Informacje dotyczące procesu składania reklamacji w PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń

Jak złożyć reklamację

Informujemy o przysługującym prawie do złożenia reklamacji lub skargi, lub zażalenia w przypadku zastrzeżeń do usług albo działalności Towarzystwa. Reklamacje lub skargi, lub zażalenia można składać
w naszej jednostce, w tym za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, który działa w naszym imieniu:
 

  1. na piśmie - osobiście w naszej jednostce lub u naszego agenta, albo pocztą w rozumieniu przepisów Prawa pocztowego,
  2. ustnie - telefonicznie pod numerem infolinii 801 231 500 lub +48 22 541 08 92
    albo osobiście do protokołu podczas wizyty w naszej jednostce lub u naszego agenta,
  3. w postaci elektronicznej - przez formularz reklamacyjny, który zamieściliśmy na stronie www.pkoubezpieczenia.pl lub w serwisie internetowym w usłudze bankowości elektronicznej naszego agenta.

Co powinna zawierać reklamacja
Reklamacja lub skarga, lub zażalenie powinny zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer polisy, numer szkody oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta.
 

W jakich terminach udzielimy odpowiedzi na reklamację

Odpowiedzi udzielimy w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji lub skargi, lub zażalenia.
W szczególnych przypadkach, jeżeli w tym terminie ustalenie okoliczności koniecznych do ich rozpatrzenia okazałoby się niemożliwe, powiadomimy zgłaszającego o przyczynach braku możliwości dotrzymania terminu i wskażemy okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz określimy przewidywany termin udzielenia odpowiedzi nie późniejszy niż 60 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji lub skargi, lub zażalenia.

W jakiej formie udzielimy odpowiedzi na reklamację
Odpowiedzi na reklamację lub skargę, lub zażalenie udzielimy na piśmie.

Pocztą elektroniczną możemy udzielić takiej odpowiedzi wyłącznie na wniosek składającego reklamację lub skargę, lub zażalenie.