Ubezpieczenie na życie do posiadanych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką

Ubezpieczenie w ofercie PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA dla klientów PKO BP SA i PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką (stan na: 1.10.2018 r.)

 • Dlaczego warto?

 • Szczegóły oferty

 • Dokumenty do pobrania

Dlaczego warto?

  • Poczucie bezpieczeństwa finansowego dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych – w przypadku zgonu lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego PKO Ubezpieczenia przejmie obowiązek spłaty zadłużenia.
  • Atrakcyjna cena, miesięczna składka – tylko 27,73 zł miesięcznie za ubezpieczenie przy 100 tys. zł kredytu hipotecznego (0,02773%* od salda zadłużenia). Składka opłacana jest z góry za każdy miesiąc ochrony.
  • Brak badań lekarskich w przypadku sumy ubezpieczenia nieprzekraczającej 1 mln zł na jedną osobę (na wszystkie polisy na życie do kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką zawartych przez Kredytobiorcę w PKO Ubezpieczenia za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); powyżej tego limitu Kredytobiorca jest zobowiązany przejść badania medyczne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Prosty i wygodny zakup ubezpieczenia w placówkach PKO Banku Polskiego.

Szczegółowy opis zakresu ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.. Przed zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w szczególności z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności oraz zasadami naliczania świadczenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie w ofercie PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA dla Kredytobiorców PKO BP SA i PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką (stan na: 1.10.2018 r.)

Szczegóły oferty

  • Dla kogo?

  • Zakres ochrony

  • Zawarcie umowy ubezpieczenia

  • Składka ubezpieczeniowa

  • Okres trwania ubezpieczenia

  • Jak otrzymać świadczenie

  • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela