Ubezpieczenie na życie do nowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką

Ubezpieczenie zawierane na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie dla klientów PKO BP SA i PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli Umowy Kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką

 • Dlaczego warto?

 • Szczegóły oferty

 • Dokumenty do pobrania

Dlaczego warto?

  • Poczucie bezpieczeństwa finansowego dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych – w przypadku zgonu lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku PKO Ubezpieczenia przejmie obowiązek spłaty zadłużenia.
  • Atrakcyjna cena – tylko 27,73 zł miesięcznie (332,76 zł rocznie) za ubezpieczenie przy 100 tys. zł kredytu hipotecznego (0,02773%* od salda zadłużenia). Za pierwszy rok ubezpieczenia należy opłacić składkę z góry. W kolejnych latach, składka opłacana jest miesięcznie.
  • Brak badań lekarskich w przypadku sumy ubezpieczenia nieprzekraczającej 1 mln zł na jedną osobę (na wszystkie polisy na życie do kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką zawartych przez Kredytobiorcę w PKO Ubezpieczenia za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); powyżej tego limitu Kredytobiorca jest zobowiązany przejść badania medyczne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Prosty i wygodny zakup ubezpieczenia w placówkach PKO Banku Polskiego.
  • Stawka ubezpieczenia niezależna od wieku Ubezpieczonego.

Szczegółowy opis zakresu ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Przed zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w szczególności z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności oraz zasadami naliczania świadczenia ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie w ofercie PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA dla klientów PKO BP S.A. i PKO Banku Hipotecznego S.A., którzy chcą zawrzeć Umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką (stan na: 01.10.2018 roku).

Szczegóły oferty

  • Dla kogo?

  • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

  • Zawarcie umowy ubezpieczenia

  • Składka ubezpieczeniowa

  • Okres trwania ubezpieczenia

  • Jak otrzymać świadczenie

  • Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela