Informacja o wycofaniu UFK PKO Papierów Dłużnych Plus pro (kod funduszu G95)

30 sierpnia 2022 r. PKO TFI S.A. (dalej PKO TFI) przekazało informację o zamiarze połączenia subfunduszy:

 • PKO Obligacji Długoterminowych – „subfundusz przejmujący” z
 • PKO Papierów Dłużnych Plus - „subfundusz przejmowany”, (dalej subfundusze).

wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego otwartego PKO Parasolowy.

W związku z tym, 9 września 2022 roku z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej PKO Ubezpieczenia) zostanie wycofany fundusz kapitałowy UFK PKO Papierów Dłużnych Plus pro (kod funduszu G95). Decyzja ta wynika z ww. decyzji PKO TFI o zamiarze połączenia subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus.

Pytania i odpowiedzi dotyczące tej zmiany

 1. Jakie operacje i do kiedy można realizować na funduszu UFK PKO Papierów Dłużnych Plus pro (kod funduszu G95)?

Wycofanie UFK PKO Papierów Dłużnych Plus pro z oferty PKO Ubezpieczenia powoduje, że:

 • do 9 września 2022 roku nadal mogą być realizowane zlecenia transferów do tego funduszu oraz zmiany alokacji składki uwzględniające ten fundusz. Po tej dacie dokonywanie wskazanych operacji nie będzie już możliwe,
 • do 20 września 2022 roku można utrzymać środki finansowe w wycofywanym funduszu.
  Do tego terminu można również realizować
  zlecenia transferu środków. W przypadku realizacji tych operacji, za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę otrzymania przez PKO Ubezpieczenia.
 1. Co się stanie, jeżeli we wskazanym czasie nie zostanie zmieniona alokacja, bądź środki pozostaną
  w funduszu, który jest wycofywany z oferty?

Jeśli:

 • do 9 września 2022 roku nie zostanie złożona dyspozycja zmiany alokacji, wówczas
  14 września 2022 roku nastąpi automatyczna zmiana podziału alokowanej składki,
 • do 20 września 2022 roku nie zostanie zrealizowane zlecenie transferu środków lokowanych
  na wycofywanym funduszu, wówczas 21 września 2022 roku nastąpi automatyczny transfer środków na fundusz wskazany w pytaniu nr 3.
 1. Na jaki fundusz UFK będzie dokonywany automatyczny transfer i zmiana alokacji?

Automatyczny transfer oraz zmianę alokacji zrealizujemy na fundusz UFK PKO Obligacji Skarbowych pro (kod funduszu H53).

PKO Obligacji Skarbowych inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

 1. Czy transfer/zmiana alokacji wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów?

Zmiany wynikające z wycofania funduszy nie wiążą się z żadnymi kosztami.

 1. Gdzie znajdują się dodatkowe informacje dotyczące wycofywanego funduszu?

Pełna dokumentacja likwidowanego subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus dostępna jest na stronie https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/pko-papierow-dluznych-plus/, natomiast informacje dotyczące subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych znajdują się na stronie  https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/pko-obligacji-skarbowych/.

Wycena jednostek wycofywanego funduszu UFK PKO Papierów Dłużnych Plus pro (kod funduszu G95) będzie dostępna na stronie www.pkoubezpieczenia.pl do 26 września 2022 roku.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

PODSTAWA PRAWNA

Likwidacja UFK PKO Papierów Dłużnych Plus pro (kod funduszu G95) przez PKO Ubezpieczenia dokonywana jest zgodnie z zapisami Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (Rozdział 11 - Tworzenie i likwidacja funduszu oraz zmiany w charakterystyce funduszu), z uwagi na połączenie subfunduszy dokonywane przez PKO TFI na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 sierpnia 2022 r. (sygn. decyzji DFF.4022.1.54.2022.WK) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.