Grupowe ubezpieczenie GAP do umowy leasingu

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowej oferty grupowego ubezpieczenia GAP na wypadek straty finansowej w związku ze szkodą całkowitą w pojeździe, który jest przedmiotem umowy leasingu. Oferta ubezpieczenia została przygotowana przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. we współpracy z PKO Leasing S.A. i jest skierowana do klientów PKO Leasing S.A. zawierających umowę leasingu.

Czym jest ubezpieczenie?

 • Ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wartością samochodu, wskazaną na fakturze (GAP Fakturowy) albo w umowie AC (GAP Casco) a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC lub OC, w razie szkody całkowitej (kradzież pojazdu lub jego zniszczenie).

Jakie są warianty ubezpieczenia?

 • GAP Fakturowy – pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu a kwotą wypłaconego odszkodowania z umowy AC/OC.
 • GAP Casco – pokrywa różnicę pomiędzy wartością pojazdu określoną w umowie AC, obowiązującą w dniu zawarcia ubezpieczenia GAP a kwotą wypłaconego odszkodowania z AC.
 • GAP Indeksowy – wypłata odszkodowania w wysokości 30% wartości pojazdu.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

 • Oprócz odszkodowania na pokrycie straty finansowej wynikającej z utraty wartości samochodu w wariancie GAP Fakturowy lub GAP Casco, ubezpieczony w określonych wypadkach, które precyzują Warunki Ubezpieczenia, otrzyma dodatkowe świadczenia, np. w wariancie GAP Fakturowy lub GAP Casco, w określonych w Warunkach Ubezpieczenia przypadkach, np. ubezpieczenia OC, AC, NNW.
 • Niezależnie od wariantu ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej, ubezpieczony otrzyma również świadczenie na pokrycie kosztów pojazdu zastępczego.

Warunki objęcia ochroną:

 • Ochroną ubezpieczeniową może być objęty klient PKO Leasing S.A., który zawarł z ubezpieczającym umowę leasingu pojazdu i do zakończenia okresu obowiązywania umowy leasingu pozostaje nie mniej niż 12 miesięcy.
 • Wartość fakturowa pojazdu nie przekracza 1 000 000 zł (dla pojazdów osobowych) lub 500 000 zł (dla pojazdów ciężarowych, w tym pojazdów rolniczych).
 • Pojazd w dniu zakończenia umowy leasingu nie może mieć więcej niż 10 lat.
 • Pojazd jest objęty ochroną w ramach czynnej umowy ubezpieczenia AC.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

 • Wysokość składki zależy m.in. od wariantu ubezpieczenia, liczby rat leasingowych i wartości pojazdu.

Okres ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie może być zawarte na minimum rok i nie na dłużej niż na okres obowiązywania leasingu tj. 60 miesięcy.

 

 

Więcej informacji o ubezpieczeniu GAP, w tym precyzyjny opis zakresu ochrony i jego ograniczeń znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia oraz Karcie produktu.