Informacje dotyczące procesu składania reklamacji w PKO Ubezpieczenia

Klienci mający zastrzeżenia do usług albo działalności PKO Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. mają prawo do złożenia skargi lub reklamacji.  

Reklamacje mogą być kierowane:

  • w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy na adres PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa);
  • ustnie - telefonicznie pod numerem infolinii 801 206 006 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa);
  • elektronicznie - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl 

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej (w formie listu poleconego) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
Na prośbę klienta odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
W szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten zostanie wydłużony do maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, przy czym Klient zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach,  które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rozpatrywania reklamacji są publikowane na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl