Informacja o wycofaniu UFK Nordea Europejskich Akcji Plus pro (F06)

Szanowni Państwo,

14 września 2020 roku zostanie wycofany z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO Ubezpieczenia) fundusz kapitałowy UFK Nordea Europejskich Akcji Plus pro (kod funduszu F06). Wycofanie funduszu kapitałowego z naszej oferty wynika z decyzji Nordea 1, SICAV o połączeniu funduszy Nordea 1 – European Value Fund z funduszem Nordea 1 – European Stars Equity Fund.

Poniższe informacje mogą pomóc Państwu wyjaśnić ewentualne wątpliwości związane z wycofaniem funduszu.

 1. Jakie są ograniczenia związane z wycofaniem funduszu z oferty PKO Ubezpieczenia?

Wycofanie UFK Nordea Europejskich Akcji Plus pro z oferty PKO Ubezpieczenia powoduje, że:

 • do 14 września 2020 roku mogą być realizowane zlecenia transferów do wyżej wskazanego funduszu oraz zmiany alokacji składki uwzględniające ten fundusz. Po tej dacie dokonywanie wskazanych operacji nie będzie już możliwe,
 • do 27 września 2020 roku można utrzymywać środki finansowe w wycofywanym funduszu. Do tego terminu można realizować zlecenia transferu środków. W przypadku realizacji tych operacji, za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej otrzymania przez PKO Ubezpieczenia. 
 1. Co się stanie, jeżeli w odpowiednim czasie nie zostanie zmieniona alokacja, bądź środki pozostaną w funduszu, który jest wycofywany z oferty?

Jeżeli:

 • do 14 września 2020 roku nie złożą Państwo dyspozycji zmiany alokacji, wówczas 21 września 2020 roku nastąpi automatyczna zmiana podziału alokowanej składki,
 • do 27 września 2020 roku nie zostanie zrealizowane zlecenie transferu środków lokowanych na wycofywanym UFK, wówczas 28 września 2020 roku nastąpi automatyczny transfer środków na UFK wskazany poniżej.
 1. Na jaki fundusz będzie dokonywany automatyczny transfer i zmiana alokacji?

Z uwagi na brak funduszu o tej samej kategorii aktywów i profilu inwestycyjnym w ofercie PKO Ubezpieczenia, automatyczny transfer oraz zmiana alokacji będzie realizowana na fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego – UFK Gwarantowany pro (F01).

Aktywa UFK Gwarantowany pro charakteryzują się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, tj. ryzyko straty na inwestycji jest znacznie niższe niż w likwidowanym funduszu, a środki w ramach funduszu lokowane są głównie w:

 • obligacje skarbowe lub bony skarbowe,
 • dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy państw należących do OECD bądź banki centralne tych państw oraz
 • depozyty bankowe.

Strategia inwestycyjna UFK Gwarantowany pro może skutkować uzyskaniem wyników inwestycyjnych porównywalnych z oprocentowaniem lokat bankowych. Należy liczyć się z tym, iż potencjalne zyski wynikające z inwestycji środków w ramach UFK Gwarantowany pro mogą być znacznie niższe niż w likwidowanym funduszu.

 1. Czy transfer/zmiana alokacji wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów?

Zmiany wynikające z wycofania funduszy nie wiążą się z kosztami.

 1. Gdzie znajdują się dodatkowe informacje dotyczące wycofywanego funduszu?

Pełna dokumentacja likwidowanego funduszu Nordea 1 – European Value Fund dostępna jest na stronie https://www.nordea.lu/en/private/, natomiast informacje dotyczące funduszu UFK Gwarantowany pro znajdują się na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.

Wycena jednostek wycofywanego funduszu będzie dostępna na stronie www.pkoubezpieczenia.pl do dnia 5 października 2020 roku.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

 • z naszą Infolinią, pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 8:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora),
 • mailem na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl,
 • wysyłając wiadomość w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia