CRS

CRS – (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz został przyjęty, jako dyrektywa Unii Europejskiej. Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa CRS) została uchwalona w Polsce 9 marca 2017r.
Z dniem 1 maja 2017r. nakłada wymóg na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i przekazywania informacji na temat klientów, którzy są rezydentami podatkowymi innych krajów. Celem tych regulacji jest zapobieganiu unikaniu opodatkowania w przypadku lokowania środków w innym kraju niż kraj rezydencji podatkowej.

Przepisy ustawy zobowiązują PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A do pozyskania od Klientów oświadczeń, które jednoznacznie wskazują ich rezydencje podatkową dla celów CRS. Rezydencja podatkowa – według  przepisów międzynarodowych  jest to kraj, w którym klient ma zobowiązania podatkowe . Obowiązkiem wynikającym z nowej ustawy jest coroczne raportowanie przez instytucję finansowe danych o rachunkach osób, które zgodnie z przepisami są podatnikami innych krajów lub posiadają przesłanki wskazujące na taki status.

Jeśli Klient wskaże w oświadczeniu jako kraj rezydencji podatkowej różny niż Polska PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ma obowiązek zaraportować taką osobę do organów administracji podatkowej państwa  rezydencji podatkowej Klienta (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku.

Poniżej znajduje się oświadczenie CRS, które można pobrać w celu wydrukowania i wysłania uzupełnionego do Towarzystwa.  Zachęcamy do skorzystania z szybkiej i wygodnej formy złożenia tego oświadczenia w postaci wysyłki skanu na adres poczty elektronicznej Towarzystwa zycie@pkoubezpieczenia.pl lub tradycyjną pocztą na adres: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Oświadczenie o statusie CSR – Klient Indywidualny