rynkach surowcowych w długiej perspektywie wzrosną ponownie, ponieważ większość światowych gospodarek opiera się na przemyśle. Jeśli recesja obejmie również Azję, inwestycje w surowce będą jednymi z pewniejszych.

• Fundusze akcji o krótkiej/długiej pozycji są bardzo atrakcyjne, ponieważ spodziewana stopa zwrotu jest niezależna od wahań rynków giełdowych.

• Fundusze dynamiczne również są doskonałą inwestycją, dlatego, że otwierają możliwość wchodzenia i wychodzenia z rynku akcji w zależności od zmieniającej się sytuacji.
Każdy z naszych Klientów może skorzystać z przedstawionych powyżej rozwiązań dzięki szerokiej ofercie funduszy inwestycyjnych Nordea.
Odpowiednio dobierając fundusze możemy zdywersyfikować portfel oraz dostosować go do profilu inwestycyjnego danego Klienta. Sprzedaż jednostek funduszy w sytuacji, gdy na portfelu mamy stratę, to realizacja straty, podczas gdy alternatywne działanie to albo zmiana strategii poprzez wybór innych funduszy ( na przykład inwestujących w surowce), albo dokupienie jednostek funduszy już posiadanych w celu obniżenia średniej ceny ich nabycia. Pamiętajmy, że im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym bardziej inwestycja jest „odporna” na zmienność rynku, a końcowy wynik inwestycyjny może być satysfakcjonujący.
Dział Inwestycji Nordea Life & Pension

Przedmiotowych informacji nie należy traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, dane nie służą także jako usługa doradztwa finansowego.
Wszystkie wyniki przedstawione na stronie internetowej mają charakter historyczny, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.